Uchwała Nr ZO 66/17 w sprawie reklamy telewizyjnej pożyczki Provident

Uchwała Nr ZO 66/17
z dnia 26 września 2017 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/46/17

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Teresa Wierzbowska – przewodnicząca,
2) Anna Barabasz-Sawińska – członek,
3) Rafał Karski – członek,

na posiedzeniu w dniu 26 września 2017 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/46/17 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej firmy Provident Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/46/17.

Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna pożyczki w Provident Polska.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:

„W reklamie mówią, że rata może być oddana za 2 miesiące. A powinno być po 2 miesiącach. Gramatyka w telewizji powinna być nieskazitelna.” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„Skarga dotyczyła niewłaściwego – w ocenie Autora skargi – użycia przyimka «za» z określeniem czasu (w tym przypadku «za 2 miesiące»), według Autora skargi właściwe byłoby użycie przyimka «po» («po 2 miesiącach»).

Powołując się na «Słownik poprawnej polszczyzny PWN», wyjaśniamy, że użycie obu przyimków byłoby w tej sytuacji poprawne:
1. Po – z miejscownikiem tworzy wyrażenia określające czas jakiejś czynności.
2. Za – z biernikiem tworzy wyrażenia określające czas przyszłych wydarzeń.

Dodatkowo podkreślamy, że użycie przyimka «za» jest nie tylko gramatycznie poprawne, ale także bardziej precyzyjnie określa czas przyszłej czynności, dzięki czemu mamy pewność, że konsument właściwie zrozumie zawarty w reklamie przekaz. Naszym celem było zakomunikowanie odbiorcom reklamy, że termin spłaty pierwszej raty nie przypada wcześniej niż 2 miesiące od zawarcia umowy pożyczki, ale też nie później – odnosi się do konkretnej daty, co w potocznym rozumieniu lepiej oddaje przyimek «za» (określenie «za 2 miesiące» odnosi się do konkretnej daty) niż «po» (określenie «po 2 miesiącach» można zinterpretować jako odnoszące się zarówno do konkretnej daty, jak i kolejnych następujących po niej dni).” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w reklamie naruszenia dobrych obyczajów.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama była prowadzona z należytą starannością.

Zdaniem Zespołu Orzekającego reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i promuje właściwe wzorce językowe.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.