Uchwała Nr ZO 64/15 w sprawie reklamy firmy Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 64/15
z dnia 14 maja 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/195/14

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko – przewodnicząca,
2) Małgorzata Augustyniak – członek,
3) Paweł Wiśniewski – członek,

na posiedzeniu w dniu 14 maja 2015 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/195/14 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łazach (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/195/14
Przedmiotem skargi była reklama internetowa poprzez komunikator Gadu-Gadu, produktu leczniczego o nazwie Tantum Verde.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
„miejsce emisji: komunikator Gadu-Gadu
produkt: Tantum Verde
opis reklamy: Dynamiczna, animowana kreacja reklamowa emitowana w oknie komunikatora Gadu-Gadu (załącznik).
Treść skargi: nieczytelny zapis w kreacji, niemożliwy do przeczytania w czasie emisji (zbyt szybka zmiana kolejnych ujęć w kreacji).”. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.
Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Skarżony nie złożył pisemnej odpowiedzi na skargę, ale uczestniczył w posiedzeniu i przedstawił swoje stanowisko.
Skarżony wniósł o oddalenie skargi. Zdaniem Skarżonego skarga jest niezasadna. Skarżony wyjaśnił, że wszystkie części reklamy pojawiały się na ekranie komunikatora Gadu-Gadu sekwencyjnie. Skarżony wyjaśnił, że każda z sekwencji reklamy była wyświetlana na ekranie komunikatora przez 5-6 sekund co umożliwiało odczytanie prezentowanych na ekranie informacji. Skarżony poinformował, że przedmiotowa reklama zawierała wszystkie obowiązkowe informacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Skarżony wskazał, że odbiorcy reklamy mieli też możliwość kliknięcia na reklamę – wówczas byli przekierowywani na stronę www.tantumverde.pl gdzie znajduje się kompleksowa informacja na temat reklamowanego produktu.
Na marginesie Skarżony wskazał, że Główny Inspektor Farmaceutyczny oceniał przedmiotową reklamę i nie miał do niej zarzutów.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu zarzucanych przez Skarżącego i uznał, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i zgodnie z dobrymi obyczajami.

Zespół Orzekający stwierdził, że reklama nie nadużywa zaufania odbiorców i nie wykorzystuje ich braku doświadczenia lub wiedzy.

Zespół Orzekający nie podzielił zarzutów Skarżącego, uznając, że w przedmiotowej reklamie obowiązkowe ostrzeżenie o zapoznaniu się z ulotką bądź konsultacji z lekarzem lub farmaceutą było przedstawione zgodnie z wymogami formalnymi i pozwalało na zapoznanie się z jego treścią.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014 r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.