Uchwała Nr ZO 67/16 w sprawie reklamy firmy Lidl Sp. z o.o. Sp. k.


Uchwała Nr ZO 67/16
z dnia 10 sierpnia 2016 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/60/16

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Tomczak – przewodniczący,
2) Małgorzata Ołdak – członek,
3) Wojciech Piwocki – członek,

na posiedzeniu w dniu 10 sierpnia 2016 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/60/16 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy Lidl Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w miejscowości Jankowice (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/60/16.
Przedmiotem skargi była reklama internetowa produktów dostępnych w sieci sklepów Lidl.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
„opis reklamy: Do 8 maja 2016 w sklepach sieci Lidl trwała promocja Okazje za 2 zł. Jak sama nazwa wskazuje, w akcji znajdziecie wiele produktów i zestawów przecenionych do tej kwoty. Produktów Lidl po 2 zł ma według sklepu być „ponad 100″.

Gazetka handlowa Lidl od 2.05.16 do 8.05.16
Reklama bezpośrednio na stronie lidl.pl

Treść skargi: Do 8 maja 2016 w sklepach sieci Lidl trwała promocja Okazje za 2 zł. Jak sama nazwa wskazuje, w akcji znajdziecie wiele produktów i zestawów przecenionych do tej kwoty. Produktów Lidl po 2 zł ma według sklepu być „ponad 100″. Czy faktycznie taka ilość była ?
Pozwoliłem zapytać się Lidl Polska i odpowiedź poniżej:
dziękujemy za zgłoszenie. Akcja nie posiada regulaminu, wszystkie przecenione produkty znajdują się natomiast na naszej stronie internetowej www.lidl.pl.

A na stronie jest ich 44 szt. a pracownik infolinii informuje, że wszystkie produkty są na stronie (Dowód w załączniku), więc czemu Lidl Polska kieruje swoje reklamy i promocje i okłamuje swoich konsumentów a zarazem wprowadza w błąd.

Ilość ponad 100 szt. jest ilością równa 150 czy nawet 190 jest nie określona więc trudna do stwierdzenia a w rzeczywistości w sklepach takiej ilości nie było więc mamy zakłamany stan reklamy i ilości.” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu etyki Reklamy, z uwagi na to, że „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Ponadto zarzucił niezgodność reklamy z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„Szanowni Państwo, działając w imieniu Lidl sp. z o.o. sp. k. (dalej: „Lidl Polska”), w odpowiedzi na pismo Rady Reklamy z dnia 14 lipca 2016 r., otrzymane przez nas w dniu 15 lipca 2016, poniżej znajdą Państwo naszą odpowiedź – ustosunkowanie się do zarzutów arbitra-referenta.
1. Przyczyną leżącą u podstaw tej sprawy jest tylko i wyłącznie pewne nieporozumienie, nie zaś nieprawdziwe informacje o promocji. Poniżej szczegółowe wyjaśnienie.
2. Promocją „Okazje za 2 zł”, która trwała w okresie od 2 do 8 maja 2016 r., rzeczywiście było objęte ponad 100 produktów, a dokładnie 104 produkty (zobacz załącznik). Ze stanu faktycznego sprawy wynika, że konsument zainteresowany był sprawdzeniem, czy promocja objęła ponad 100 produktów i w tym celu zadzwonił na numer infolinii Lidl. Uzyskał odpowiedź, że produkty objęte promocją znajdzie na stronie internetowej www.lidl.pl. Konsument wskazuje jednak, że na stronie internetowej produktów wprost oznaczonych jako objęte promocją miało być jedynie 44.
3. Całe nieporozumienie wynika jednak tylko i wyłącznie z faktu, że na stronie internetowej wskazane były rodzaje produktów, tj. produkty sprowadzone do konkretnych kategorii, jak np. „Pikok – Boczek w plastrach”, jednakże promocja rozciągała się na wszystkie oferowane produkty tej kategorii, tj. zarówno na produkt „Pikok – Boczek parzony w plastrach”, jak i na produkt „Pikok – Boczek surowy wędzony w plastrach”. Oba produkty są oczywiście osobnymi produktami żywnościowymi, jednakże mieszczą się w jednej kategorii Boczku marki Pikok. Analogiczna sytuacja dotyczy również niektórych innych produktów żywnościowych i chemii domowej (zobacz załącznik), np. surówki warzywne (10 różnych produktów, np. surówka z buraczków i surówka z selera), Gumy do żucia marki Wrigley (4 produkty: Winterfresh Original, Orbit Spearmint, Orbit White Freshmint, Orbit Peppermint).
4. W konsekwencji faktyczna liczba produktów objętych promocją „Okazje za 2 zł” wynosi 104, a więc ponad 100. Całe nieporozumienie wzięło się zaś stąd tylko, że na stronie internetowej wskazano po prostu rodzaje produktów objętych promocją. Być może konsultant infolinii nie zrozumiał jednak w pełni wszystkich szczegółów promocji „Okazje za 2 zł” i przekazał nieco zbyt ogólną informację, za co konsumentowi należą się oczywiście przeprosimy.
5. Doceniając zatem uwagę i skrupulatność konsumenta oraz chęć ustalenia stanu rzeczywistego, biorąc pod uwagę powyższe, Lidl Polska nie może się zgodzić z zarzutem, że promocji „Okazje za 2 zł” rzeczywiście towarzyszyły jakiekolwiek nieprawdziwe informacje, które mogły wprowadzać odbiorców w błąd. W konsekwencji Lidl Polska stoi na stanowisku, że nie doszło do naruszenia Kodeksu Etyki Reklamy, w tym art. 2, art. 8 oraz art. 10.
Mamy nadzieję, że powyższe wyjaśnienia, również w ocenie Rady Reklamy, wyczerpująco wyjaśniają zaistniałe nieporozumienie oraz usuwają wątpliwości, na które zwrócił uwagę konsument.
Załączniki: 1. Lista produktów objętych akcją promocyjną” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącego i uznał, że reklama była prowadzona z należytą starannością, co jest zgodne z art. 2 ust. 1.

W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama prezentując hasło: „OKAZJE ZA 2 ZŁ PONAD 100 PRODUKTÓW” nie wprowadza odbiorców w błąd, gdyż produktów objętych promocją faktycznie było ponad 100. Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nie nadużywa zaufania odbiorców, ani nie wykorzystuje ich braku doświadczenia lub wiedzy.

Jednocześnie Zespół Orzekający zachęca, aby dla przejrzystości oferty promocyjnej, w maksymalnie czytelny sposób komunikować rodzaje i ilość produktów objętych promocją.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.