Uchwała Nr ZO 70/19/31o w sprawie reklamy internetowej tabletek do zmywarek Finish

Uchwała Nr ZO 70/19/31o

z dnia 12 czerwca 2019 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie sygn. akt:

KER/124/19

Uchwała KER – w sprawie skargi na przekaz reklamowy nie-sygnatariusza

 

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy

ul. Puławska 39/77

02-508 Warszawa

Komisja Etyki Reklamy, Zespół Orzekający w składzie:

1) Beata Ptaszyńska-Jedynak – przewodnicząca,

2) Małgorzata Augustyniak – członek,

3) Sławomir Skowerski – członek,

DO:

Konsument (bliższe dane a aktach sprawy), zwany dalej „Wnioskodawcą”

Reckitt Benckiser (Poland) S.A. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, zwany dalej „Reklamodawcą”

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

Dnia 12 czerwca 2019 r. na podstawie pkt. 374 Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, będącej organem Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, zwanego dalej „Zespołem”, w składzie wyżej wymienionym, powołanym w celu badania zgodności przekazu reklamowego z powszechnie przyjętymi zasadami etyki, rozpatrzył zgłoszenie Wnioskodawcy, złożone prawidłowo według wzorca stanowiącego Załącznik nr 5 pod nazwą „Formularz skargi dla konsumentów – online”, zwany dalej – odpowiednio – „Formularzem” i „Wnioskiem”, dotyczące rozpowszechnianej reklamy internetowej tabletek do zmywarek marki Finish, prowadzonej przez Reklamodawcę, w zakresie ewentualnego naruszenia w reklamie norm Kodeksu Etyki Reklamy zwanego dalej „Kodeksem”, wskazanych w zapytaniu skierowanym do Reklamodawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Regulaminu rozpatrywania skarg.

W ocenie Zespołu, wyłonionego z członków Komisji Etyki Reklamy zaskarżona w powyższy sposób reklama:

– była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej;

– jest zgodna z następującymi powszechnie przyjętymi zasadami etyki, sformułowanymi w Kodeksie, których treść expressis verbis przytoczono w uzasadnieniu poniżej, zaś: oceniany przekaz reklamowy nie narusza dobrych obyczajów,  a nadto dochowano w nim wymaganej w takich przypadkach należytej staranności. Zespół  przy tym uznał, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i nie zawiera treści, które mogłyby dyskryminować kobiety/matki.

Uzasadnienie

Komisja Etyki Reklamy, działając w celu wytyczania i promowania powszechnie przyjętych zasad etyki oraz dobrych praktyk rynkowych będących podstawą akceptacji treści reklamowych, podjęła się dokonania oceny przekazu reklamowego wskazanego powyżej z uwagi na treść argumentów podniesionych w Formularzu, zarzucających mu:

„miejsce emisji: dostępna na YouTube

produkt: Finish

opis reklamy: https://youtu.be/_mEHpj83LR8

Treść skargi:

seksistowska reklama z beznadziejnymi wzorcami; mężczyzna krzyczący do zmywającej kobiety “chodź szybko, pośpiesz się” i fakt, że “przegapiła” pierwszy krok dziecka – tak jakby to była jej wina! skandaliczna reklama” – pisownia oryginalna za Formularzem złożonym przez Wnioskodawcę.

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance (EASA) oraz mając na celu ochronę interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przekazu reklamowego pod kątem jego zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi.

We Wniosku dotyczącym reklamy internetowej podniesiono naruszenie przez reklamę powszechnie przyjętych zasad etyki będących podstawą akceptacji treści reklamowych przez środowisko reklamodawców oraz konsumentów poprzez ewentualność potencjalnego naruszenia dyspozycji dwóch norm Kodeksu brzmiących, jak następuje:

– „Działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej  oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji,”

– „Reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę,

przekonania religijne, płeć lub narodowość.”

Reklamodawca w nadesłanym stanowisku nie wyraził zgody na uczestnictwo w postępowaniu przed Komisją Etyki Reklamy.

Zespół wziął pod uwagę w całości odpowiedź Reklamodawcy, w której m.in. stwierdzono kategorycznie: „W imieniu Reckitt Benckiser (Poland) S.A., w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 8 kwietnia 2019 roku r. informuję, że Reckitt Benckiser (Poland) S.A. nie jest członkiem Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w związku z czym Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy nie jest uprawniony do wydawania jakichkolwiek orzeczeń dotyczących Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

Zamieszczenie jakiegokolwiek orzeczenia, czy też innych treści dotyczących Reckitt Benckiser (Poland) S.A. na stronie internetowej Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, będzie oznaczać naruszenie dóbr osobistych Reckitt Benckiser (Poland) S.A. i zmusi nas do podjęcia odpowiednich kroków prawnych.

Jednocześnie wskazujemy, że stanowczo nie zgadzamy się z twierdzeniami skarżącego opisanymi z skardze.” – pisownia oryginalna.

Po szczegółowej analizie wszystkich argumentów Reklamodawcy podniesionych w powyższym piśmie, Zespół uznał, że na podstawie wiążących go postanowień wewnętrznych aktów prawa obowiązującego w Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w tym zwłaszcza postanowień Regulaminu rozpatrywania skarg, a także przyjętej na tej podstawie w Komisji Etyki Reklamy praktyki, brak jest podstaw, aby podzielić argumenty przedstawione w stanowisku Reklamodawcy i nie rozpatrywać zgłoszenia Wnioskodawcy, w trybie o którym mowa w pkt. 374 Regulaminu rozpatrywania skarg.

Zespół uznał, iż reklama utrzymana w żartobliwej konwencji  była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami i nie zawiera treści które mogłyby dyskryminować kobiety/matki.

Jednocześnie, Zespół zwrócił uwagę, iż Komisja Etyki Reklamy nie jest organem właściwym do oceny zgodności z przepisami prawa, dlatego poleca Biuru Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy poinstruowanie Wnioskodawcy o możliwości zwrócenia się do właściwych organów w celu dokładnego zbadania oraz dokonania wiążącej oceny przekazu reklamowego pod kątem jego zgodności z prawem.

W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl. Postaramy się udzielić wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce.

W związku z powyższym, mając na uwadze treść Wniosku oraz na podstawie pkt. 374Regulaminurozpatrywaniaskarg, Zespół ocenił przedmiotową reklamę, jak w osnowie niniejszej Uchwały.