Uchwała Nr ZO 64/18/24u w sprawie reklamy telewizyjnej samochodu BWM MINI

Uchwała Nr ZO 64/18/24u
z dnia 6 czerwca 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/61/18

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Piwocki – przewodniczący,
2) Paweł Wiśniewski – członek,
3) Igor Kaleński – członek,

na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2018 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/61/18 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt K/61/18.

Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna samochodów marki BMW MINI.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował:

„Reklama na której osoba z garstką znajomych jedzie szybko po mieście biorąc ostre zakręty w dużej prędkości. Link do youtube https://www.youtube.com/watch?v=PSrBUTBDMHI
Reklama przedstawia ryzykowną i lekkomyślną jazdę samochodem w środku miasta. Poprzez takie przedstawianie ryzykownych zachowań na drodze reklama wręcz zachęca do brania ostrych zakrętów przy dużej prędkości. W Polsce piesi mogą mieć zielone światło na prawo-skrętach a przy podchodzeniu przy prędkości przedstawionej na reklamie nie ma szansy na dobrą ocenę bezpieczeństwa pieszych. Reklama bezpośrednio zachęca i legitymizuje takie zachowanie. (normalnie karane mandatem)”– pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„W odpowiedzi na pismo Rady Reklamy z dnia 13 kwietnia 2018 r., doręczone Skarżonemu 19 kwietnia 2018 r. oświadczamy, że Skarżony wyraża wolę uczestnictwa w postępowaniu przed Komisją Etyki Reklamy w oparciu o Kodeks Etyki Reklamy i Regulamin Rozpatrywania Skarg, uchwalone przez Radę Reklamy.

Jednocześnie wskazujemy, że zaskarżona telewizyjna kampania reklamowa zakończyła się 15 kwietnia2018r. i nie będzie kontynuowana. W związku z tym stoimy na stanowisku, iż postępowanie w niniejszej sprawie nie jest celowe.

Ponadto, uprzejmie prosimy o przesłanie Skarżonemu odpisu skargi wniesionej w sprawie, celem zapoznania się z zarzutami w niej zawartych.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącego.

Zespół Orzekający uznał, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i zgodnie z dobrymi obyczajami.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w reklamie treści nadużywających zaufania odbiorców lub wykorzystujących ich brak doświadczenia lub wiedzy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit b Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoły3ać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37, 37¹, 37² oraz 37³.