Uchwała Nr ZO 69/15 w sprawie reklamy firmy Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 69/15
z dnia 26 maja 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/06/15

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Igor Kaleński – przewodniczący,
2) Małgorzata Rokita – członek,
3) Witold Trzciński – członek,

na posiedzeniu w dniu 26 maja 2015 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/06/15 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko firmie Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy radiowej

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/06/15.
Przedmiotem skargi była reklama radiowa sieci SATURN.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła:
„opis reklamy: proponuje sie, by ze spłatą raty zgłosić sie do babci, ale żeby to uniknąć lepiej jest kupić sprzęt na dogodnych warunkach Babcia na propozycję spłacenia raty odpowiada “jaką kratę”

Treść skargi: Reklama jest nieetyczna, powoduje ze nie dość że uczy sie wykorzystywania starszych ludzi do zaspokajania potrzeb konsumpcyjnych młodzieży to sie ośmiesza starszych ludzi” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, co jest niezgodne z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

„Szanowni Państwo, w odpowiedzi na nadesłaną skargę konsumencką dotyczącą reklamy Saturn, zawierającą scenkę-dialog między osobą młodą a jej „babcią” oraz w związku z tym, że nie możemy być obecni na posiedzeniu Rady, pragnę przedstawić nasze stanowisko:

Reklama nie uczy wykorzystywania starszych ludzi do zaspokajania potrzeb konsumpcyjnych młodzieży, ale wręcz piętnuje takie działania i proponuje rozwiązanie alternatywne – skorzystanie z oferty Saturn. Jest to jedna z serii reklam, która pokazuje, jak nieracjonalne działania podejmujemy my sami, kiedy na czymś nam zależy, i kiedy staramy się postępować „logicznie”. Oczywiście opiera się na pewnych przejaskrawieniach i stereotypach pochodzących z naszego kręgu kulturowego, dzięki czemu żarty są łatwiejsze do zrozumienia. „Babcia” nie jest podmiotem żartów. Reakcja „Babci” jest tylko częścią żartu i nie może być uznana za naśmiewanie się z osób starszych. „Babcia” przekręca, bo: a) niedosłyszy (rozmowa odbywa się przez telefon), b) najprawdopodobniej jest całkowicie zaskoczona absurdalną prośbą wnuczki.
Bardzo jest nam przykro, jeśli reklama kogoś uraziła. Staramy się, aby nasze reklamy nie naśmiewały się z płci, wieku, poglądów, rasy, itp.”. – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia zarzucanej przez Skarżącą normy art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

Zespół Orzekający zwrócił uwagę, że reklama utrzymana jest w konwencji żartu i nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie utrwalania negatywnych stereotypów poprzez przedmiotowe traktowanie osób starszych.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 30 października 2013r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.