Uchwała Nr ZO 68/15 w sprawie reklamy firmy Myjnia Explorer

Uchwała Nr ZO 68/15
z dnia 26 maja 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/190/14

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Igor Kaleński – przewodniczący,
2) Małgorzata Rokita – członek,
3) Witold Trzciński – członek,

na posiedzeniu w dniu 26 maja 2015 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/190/14 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko firmie Myjnia EXPLORER z siedzibą w Andrychowie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy zewnętrznej

postanawia uznać, że reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/190/14.
Przedmiotem skargi była reklama zewnętrzna myjni EXPLORER. W reklamie został wykorzystany wizerunek skąpo ubranej kobiety przedstawionej w seksualnej pozie.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła:
„opis reklamy: Rozebrana kobieta na masce samochodu. Ujęcie od tyłu. Nazwa myjni i informacja o gratisowej usłudze jasno nawiązują do czynności seksualnych. Reklama zewnętrzna w kilku egzemplarzach przy głównej drodze.

Treść skargi: Reklama, będąc akceptowaną w przestrzeni publicznej, promuje i utrwala obraz kobiety jako przedmiotu seksualnego. Ujęcie od tyłu rozebranej kobiety na masce samochodu, nazwa explorer oraz informacja o usłudze gratis jest prostym nawiązaniem do czynności seksualnych. Reklama jest wyjątkowo bezpośrednia i wulgarna. Nie pozostawia pola do interpretacji. Znajduje się w kilku miejscach – przy głównej drodze oraz przy myjni. Bardzo razi fakt, że na tle demagogicznych dyskusji o braku moralności, nikt nie reaguje na oczywiste uprzedmiotowienie kobiety w przestrzeni publicznej. Zgoda na to ma dużo gorszy wydźwięk niż sama reklama. W ten sposób wychowujemy pokolenie kobiet, które w taki a nie inny sposób będą widziały swoją rolę społeczną.”. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, co jest niezgodne z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony nie złożył pisemnej odpowiedzi na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącą.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie utrwalania negatywnych stereotypów poprzez przedmiotowe traktowanie kobiet. Zdaniem Zespołu Orzekającego wykorzystanie w przedmiotowej reklamie wizerunku kobiecego ciała nie było uzasadnione rodzajem reklamowanych usług, a ustawienie kobiety w seksualnej pozie na masce samochodu dodatkowo potęguje wrażenie przedmiotowego traktowania kobiecego ciała.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 30 października 2013r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.