Uchwała Nr ZO 67/19/40u w sprawie reklamy prasowej Ziaja Med

Uchwała Nr ZO 67/19/40U

z dnia 12 czerwca 2019 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie sygn. akt:

KER/117/19

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń

Rada Reklamy, w składzie:

1) Beata Ptaszyńska-Jedynak – przewodnicząca,

2) Małgorzata Augustyniak – członek,

3) Sławomir Skowerski – członek,

na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2019 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/117/19 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie prasowej ZIAJA Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku  (dalej: Skarżony)

postanawia

oddalić skargę.

 

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/117/19.

Przedmiotem skargi była reklama prasowa produktów Ziaja med.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował:

„miejsce emisji: Czasopismo “Olivia”, numer 4 kwiecień 2019

produkt: Kosmetyki Ziaja med

opis reklamy: W kwietniowym numerze czasopisma “Olivia”, na stronie 69 opublikowano reklamę kosmetyków linii Ziaja med. Na dole reklamy widnieje ramka z deklaracją “Preparaty posiadają pozytywną ocenę bezpieczeństwa” (widoczna na załączonych zdjęciach).

Treść skargi: Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ocena bezpieczeństwa jest podstawowym dokumentem produktu kosmetycznego, aby taki produkt legalnie wprowadzić do obrotu oraz udostępniać na rynku. Od wszystkich kosmetyków, które są dostępne na rynku oczekuje się tego, że są bezpieczne dla konsumenta. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, dotyczącymi oświadczeń o produktach kosmetycznych – nie powinny być dozwolone oświadczenia wskazujące na określoną zaletę produktu, jeżeli zaleta ta polega jedynie na zgodności z minimalnymi wymogami prawnymi. W związku z tym uważam, że taka deklaracja jest niedopuszczalna, narusza podstawowe zasady reklamy, m.in. Art. 8 reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy (można odnieść wrażenie, że produkty są bardziej bezpieczne).”– pisownia oryginalna

W toku posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter – referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

 „W odpowiedzi na pismo z dnia 10 kwietnia 2019 roku wskazujemy, iż przedstawiona treść określenia „Preparaty posiadają pozytywną ocenę bezpieczeństwa” umieszczonego w czasopiśmie „Olivia” nr 4 kwiecień 2019 jest uzasadniona oraz poniżej wyjaśniamy, co następuje.

Firma Ziaja wytwarza produkty kosmetyczne zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009, którym podlegają wszystkie przedsiębiorstwa branży kosmetycznej w Unii Europejskiej.

Firma Ziaja oświadcza, że produkty w przedmiotowej sprawie spełniają dodatkowe niż jedynie minimalne wymogi prawne.

Wyrażamy wolę uczestnictwa w postępowaniu przed Komisją Etyki Reklamy w oparciu o Kodeks Etyki Reklamy oraz Regulaminu Rozpatrywania Skarg.”– pisownia oryginalna

Podczas posiedzenia, Skarżony poinformował również, że produkty Ziaja med zostały przebadane dermatologicznie i alergologicznie zarówno na pacjentach ze zdrową skórą jak i na pacjentach ze skórą atopową (AZS) i uzyskały pozytywną ocenę bezpieczeństwa.

 

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Biorąc pod uwagę, że informację podaną w ramce, co do której została zgłoszona skarga, należy oceniać całościowo a nie w rozbiciu na poszczególne elementy (zdania), Zespół Orzekający, nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącego.

Zespół Orzekający zwrócił uwagę, że w przedmiotowej reklamie dochowano należytej staranności.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w reklamie nadużywania zaufania odbiorców, ani też wykorzystywania ich  braku doświadczenia lub wiedzy.

Jednocześnie, Zespół Orzekający zalecił reklamodawcy budowanie komunikatów reklamowych w taki sposób, aby nie budziły wątpliwości.

 W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit b Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu rozpatrywania skarg, Skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt.  37, 37¹, 37² oraz 37³.