Uchwała Nr ZO 65/11 w sprawie reklamy firmy Wyższa Szkoła Promocji

Uchwała Nr ZO 65/11 z dnia 1 września 2011 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/74/11/01-K/74/11/02

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko— przewodnicząca,
2) Krystyna Jarosz — członek,
3) Patrycja Nowakowska — członek,

na posiedzeniu w dniu 1 września 2011 roku, po rozpatrzeniu skarg o sygnaturze akt K/74/11/01-K/74/11/02 złożonych, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumentów (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Wyższa Szkoła Promocji z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczących reklamy zewnętrznej

postanawia oddalić skargi.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygn. K/74/11/01-K/74/11/02.
Przedmiotem skarg była reklama zewnętrzna Wyższej Szkoły Promocji z Warszawy.

Skarżący w prawidłowo złożonych skardze podniósł, iż „reklama sugeruje, że na uczelni mogą studiować wyłącznie młodzi, zdolni, atrakcyjni reklamodawca: Wyższa Szkoła Promocji z Warszawy”.

Drugi Skarżący podniósł, że „na reklamie widnieje sugestia, że uczelnia przyjmuje wyłącznie młodych zdolnych i atrakcyjnych, czyli dyskryminuje wiele grup, jak inwalidzi, nie atrakcyjni, nie młodzi itd. i to taką reklamę zamieszcza Wyższa Szkoła Promocji !!!!”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i uczestniczył w posiedzeniu.

Nawiązując do treści pisma z dnia 29 czerwca 2011 roku, Skarżony poinformował, iż Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie nie dyskryminuje kandydatów ze względu na kryterium niepełnosprawności (wśród studentów WSP są osoby niepełnosprawne), wiek (wśród studentów WSP są osoby w bardzo różnym wieku), atrakcyjność, rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.
Skarżony wyjaśnił, że kryteriami selekcji kandydatów na studia są wyniki egzaminów maturalnych (osoby o odpowiednio wysokich wynikach uzyskują preferencję w postaci zwolnienia z opłaty za studia), zainteresowania, motywacja i umiejętność autoprezentacji.
Ponadto Skarżony wyjaśnił, że hasło reklamowe „Młodzi Zdolni Atrakcyjni” jest stosowane przez Wyższą Szkołę Promocji od 2003 roku, a jego uzasadnienie wynika ze specyfiki kształconych specjalności (reklama, public relations, projektowanie multimedialne, marketing rozrywki oraz marketing polityczny i społeczny) oraz rzeczywistych predyspozycji, talentów i kwalifikacji studentów i absolwentów uczelni, wyróżniających Wyższą Szkołę Promocji od innych szkół wyższych.
Skarżony wyjaśnił także, iż w treści skarżonej reklamy nie znajdują się informacje dyskryminujące, sprzeczne z dobrymi obyczajami lub niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji.
Skarżony wniósł o oddalenie skargi.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w reklamie naruszenia norm kodeksu.

W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nie narusza dobrych obyczajów i nie zawiera treści dyskryminujących.

Zespół Orzekający zwrócił uwagę, iż w reklamie nie znalazły się słowa typu „tylko”, „wyłącznie”, które mogłyby sugerować, że uczelnia zaprasza w swoje progi tylko młodych, zdolnych, atrakcyjnych ludzi.

Jednocześnie, Zespół Orzekający poprosił reklamodawcę, aby przy podawaniu danych procentowych podawał źródło tych danych.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.


Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 25 listopada 2010r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.