Uchwała Nr ZO 67/17 w sprawie reklamy internetowej sieci McDonald’s

Uchwała Nr ZO 67/17
z dnia 26 września 2017 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/90/17

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Teresa Wierzbowska – przewodnicząca,
2) Anna Barabasz-Sawińska – członek,
3) Rafał Karski – członek,

na posiedzeniu w dniu 26 września 2017 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/90/17 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy McDonald’s Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/90/17.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa restauracji McDonald’s.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:

„Fima Mc’Donalds używa w swojej nazwie słowa Restauracja. Fima Mc’Donalds wprowadza klientów w błąd używając słowa «restauracja». Z definicja restauracja jest obiekt gastronomiczny z pełną obsługą kelnerską. Żaden obiekt gastronomiczny Mc’Donalds nie posiada takiej obsługi. Jak się ma do tego restauracja Gesslera, Wentzla czy innych? Uważam, że używanie tego hasła «restauracje mc’donalds» przez firmę Mc’Donalds wprowadza w błąd klientów liczących na obsługę kelnerską. Jest wysoce nie etyczne.

W uzupełnieniu skargi chciałem poinformować że słowo «restauracja McDonalds» pojawia się wszędzie w Internecie , w samym obiekcie McDonlads, czy w reklamach w czasopismach. Np. w Internecie na stronie googla (jak poniżej) widać link do strony McDonalds z pod linkiem «Restauracje McDonlads» a obok informację googla, że jest to bar szybkiej obsługi.
Samo to już wskazuje polityka marketingowa McDonalds ma za zadanie oszukać Klienta.
Po kliknięciu na link Restauracje McDonlads ukazuje się nam informacja z adresami barów a nie restauracji jak to wskazuje McDonlads.
W mojej skardze chciałem wskazać, że McDonalds nagminnie wykorzystuję nazwę «Restauracja» do podniesienia prestiżu swojego lokalu który nie ma nic wspólnego z restauracją. Nadmienię, że nie jestem frustratem jedynie mi chodzi aby wykorzystywać słowa, nazwy zgodnie z ich znaczeniem.

Przedstawiłem dwie informacje (zrzut ekranu) stanowiące rodzaj reklamy
1. Strona WWW– wyszukiwarka Googla na której McDonald’s pisze że ma restauracje a obok informacja, że jest bar szybkiej obsługi.
2. Strona WWW- podstrona WWW z www.mcdonlads.pl/ restauracje… a przecież to nie są restauracje.” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8, w myśl którego reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 31 sierpnia 2017 roku, po zapoznaniu się z zarzutami dotyczącymi treści reklam, a właściwie stosowanej przez naszą spółkę nazwy w postaci «Restauracja McDonald’s», uprzejmie informujemy, że nie podzielamy zgłaszanych zastrzeżeń. Nasza spółka posługuje się tą nazwą od lat. System, w którym funkcjonują nasze restauracje jest powszechnie znany i nigdy nie otrzymaliśmy żadnego sygnału, aby ktokolwiek został wprowadzony w błąd poprzez użycie słowa «restauracja». Nie zetknęliśmy się również z oczekiwaniem, aby w naszych lokalach zapewnić obsługę kelnerską czy też inne usługi typowe dla lokali wskazanych przez wnoszącego skargę. Również z treści skargi wynika, że wnoszący skargę nie czuje się wprowadzony w błąd. Tym samym skargę uznajemy za niezasadną.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącego. W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, z należytą starannością oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

Zespół Orzekający oddalił również zarzut naruszenia art. 8 i art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy. Z uwagi na powszechną znajomość obsługi w sieci restauracji McDonald’s, w opinii Zespołu Orzekającego, przedmiotowa reklama nie nadużywa zaufania odbiorców i nie wykorzystuje ich braku doświadczenia lub wiedzy, ani nie wprowadza odbiorców w błąd.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.