Uchwała Nr ZO 66/16 w sprawie reklamy firmy Jeronimo Martins Polska S.A.


Uchwała Nr ZO 66/16
z dnia 10 sierpnia 2016 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/59/16

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Tomczak – przewodniczący,
2) Małgorzata Ołdak – członek,
3) Wojciech Piwocki – członek,

na posiedzeniu w dniu 10 sierpnia 2016 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/59/16 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w miejscowości Kostrzyn (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/59/16.
Przedmiotem skargi była reklama internetowa produktów dostępnych w sieci sklepów Biedronka.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
„opis reklamy: Reklama Internetowa plus Telewizyjna Ponad 100 produktów Biedronki 2 Złote Taniej. Zasady są proste – oznaczone, wybrane artykuły do końca tygodnia, czyli do 8 maja kupicie taniej o 2 złote.
Możecie od razu przejść do strony sklepu Biedronka i sprawdzić akcję promocyjną Ponad 100 produktów Biedronka 2 złote taniej.
Regulamin http://cdn.biedronka.pl/__2016/18B/100_produktow/promocja_100_produktow_final.pdf?_ga=1.132519437.2038019507.1462298123
www.biedronka.pl/pl/ponad-100-produktow-2zl

Treść skargi: W rzeczywistości ilość produktów była równa 100 szt. co mówi wprost regulamin. Więc jak można reklamować się i kierować do klientów że mają czegoś ponad 100 jak w rzeczywistości jest inaczej.
Proszę także zwrócić uwagę że słowo ponad 100 produktów jest elementem kluczowym dla tej kampanii a zarazem wprowadzającym w błąd konsumentów. Skarga bezpośrednia nic nie dała nawet odpowiedź nie została udzielona ze strony firmy. Ponad 100 może być także 150 czy 170 a regulamin mówi o 100 szt.
załącznik: 5738d06aa6d3f-2016_T18_BANER_AKCJA_100_ZA_2ZL_970x470_1.jpg” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu etyki Reklamy, z uwagi na to, że „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Ponadto zarzucił niezgodność reklamy z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„Działając w imieniu i na rzecz Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie (dalej jako „JMP”) w odpowiedzi na Państwa pismo z dn. 14.07.2016r. niniejszym informuję, iż w związku z akcją promocyjną przeprowadzoną przez JMP, która była reklamowana pod hasłem „ponad 100 produktów Biedronka 2 zł taniej” w sklepach sieci Biedronka rzeczywiście dostępne było ponad 100 produktów w niższych cenach. Jednocześnie wskazuję, iż w załączniku nr 1 do regulaminu ww. promocji znajduje się lista produktów objętych wskazaną akcją promocyjną z konkretnym wskazaniem indeksów produktów oraz ich opisem, z którego wprost wynika, że często pod jednym indeksem występują np. dwa produkty.
W związku z powyższym skarga konsumencka o sygn. akt K/59/16 pozostaje bezzasadna.
Załączniki: regulamin promocji;” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącego i uznał, że reklama była prowadzona z należytą starannością, co jest zgodne z art. 2 ust. 1.

W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama prezentując hasło: „PONAD 100 PRODUKTÓW 2 zł TANIEJ” nie wprowadza odbiorców w błąd, gdyż produktów objętych promocją faktycznie było ponad 100. Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nie nadużywa zaufania odbiorców ani nie wykorzystuje ich braku doświadczenia lub wiedzy.

Jednocześnie, Zespół Orzekający zachęca, aby dla przejrzystości regulaminu promocji, produkty objęte promocją zostały osobno ponumerowane.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.