Uchwała Nr ZO 67/15 w sprawie reklamy firmy AWENTA E.W.A. Chomka sp. j.

Uchwała Nr ZO 67/15
z dnia 14 maja 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/03/15

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko – przewodnicząca,
2) Małgorzata Augustyniak – członek,
3) Paweł Wiśniewski – członek,

na posiedzeniu w dniu 14 maja 2015 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/03/15 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej firmy AWENTA E.W.A. Chomka sp. j. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/03/15
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna wentylatorów opatrzona hasłem „AWENTA jakość nie do skopiowania”.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:
„opis reklamy: Nie jestem pewna czasu i kanału, na którym widziałam reklamę, więc załączam link do strony www oraz kanału YT firmy, na którym reklama również jest prezentowana: http://www.awenta.pl/?litora-torquent,4 i https://www.youtube.com/watch?v=Z0kk0K-J1p4&feature=youtu.be .

Treść skargi: Jakiś czas temu w związku z reklamą czeskiego T-mobile zorganizowano wielką nagonkę medialną na Czechów za stereotypowe pokazanie Polaka w reklamie. Osobiście uwielbiam naszych sąsiadów, a reklamę odebrałam za humorystyczną, ale chyba byłam w mniejszości, skoro nawet nasz ambasador interweniował w tej sprawie. Reklama Awenty nie jest śmieszna, natomiast jest szalenie obraźliwa. Najchętniej napisałabym do tego samego ambasadora, który prosił Czechów o przeprosiny, żeby teraz przeprosił Chińczyków/ Koreańczyków albo odwołał swoje wcześniejsze wypowiedzi…. Summa summarum – reklama podpada pod punkt: dyskryminacja ze względu na narodowość. Jest obraźliwa i niesmaczna.”. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.
Ponadto, wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„W odpowiedzi na pismo z dnia 16 kwietnia 2015 r., doręczone w dniu 17 kwietnia 2015 r., w imieniu AWENTA E.W.A. Chomka Spółka Jawna z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, uprzejmie wyjaśniam, co następuje:
Z formalnego punktu widzenia AWENTA E.W.A. Chomka Spółka Jawna nie jest zobowiązana do przestrzegania Kodeksu Etyki Reklamy. AWENTA E.W.A. Chomka Spółka Jawna nie jest członkiem Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy, jak też nie podpisywała żadnego zobowiązania co do przestrzegania Kodeksu Etyki Reklamy. Kodeks Etyki Reklamy nie jest obowiązującym prawem, ani nie zastępuje obowiązującego prawa, co potwierdzone jest też w art. 1 ust. 2 Kodeksu Etyki Reklamy. Należy też podkreślić, że żaden z przepisów obowiązującego prawa nie nakłada na reklamodawców obowiązku przestrzegania Kodeksu Etyki Reklamy. Jedynie przepisy ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. z 2007 r. nr 171 poz. 1206 z późn.zm.), wskazują, że nieuczciwą praktyką rynkową jest podawanie przez przedsiębiorcę informacji, że zobowiązał się on do przestrzegania kodeksu dobrych praktyk, jeżeli jest to niezgodne z prawdą, co w odniesieniu do AWENTA E.W.A. Chomka Spółka Jawna nie znajduje zastosowania.
Niezależnie od powyższego chcielibyśmy wskazać, że dla AWENTA E.W.A. Chomka Spółka Jawna ważne jest etyczne postępowanie w reklamie, nawet jeżeli formalnie nie jest związana Kodeksem Etyki Reklamy wskazanym w piśmie Rady Reklamy.
Odnosząc się do treści skargi konsumenta należy wskazać, że reklama produktu marki Awenta podkreśla przede wszystkim wysoką jakość produktów. Celem reklamy nie jest dyskryminacja ani innych produktów, ani jakichkolwiek osób, w tym osób o odmiennej narodowości. Podkreślenia wymaga, że akcja reklamy rozgrywa się w laboratorium, które może znajdować się w dowolnym miejscu w Polsce lub za granicą. Aktorzy występujący w reklamie posługują się językiem polskim. Jedynym elementem „niepolskim” jest fakt, że występujący aktorzy mają rysy wskazujące na ich azjatyckie pochodzenie. Nie jest to jednak chińskie pochodzenie. W reklamie ani razu nie padają stwierdzenia odnoszące się do Chin czy też chińskich przedsiębiorców. Nie ma żadnych elementów chińskich. Nie jest więc uprawnione stwierdzenie, że reklama w jakikolwiek sposób ośmiesza naród chiński.
Faktycznie w reklamie występuje element komiczny wynikający z nieudanej próby skopiowania produktu marki Awenta. Jednak akcent jest położony na fakcie kopiowania, a nie na tym, kto takiej próby dokonuje. Należy przy tym pamiętać, że w reklamie z uwagi na specyfikę tej formy przekazu dopuszczalna jest pewna przesada i przerysowanie.
Ponadto, zgodnie ze słownikiem języka polskiego pojęcie „dyskryminacja” oznacza „prześladowanie osób lub grup społecznych albo ograniczanie ich praw ze względu na odmienność od ogółu pod jakimś względem”. Reklama Awenty nie zawiera w sobie takiego przekazu ani w odniesieniu do narodu chińskiego ani do jakiegokolwiek innego.
Zatem skarga jest bezzasadna.
W świetle powyższego nieuprawnione jest stwierdzenie, że reklama narusza art. 2 i art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy.
Wobec powyższego wnoszę o oddalenie skargi.”. – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącą.

Zespół Orzekający uznał, iż reklama jest na granicy dobrego smaku, ale nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu i uznał, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i zgodnie z dobrymi obyczajami.

W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nie zawiera treści dyskryminujących osoby pochodzenia azjatyckiego.

Jednocześnie, Zespół Orzekający zwrócił uwagę reklamodawcom na większą wrażliwość przy kreowaniu reklam w których prezentowane są osoby innych narodowości.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2013r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.

Zdanie odrębne do Uchwały Nr ZO 67/15
z dnia 14 maja 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt: K/03/15

Przewodnicząca Zespołu Orzekającego Pani Zofia Sanejko, która zgłosiła votum separatum, uznała, że reklama pokazuje osoby pochodzenia azjatyckiego w sposób nie żartobliwy a prześmiewczy (niemądre reakcje, groteskowe zachowania). W ten sposób reklama utwierdza negatywne stereotypy na temat określonej rasy co nie jest zgodne z dobrymi obyczajami gdyż może być odbierane jako rasistowskie.