Uchwała Nr ZO 67/10 w sprawie reklamy Grupy Żywiec S.A.


Uchwała Nr ZO 67/10

z dnia 11 października 2010 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie sygn. Akt:

K/90/10

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko — przewodnicząca,
2) Sławomir Jędrzejewski — członek,
3) Wojciech Tomczak — członek,

na posiedzeniu w dniu 11 października 2010 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/90/10 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Grupa Żywiec S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy telewizyjnej

postanawia
skargę oddalić.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt K/90/10.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna piwa Warka.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podnosił, że „reklama pokazuje nam jak ważny dla jakości i smaku piwa WARKA jest chmiel tymczasem od co najmniej 2 lat na etykiecie piwa WARKA jako skład występują tylko dwa składniki: woda i słód jęczmienny. Podobnie zresztą jak większości piw produkowanych masowo jak LECH i ŻYWIEC. Więc prosiłbym o skorygowanie etykiety lub nie wprowadzanie w błąd klientów, którzy szukaliby w WARCE smaku prawdziwego piwa. z poważaniem wieloletni użytkownik napojów alkoholowych.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy”, a także z art. 10 ust.1 pkt. a) Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Arbiter-referent podniósł również, iż zgodnie z art. 16. ust. 1. pkt. 2) ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji „czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności:
(…)
2) reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi;”.

Skarżony złożył odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony poinformował, że jako producent piwa, nie ma obowiązku podawania na opakowaniach składników występujących w piwie, a to z uwagi na treść § 2 ust. 3 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r., Nr 137, poz. 966 z późn. zm.).

Skarżony wyjaśnił, że chmiel nie został wymieniony jako środek alergenny w Załączniku 1 do ww. Rozporządzenia, stąd nie ma obowiązku podawania go na opakowaniach piwa.

Zatem w opinii Skarżonego należy jednoznacznie stwierdzić, mając na uwadze zarzuty podniesione w opisie skargi, iż nie zachodzi konieczność korygowania etykiety, a tym samym w jakimkolwiek stopniu reklama nie wprowadza w błąd klientów.

Skarżony stwierdził, że nie naruszył jakichkolwiek zasad — norm objętych Kodeksem Etyki Reklamy, jak również przepisów obowiązującego powszechnie prawa, a w konsekwencji przedmiotowa skarga winna być oddalona w oparciu o zapis pkt. 37 ust. 1 b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający po przyjęciu wyjaśnień Skarżonego, nie dopatrzył się w reklamie naruszenia dobrych obyczajów, ani wprowadzenia konsumentów w błąd i uznał, że przedmiotowa reklama nie narusza Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający wziął pod uwagę że przy rozpatrywaniu skargi o sygn. K/85/09 Skarżony w swojej odpowiedzi poinformował, że do produkcji piwa Warka używany jest najwyższej jakości chmiel. Dla podkreślenia tego faktu Grupa Żywiec S.A. sponsoruje Profesjonalia w Kazimierzu Dolnym, podczas których świętuje się zbiory chmielu.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1 lit b Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 czerwca 2008r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.