Uchwała Nr ZO 68/14 w sprawie reklamy firmy Helion.pl Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 68/14
z dnia 2 września 2014 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/35/14

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Jarosław Sobolewski – przewodniczący,
2) Małgorzata Ołdak – członek,
3) Wojciech Piwocki – członek,

na posiedzeniu w dniu 2 września 2014 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/35/14 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy Helion.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/35/14.
Przedmiotem skargi była reklama internetowa księgarni Helion zawierająca zdjęcie trzech kobiet i opatrzona hasłem „3 CIĘ ZADOWOLĄ ?”.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:
„miejsce emisji: księgarnia internetowa Helion
produkt: Rabat na książki
opis reklamy: Prezentacja rabatu na książki.
http://helion.pl/promocje/
Treść skargi: Reklama pojawia się w księgarni internetowej, sugeruje ofertę usług seksualnych. Przedstawia kobiety w podrzędnej roli usługodawczyń seksualnej rozrywki, jest obraźliwa i nie powinna pojawić się w miejscu jakim jest księgarnia.”- pisownia oryginalna.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony nie złożył pisemnej odpowiedzi na skargę.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający oddalił zarzuty Skarżącej, uznając, że przedmiotowa reklama nie przekracza dopuszczalnych granic obyczajowości.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

W opinii Zespołu Orzekającego, przedmiotowa reklama nie zawiera treści dyskryminujących kobiety.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 30 października 2013r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.

Zdanie odrębne do Uchwały Nr ZO 68/14
z dnia 2 września 2014 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt: K/35/14

Członek Zespołu Orzekającego Pani Małgorzata Ołdak, która zgłosiła votum separatum, stwierdziła, że przedmiotowa reklama narusza art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, w zakresie niezgodności z dobrymi obyczajami, poprzez bezpośrednie zestawienie w reklamie hasła “3 CIĘ ZADOWOLĄ?” ze zdjęciem trzech atrakcyjnych, gotowych do pocałunku, kobiet. Zamierzona dwuznaczność przekazu reklamowego, w którym klienta mają zadowolić 3 książki / 3 kobiety, miała na celu zachęcenie odbiorcy do skorzystania z akcji rabatowej, bez dbałości o zachowanie dobrych obyczajów.