Uchwała Nr ZO 66/08 w sprawie reklamy firmy BRE Bank S.A.


Uchwała Nr ZO 66/08 z dnia 1 grudnia 2008 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/152/08

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Krystyna Jarosz— przewodnicząca;
2) Marek Janicki – członek
3) Piotr Górski — członek,

na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2008 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze Akt K/152/08, złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko BRE Bank S.A., z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy telewizyjnej

postanawia

skargę oddalić

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o Sygn. K/152/08.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna pt. „Nie musisz wierzyć reklamie”, w której aktor ucharakteryzowany na „księdza Kardynała”, zachęca do samodzielnego sprawdzenia oferty ubezpieczeniowej — pakiet OC i AC.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podnosił, że reklama „obraża jego uczucia religijne, nadużywa symboli władzy kościelnej w nieuprawnionym kontekście.
W opinii Skarżącego tatuaż dopełnia negatywnego obrazu.”

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał arbiter-referent.
Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz za sprzeczną z art. 23 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 64.16.93 z późn. zm.), ponieważ reklama narusza dobra osobiste odbiorcy, a w szczególności uczucia religijne, a także za sprzeczną z art. 18 ust.2 ustawy o radiofonii i telewizji (Dz. U. 04.253.2531 z późn. zm.) w myśl którego „audycje lub inne przekazy powinny szanować przekonania religijne odbiorców, a zwłaszcza chrześcijański system wartości”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony poinformował, że „obecna kampania telewizyjna mBanku reklamująca ubezpieczenia samochodowe z udziałem aktora ucharakteryzowanego na kardynała jest kontynuacją kampanii „Nie musisz wierzyć reklamie”, która jest prowadzona od 2005 roku.

Skarżony wyjaśnił, że „głównym przekazem reklam jest przypomnienie Odbiorcy, że „nie musi wierzyć reklamie”, jej celem jest zachęcenie Odbiorców do samodzielnego weryfikowania treści prezentowanych w reklamach banków.
Skarżony poinformował, ze „w spocie reklamowym kardynał okazuje się być jedynie wykreowaną postacią w przebraniu, tak jak poprzednie spoty kończy się demistyfikacją i symbolicznym zrzuceniem przebrania. Tatuaż, który ma na ciele aktor nie jest „dopełnieniem negatywnego przekazu” a właśnie jednym z elementów świadczących o tym, że nie jest to prawdziwy kardynał a jedynie osoba za niego przebrana. Spot prezentujący ofertę ubezpieczeń samochodowych z udziałem aktora ucharakteryzowanego na kardynała jest kolejnym sposobem na krytykę reklamy, która posługując się sztuczkami i niedopowiedzeniami, żongluje informacjami. W spocie mBanku „Kardynał”, tak samo jak w poprzednich spotach z tej serii, Odbiorca jest zachęcany do samodzielnego zweryfikowania przekazu, odwiedzenia strony mBanku i sprawdzenia prawdziwości oferty. Skarżony w reklamie zwraca się do obecnych i potencjalnych Klientów mBanku, którzy są bardzo świadomą i samodzielną grupą, mają racjonalne podejście do finansów osobistych. Obrażanie uczuć Odbiorców nigdy nie było i nie jest celem Skarżonego.

Skarżony przypomniał, że w styczniu br do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga dotycząca innego spotu mBanku — również z serii „Nie musisz wierzyć reklamie”, gdzie aktor był ucharakteryzowany na księdza. Skarga również dotyczyła wniosku o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami, obrażającą uczucia religijne. Zespół Orzekający oddalił skargę, uznając, że przedmiotowa reklama nie narusza Kodeksu Etyki Reklamy ani obowiązujących przepisów prawa, a jedynie zachęca do racjonalnego podejścia do finansów osobistych.

W opinii Skarżonego „obecna reklama mBanku z aktorem ucharakteryzowanym na kardynała jest podobna zarówno w przekazie jak i w stylistyce do wyżej wymienionej reklamy, dlatego Skarżony zwrócił się z prośbą o pozytywne rozpatrzenie jego odpowiedzi i odrzucenie skargi. Ponadto Skarżony zaznaczył, że złożona skarga ma charakter jednostkowy, jego Klienci i użytkownicy Forum mBanku pozytywnie wypowiadają się na temat reklamy i samego pomysłu na jej realizację”.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie podzielił zarzutów Skarżącego, uznając, że przedmiotowa reklama nie narusza Kodeksu Etyki Reklamy ani obowiązujących przepisów prawa, a jedynie zachęca do sprawdzenia oferty ubezpieczeniowej.

Zespół Orzekający uznał, że strategia dystansowania się od swoich reklam poprzez użycie w reklamie zwrotu wypowiadanego przez aktora przebranego za księdza Kardynała – ”ja tu tylko gram, przekonać musicie się sami” potwierdza, że mBank konsekwentnie namawia klientów, aby nie wierzyli reklamom i oferty sprawdzali sami. Reklama zawiera informację, że nie mamy do czynienia z księdzem Kardynałem, ale aktorem „przebranym za księdza”. Nie wykorzystano więc w celach reklamowych autorytetu osoby duchownej.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 lit b Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.