Uchwała Nr ZO 65/08 w sprawie reklamy firmy EFG Eurobank Ergasis S.A.


Uchwała Nr ZO 65/08 z dnia 1 grudnia 2008 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/149/08

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Krystyna Jarosz— przewodnicząca,
2) Marek Janicki — członek,
3) Piotr Górski — członek,

na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2008 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze Akt K/149/08, złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko EFG Eurobank Ergasis S.A. Oddział w Polsce „Polbank EFG” z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy internetowej

postanawia

skargę oddalić

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o Sygn. K/149/08.
Przedmiotem skargi była reklama internetowa lokaty „Lokomotywa” Polbank EFG.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podnosił, że „reklama winna zawierać informację, że lokata jest promocją ważną do końca października i winna podawać efektywne oprocentowanie. Podstawa: ZASADY REKLAMOWANIA USłUG BANKOWYCH \”Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r.”..

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał arbiter-referent.
Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, a także niezgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust.1 pkt. a) i b) Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;
b) wartości produktu i jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności, w szczególności takich jak sprzedaż ratalna, leasing, sprzedaż na kredyt, sprzedaż okazyjna.”

Zarzucił również niezgodność reklamy z art. 16 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy informujące o sposobach oszczędzania lub inwestowania nie mogą zawierać stwierdzeń wprowadzających w błąd w szczególności co do szacowanego przyszłego dochodu, czynników wpływających na jego wysokość oraz możliwych korzyści podatkowych”.

Skarżony złożył odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

W ocenie Skarżonego reklama „Lokata Lokomotywa” nie narusza zasad opisanych w Kodeksie Etyki Reklamy („Kodeks”). Zdaniem Skarżonego, Skarżący w żaden sposób nie wskazał faktu naruszenia norm Kodeksu, nie wskazał jakichkolwiek dowodów w tym zakresie. Mając na względzie powyższe, zgodnie z punktem 37 podpunktem 1) b) Regulaminu, w ocenie Skarżonego jego wniosek jest w pełni uzasadniony, a Skarga powinna zostać przez Zespół Orzekający oddalona. Niezależnie od tego, Skarżony ustosunkował się do podniesionych przez Skarżącego zarzutów opartych o Zasady reklamowania usług bankowych, stanowiących załącznik do uchwały Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 2 października 2008 r. („Zasady”).

W ocenie Skarżonego, reklama „Lokata Lokomotywa” zamieszczona w internecie była zgodna z Zasadami ponieważ podawała informacje o terminie promocji oraz o efektywnym
oprocentowaniu lokaty w skali roku.

Skarżony zwrócił uwagę, że treść reklamy internetowej „Lokata Lokomotywa” składała się z dwóch elementów: 1) banner’a reklamowego, który po kliknięciu przekierowywał internautę na stronę internetową Banku oraz 2) strony internetowej Banku zawierającej wszelkie informacje o promowanym produkcie, również obowiązujący w odniesieniu do niej regulamin. W ocenie Polbank EFG ww. elementy stanowią jedną i nierozerwalną całość i jedynie w takiej postaci powinny być rozpatrywane w związku z Zasadami.
Skarżony przekazał kopię ww. banner’a, kopię wydruku ze strony internetowej Banku dotyczącą „Lokaty Lokomotywy” oraz Regulamin „Lokaty Lokomotywa”.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie podzielił zarzutów Skarżącego, uznając, że przedmiotowa reklama nie narusza Kodeksu Etyki Reklamy ani obowiązujących przepisów prawa.

Zespół Orzekający uznał, że reklama nie wprowadza konsumentów w błąd, ponieważ odsyła do strony internetowej Banku, na której znajdowały się informacje o czasie trwania promocji oraz Regulamin promocji „Lokaty Lokomotywa”.

Zespół Orzekający podkreślił, że w przedmiotowym bannerze znalazła się lokomotywa z wagonami, która czytelnie przekazywała, że lokata Lokomotywa jest zawierana na 6 miesięcy — w pierwszym i szóstym miesiącu oprocentowanie wyniesie 9 %, zaś w miesiącach od drugiego do piątego 7 %.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 lit b Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.