Uchwała Nr ZO 70/13 w sprawie reklamy firmy Moneyzoom S.A.

Uchwała Nr ZO 70/13
z dnia 13 czerwca 2013 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/12/13

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Kowalczyk – przewodniczący,
2) Marta Macke – członek,
3) Marcin Senderski – członek,

na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2013 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/12/13 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Moneyzoom S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy prasowej

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/12/13.
Przedmiotem skargi była reklama prasowa opatrzona hasłem „Nie udawaj Greka”.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż „Szanowni Państwo, Bardzo proszę zapoznać się z nadesłanym przeze mnie materiałem reklamowym pochodzącym z nowego tygodnika DO RZECZY. Oczywiście nie chodzi mi o gazetę ale o całostronicową reklamę jaka się w nim ukazała. Przez ponad dziesięć lat pracowałem w agencji reklamowej na stanowisku art director oraz dyrektor kreatywny. Zdaję sobie doskonale sprawę, że wszelkie stereotypy to nośna i kusząca materia do obróbki kreatywnej. Wielokrotnie w swojej pracy miałem z tym do czynienia. Zawsze byłem i chyba już zostanę przeciwnikiem używania nieprzemyślanych komunikatów, które mogą być odebrane jako obraźliwe i krzywdzące ze względu na płeć, pochodzenie, przynależność rasową czy status finansowy. Ale “Do RZECZY”… Załączona reklama całostronicowa oparta na haśle: “NIE UDAWAJ GREKA, ZAPLANUJ NAD SWOIMI BUDŻETEM DOMOWYM” marki MONEY ZOOM niestety oparta jest na głęboko fałszywych i krzywdzących przesłankach i moim zdaniem narusza zasady Kodeksu Etyki Reklamy. Kontekst komunikatu jest jasny i jednoznacznie sugeruje, że Grecy nie panują nad budżetem, co ośmiesza wszystkich ciężko pracujących Greków. Nie jest ostatnio tajemnicą, że jednym z głównych winowajców greckiego kryzysu jest błędna polityka Unii Europejskiej oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego (do czego ostatnio przyznała się w mediach obecna szefowa…). Czy autorzy reklamy oraz inwestorzy byli by zachwyceni gdyby w Grecji ukazała się reklama oparta na stereotypie w stylu “NIE BĄDŹ JAK POLAK, NIE KRADNIJ” lub “ZACHOWAJ TRZEŹWOŚĆ, NIE UDAWAJ POLAKA”? Bardzo proszę o podjęcie działań w celu wycofania reklamy w takiej formie. Dodatkowo, najlepiej gdyby inwestorzy i autorzy tej reklamy przeprosili za użycie tak nieprzemyślanego i krzywdzącego komunikatu. Ale Państwo chyba najlepiej wiedzą co z tym dalej zrobić. Bardzo proszę o informacje jak potoczą się losy sprawy. Gdyby była potrzeba użycia w tej sprawie mojego nazwiska, zgadzam się na to”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.
Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony podniósł, iż w odpowiedzi na przesłane przez Państwa pismo z datą 3 kwietnia 2013 roku, pragnie ustosunkować się do zarzutów sformułowanych przez arbitra-referenta na podstawie skargi konsumenckiej na reklamę spółki Moneyzoom S.A., która wpłynęła do Biura Rady Reklamy.

Przede wszystkim Skarżony pragnie zapewnić, że spółka Moneyzoom zawsze dokłada wszelkiej staranności, aby jej działania były zgodne z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami uczciwej konkurencji. Nigdy nie było i nie jest celem Skarżonego naruszanie czyichkolwiek praw i dóbr.

Skarżony nie zgodził się z interpretacją jakoby jego reklama moneyzoom (“Nie udawaj Greka”) zawierała treści dyskryminujące. Polacy w zdecydowanej większości (ponad 90%) deklarują, ze warto oszczędzać. Jednak tylko niecałe 20% to robi, a około 15% odkłada na przyszła emeryturę! Więc wiemy, że warto, ale tego nie robimy. Udajemy?
Stworzyliśmy nasz produkt aby pomoc naszym użytkownikom przejść od teorii do praktyki. Odwołaliśmy się do starego, polskiego powiedzenia “Nie udawaj Greka”, czyli nie udawaj, ze nie wiesz o co chodzi. Użyj moneyzoom i zapanuj nad swoim budżetem.

Skarżony podniósł, że podobno przysłowia są mądrością narodu. Nie wiemy dokładnie skąd wzięło się w języku polskim powiedzenie o udającym Greka. Podobnie jak “austriackie gadanie” czy “siedzenie na tureckim kazaniu” znalazły się one w naszej mowie i z biegiem czasu ugruntowały. Nie znamy przypadku zaskarżenia o dyskryminacje popularnej piosenki Czerwonych Gitar, w której pada “nie udawaj Greka,..”, choć szczyt jej popularności przypadł na okres, kiedy w Polsce znalazło schronienie wielu Greków uciekających przed “rządami pułkowników” i ich potomków.

Skarżący wskazał na kontekst (kłopoty Grecji z zadłużeniem), który rzekomo czyni hasło dyskryminującym, bo sugeruje że Grecy nie umieją sobie radzić z finansami. Twierdzi, ze Grecja stała się ofiarą UE i MFW, które robiły co mogły, aby pomimo obecności w Unii Europejskiej od 1981 roku i przyjęcia Euro w 2001 roku Grecja nie zdołała zmodernizować swojej gospodarki i finansów publicznych…

Nie nam o tym debatować. My uważamy, że to Polacy za mało robią w zakresie uzdrowienia swoich finansów domowych i “udają Greka”. Chcemy, aby to się zmieniło. Działamy.

Na zakończenie Skarżony poinformował, iż w marcu zaprzestał emisji przedmiotowej reklamy w związku z jej naturalnym zużyciem.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający wziął pod uwagę, że reklama jest utrzymana w konwencji żartu, a użyte w niej polskie przysłowie nie jest obraźliwe.

W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nie narusza dobrych obyczajów i nie zawiera treści dyskryminujących.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.