Uchwała Nr ZO 64/10 w sprawie reklamy firmy Torino Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 64/10 z dnia 28 września 2010 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/86/10

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Agnieszka Tomasik-Walczak — przewodnicząca,
2) Olgierd Cygan — członek,
3) Christian Lainer — członek,

na posiedzeniu w dniu 28 września 2010 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/86/10 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Torino Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy zewnętrznej typu billboard


postanawia

oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. akt K/86/10.
Przedmiotem skargi była reklama zewnętrzna typu billboard outletu meblowego.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, że „reklama ta, widnieje już od co najmniej roku, ale wcześniej nie wiedziałam dokąd kierować ew. uwagi; Uważam, że jest obrażająca kobiety i ma sie nijak do reklamowanego produktu- przecież chodzi tu o meble!!! Jaki związek mają ,,spadające ceny’ z opuszczonymi majtkami??? Jeszcze umieszczona została w okolicy Kościoła – co uważam za pozbawienie smaku! ponownie wykorzystano wizerunek kobiety w niedorzecznym ujęciu! Nie wiem, jak Państwo odbiorą tę reklamę?”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.
Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość”.

Arbiter-referent podniósł również, iż zgodnie z art. 16. ust. 1. pkt. 1) ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz.1503 z późn. zm.) „czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności:
1) reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka;”.
Skarżony nie złożył pisemnej odpowiedzi na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.


3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie stwierdził naruszenia dobrych obyczajów i uznał, że reklama mieści się w ramach przyjętych norm etycznych.

Zdaniem Zespołu Orzekającego reklama nie uchybia godności człowieka.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w reklamie dyskryminacji ze względu na płeć.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1 lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.


Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 30 czerwca 2010r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.