Uchwała Nr ZO 70/16 w sprawie reklamy firmy Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 70/16
z dnia 22 września 2016 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/46/16

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Marta Macke – przewodnicząca,
2) Krystyna Jarosz – członek,
3) Joanna Łodygowska – członek,

na posiedzeniu w dniu 22 września 2016 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/46/16 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej firmy Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/46/16.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna produktów dostępnych w sieci MediaMarkt.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:

„produkt: MediaMarkt: Odkryj w sobie kibica

opis reklamy: Mężczyzna ogląda mecz w telewizji. Po trafieniu do bramki przez piłkarza zaczyna całować siedzącego obok psa.

Treść skargi: Są różne zboczenia, jednak nie wszyscy muszą lubić i chcieć oglądać osoby które całują zwierzęta, taka reklama powinna być emitowana po 22 jeśli w ogóle powinna. Mnie to obrzydza bardzo.”- pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„Szanowni Państwo, w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 28 lipca 2016r., wzywające Media Saturn Holding Polska Sp. z o. o. (zwana dalej „Spółką”) do przedstawienia stanowiska w sprawie zarzutów sformułowanych w przesłanej do Państwa skardze konsumenckiej, pragnę poinformować, co następuje:
konsument w ww. Skardze sformułował zarzut jakoby Spółka w swoich spotach reklamowych promowała „zboczenia”: „Są różne zboczenia jednak nie wszyscy muszą lubić i chcieć oglądać osoby które całują zwierzęta, taka reklama powinna być emitowana po 22 jeśli w ogóle powinna. Mnie to obrzydza bardzo”.
Spółka stanowczo zaprzecza powyższym zarzutom.
Wskazany przez konsumenta spot reklamowy nie miał na celu promowania żadnych dewiacji, a jedynie miał charakter komiczny.
Faktycznie, na przedmiotowym spocie reklamowym mężczyzna omyłkowo, w przypływie entuzjazmu oraz radosnych emocji związanych ze zdobyciem bramki przez drużynę, której kibicuje, pocałował swojego psa zamiast żony siedzącej obok na kanapie. Należy jednak ponownie podkreślić, że miało to wydźwięk wyłącznie komiczny i w powyższym spocie reklamowym nie było żadnego ukrytego podtekstu, w szczególności podtekstu na tle seksualnym.
Ponadto, odnosząc się do twierdzenia konsumenta, jakoby reklama ta powinna być emitowana po godzinie 22, należy wskazać że nie ma do tego żadnych podstaw. Jak już wyżej wspomniano, wbrew twierdzeniom skarżącego konsumenta, przedmiotowa reklama nie zawierała żadnego wątku o charakterze seksualnym oraz nie promowała alkoholu i wyrobów tytoniowych więc należy stwierdzić, iż nie ma żadnych podstaw prawnych dla których miałaby ona być emitowana po godzinie 22.
Abstrahując od powyższego należy stwierdzić, że opisana przez konsumenta reklama, była reklamą okolicznościową, emitowaną wyłącznie w trakcie trwania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej – Euro 2016 i w związku z zakończeniem powyższej imprezy nie jest już emitowana.
Mamy nadzieje, że powyższe wyjaśnienia okażą się wystarczające.” – pisownia oryginalna.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia normy art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanej przez Skarżącego.

W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.