Uchwała Nr ZO 71/08 w sprawie reklamy firmy Matcom


Uchwała Nr ZO 71/08 z dnia 22 grudnia 2008 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/157/08

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Piwocki — przewodniczący;
2) Wojciech Tomczak- członek,
3) Christian Lainer — członek,

na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2008 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze Akt K/157/08, złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Matcom, z siedzibą w Szczytnie (dalej: Skarżony), dotyczącej ulotki reklamowej

postanawia

uznać, że w ulotce reklamowej, w najbliższym możliwie terminie, powinny zostać wprowadzone przez Skarżonego zmiany w taki sposób, aby usunąć naruszenie norm Kodeksu Etyki Reklamy. Zmiana powinna polegać na umieszczeniu znaku „gwiazdki” (odesłania do dodatkowych objaśnień) przy pojawiającej się w reklamie informacji o promocji:
abonament 9 PLN

umowa na 6 miesięcy
3 miesiące gratis.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o Sygn. K/157/07.
Przedmiotem skargi była ulotka reklamowa. Reklama zawiera informację o możliwości zakupu usługi dostarczania internetu w promocji: abonament 9 PLN, umowa na 6 miesięcy, 3 miesiące gratis!

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podnosił, że „ulotki firmy MATCOM pojawiają się przy każdej możliwej okazji. Według ulotki za 27zł mam internet przez 6 miesięcy. Okazuje się że za 9zł prędkość jest praktycznie żadna i obowiązuje podpisanie umowy na 36 miesięcy; umowę na 6 miesięcy można podpisać tylko w przypadku bardzo wysokiego abonamentu i niemałej opłacie początkowej.”

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent. Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy”. oraz za sprzeczną z art. 10 ust. 1 b) Kodeksu Etyki Reklamy, który stanowi iż reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do wartości produktu i jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności.

Skarżony złożył odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

Zdaniem Skarżonego, reklama w istocie nie narusza Kodeksu Etyki Reklamy.
Skarżony zwrócił uwagę, że klienci traktujący ofertę z ulotki łącznie stanowią wyjątki. Większość odbiorców traktuje ofertę rozdzielnie.
W opinii Skarżonego powyższe wskazuje, że oferta jest logiczna i spójna metodologicznie, więc brak jest podstaw do uznania jej za nierzetelną.
Zdaniem Skarżonego, z powyższego wynika, że na ulotce widnieją opcje do wyboru przez klienta – jest więc nonsensem, żeby traktować owe rozwiązania łącznie. Odbiorca reklamy otrzymuje tylko narzędzie (nr telefonu) pozwalające mu na uzyskanie pełnej informacji o produkcie, jego typach i możliwościach. Ponadto, w opinii Skarżonego, informacje przekazywane za pomocą ulotek nie mają wpływu na decyzję beneficjenta dot. samego zakupu produktu, co najwyżej mogą skłonić go do wykonania telefonu podanego na ulotce celem zasięgnięcia dodatkowych informacji o produkcie. Jak wynika z przedstawionej skargi odbiorca powołuje się jednocześnie na wysokie koszty instalacyjne samej usługi przy umowie na 6 miesięcy.
Jednocześnie Skarżony zauważył, że we wskazanych w sprawie materiałach reklamowych nie używa słów powszechnie używanych za oznaczające niskie ceny (typu „tanio”, „niskie ceny”), ulotki nie zawierają nawet słów bezpośrednio zachęcających do zakupu (typu „kup”). Należy nadmienić, że istotnie wskazane informacje – jeśli traktować je rozdzielnie – nie są nieprawdziwe.
W ocenie Skarżonego, jego działania (w tym ceny) weryfikuje przede wszystkim sytuacja na rynku.
Skarżony dodał, że maksymalizacja zysku jest jednym z podstawowych celów prowadzenia działalności gospodarczej wyartykułowanym w formie pisemnej przez autorytety ekonomiczne na całym świecie, stąd zarzut dotyczący wysokości cen jest co najmniej niepoważny. Ponadto Skarżony podkreślił, że ulotka nie stanowi cennika usług Firmy Matcom. Należy odróżnić działania reklamowe prowadzone przy pomocy dystrybucji druków ulotnych od pełnej oferty firmy w postaci cennika.

Jednocześnie Skarżony zaznaczył, że jest otwarty na wszelkie sugestie dotyczące modyfikacji treści reklamowych zawartych w kolportowanych drukach ulotnych tak, jak to wynika z Rozdziału III, pkt 37 Regulaminu rozpatrywania skarg przez Radę.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama narusza art. 8 oraz art. 10 ust. 1b) Kodeksu Etyki Reklamy, ponieważ nie zawiera żadnej formy odesłania (np. w formie gwiazdki) do dalszych informacji przy prezentacji oferty: abonament 9 PLN umowa na 6 miesięcy 3 miesiące gratis! Informacja podana bez wyraźnego odesłania do informacji dodatkowych wprowadza klienta w błąd, gdyż zawierając umowę na 6 miesięcy, nie jest możliwy zakup oferowanego serwisu w podanej cenie. Należy uznać, że fakt umieszczenia przypisów w powszechnie przyjętej formie gwiazdki (będących integralną częścią reklamy) jest wyraźnym sygnałem dla odbiorcy, że występują dodatkowe, specyficzne uwagi dotyczące treści opatrzonej przypisami. Odniesienie się do istnienia tych dodatkowych uwarunkowań stanowi o prawidłowej interpretacji treści. W przypadku przedmiotowej reklamy, poprzez brak takiego sygnału („gwiazdki”), stanowiącego wyraźne odesłanie do informacji dodatkowych, można mówić o wprowadzeniu w błąd odbiorcy poprzez zaniechanie podania prawdziwych warunków zakupu usługi. Gwiazdka ma wskazywać na uwagi, które reklamodawca zawarł w swoim przekazie. Zespół Orzekający uznał więc za niezbędne takie uzupełnienie reklamy, by zawierała ona bezpośrednie odniesienie do dodatkowych informacji dotyczących oferty, co umożliwiłoby prawidłowy odbiór całości przekazu. W przypadku reklamy zawierającej odniesienie do uzyskania bliższych informacji pod numerem telefonu (infolinii), konieczne jest również podanie informacji o koszcie połączenia z tym numerem.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 lit d Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.