Uchwała Nr ZO 65/16 w sprawie reklamy firmy P4 Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 65/16
z dnia 10 sierpnia 2016 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/57/16

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Tomczak – przewodniczący,
2) Małgorzata Ołdak – członek,
3) Wojciech Piwocki – członek,

na posiedzeniu w dniu 10 sierpnia 2016 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/57/16 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że w reklamie powinny być wprowadzone zmiany, aby usunąć naruszenie normy art. 2 ust. 1, art. 8 i art. 10 ust. 1 a).

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/57/16.
Przedmiotem skargi była reklama internetowa oferty promocyjnej formuła smartfon unlimited dla firm II.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
„miejsce emisji: Strona internetowa firmy Play
produkt: FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED dla Firm
opis reklamy: Usługa “FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED dla Firm” (http://dlafirm.play.pl/oferta/przejdz-do-play/abon) oferuje internet w smartfonie bez limitu.
Treść skargi: Na swojej stronie internetowej Play informuje, że oferuje internet bez limitu, brak żadnych oznaczeń, że jest pewien warunek. Dopiero po przeczytaniu regulaminu pkt III ust. 6 konsument dowiaduje się, że jest limit na przepustowość łącza po przekroczeniu 10 GB w okresie rozliczeniowym. Komisja wyraziła swoją opinię na temat tej reklamy (http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/internet-bez-limitu-w-reklamach-play-wprowadza-w-blad), lecz wtedy dotyczyło to limitów rzędu 100 lub 200 GB i odnosiło się do rzekomo małego procenta użytkowników. Obecny limit 10 GB jest dużo mniejszym limitem oraz relatywnie łatwym do przekroczenia przy normalnym toku pracy szczególnie z multimediami wysokiej jakości przy zwiększających się możliwościach technicznych smartfonów.
załącznik: 573358f9a9938-Regulamin-Oferty-Promocyjnej-FORMULA-SMARTFON-UNLIMITED-DLA-FIRMII_29012016.pdf” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu etyki Reklamy, z uwagi na to, że „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Ponadto zarzucił niezgodność reklamy z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„Działając w imieniu spółki pod firmą P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanej też dalej „P4″ lub „Spółką”), na podstawie załączonego pełnomocnictwa, w związku z treścią pisma z dnia 14 lipca 2016 r., wnoszę o:
– oddalenie skargi z uwagi na brak naruszenia Kodeksu Etyki Reklamy.

UZASADNIENIE
Komunikacja marketingowa P4 jest zgodna z powszechnie obowiązującym prawem. W niniejszej sprawie widocznie emocje skarżącego dały znać o sobie, ponieważ nie zwrócił uwagi na jednoznaczne „przypisy” zamieszczone przy załączonej przez niego tabeli (charakterystyczna ikonka „komentarza”/”dymku”). W tym przypisie znajduje się precyzyjna informacja o ograniczeniach związanych z ofertą.

Zamieszczenie tego rodzaju przypisów jest zgodne z dobrymi obyczajami, co znajduje swoje potwierdzenie w uchwale nr ZO 19/16 z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie sygn. akt: K/179/15.

W tym konkretnym wypadku określenie internetu jako bez limitu jest uzasadnione, ponieważ abonent może korzystać z nielimitowanej liczby gigabajtów. Ograniczenie dotyczące prędkości po wykorzystaniu 10 GB zapewnia swobodne korzystanie z większości funkcjonalności Internetu.

Strona internetowa przedstawiająca najważniejsze informacje o ofercie musi być przejrzysta, czyli ograniczać się do najważniejszych, kluczowych informacji. Współczesny przeciętny Kowalski często z ledwością utrzymuje uwagę przy lekturze treści wykraczających poza 160 znaków i ładny obrazek.

Tymczasem przedmiotem oceny w niniejszej sprawie jest tabela zestawiająca 5 opcji taryfowych w ramach danej oferty. Na jej podstawie konsument podejmuje wstępną decyzję którą opcją jest potencjalnie zainteresowany (z uwagi na poziom abonamentu i podstawowe opcje). Dodatkowo w kolejnym kroku następuje weryfikacja szczegółów oferty.
Dlatego też zamieszczenie w przedmiotowej tabeli dodatkowych wyjaśnień w wielu przypadkach spowodowałoby porzucenie procesu zakupowego. Kompromisem zaakceptowanym w przywołanej wyżej uchwale Zespołu Orzekającego jest zamieszczenie w tabeli przypisów. W wystarczający sposób sugerują one istnienie dodatkowych informacji o ofercie.

Podkreślić trzeba, że reklama dotyczy klienta, który jest przedsiębiorcą – dlatego też wymagania odnośnie uwagi i ostrożności przy zapoznawaniu się z komunikacją reklamodawcy są znacznie wyższe niż w przypadku konsumenta. W tym kontekście dziwi określenie skargi złożonej w niniejszej sprawie jako „konsumenckiej”.

Jednocześnie wskazuję, że P4 sp. z o.o. nie jest sygnatariuszem Kodeksu Etyki Reklamy, w związku z czym sprzeczne z ideą samoregulacji jest wzywanie Spółki do udziału w niniejszym postępowaniu.

Załączniki:
1. pełnomocnictwo
2. informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców
3. zrzuty ekranu” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącego i uznał, że reklama nie była prowadzona z należytą starannością, co jest niezgodne z art. 2 ust. 1.

W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama, posługując się kategorycznym określeniem „bez limitu” i jednocześnie prezentując wyjaśnienia w formie „dymków”, nie zawierała w nich wyczerpujących informacji nt. istotnych szczegółów oferty. W szczególności przedmiotowa reklama nie informując precyzyjnie o ograniczeniach prędkości Internetu wprowadza odbiorców w błąd. Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nadużywa zaufania odbiorców wykorzystując ich brak doświadczenia lub wiedzy, co jest niezgodne z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy.

Tym samym Zespół Orzekający uznał, że w reklamie powinny być wprowadzone zmiany, aby reklama była przejrzysta i zawierała kluczowe dla odbiorców informacje.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit d) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.