Uchwała Nr ZO 71/14 w sprawie reklamy firmy SiroScan Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 71/14
z dnia 10 września 2014 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/47/14

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko – przewodnicząca,
2) Paweł Wiśniewski – członek,
3) Wojciech Piwocki – członek,

na posiedzeniu w dniu 10 września 2014 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/47/14 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej firmy SiroScan Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że w reklamie należy wprowadzić zmiany, aby reklama nie naruszała norm Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/47/14.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna perfum firmy Paco Rabanne.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
„produkt: Paco Rabanne
opis reklamy: Model i modelka prezentowani z różnych ujęć, krótka wstawka lektora z offu
Treść skargi: Szanowni Państwo, w mojej ocenie wskazana reklama narusza ustawę o języku polskim. Model i modelka wypowiadają wiele fraz, wszystko to po angielsku, bez tłumaczenia nawet w postaci napisów. Także slogan sklepu występuje wyłącznie w postaci anglojęzycznej. Jedyny polski element to krótki fragment czytany przez lektora.”- pisownia oryginalna.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Poinformował również, o treści art. 7, 7a i 7b ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U.2011.43.224 z późn. zm.):
„Art. 7. 1. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w obrocie z udziałem konsumentów oraz przy wykonywaniu przepisów z zakresu prawa pracy używa się języka polskiego, jeżeli:
1) konsument lub osoba świadcząca pracę ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w chwili zawarcia umowy oraz
2) umowa ma być wykonana lub wykonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w obrocie bez udziału konsumentów używa się języka polskiego, jeżeli obrót ten jest wykonywany przez podmioty, o których mowa w art. 4.
3. Przepisy ustawy stosuje się do dokumentów i informacji, których obowiązek sporządzenia lub podania wynika z odrębnych przepisów.
Art. 7a. 1. Obowiązek używania języka polskiego w zakresie, o którym mowa w art. 7, dotyczy w szczególności nazewnictwa towarów i usług, ofert, warunków gwarancji, faktur, rachunków i pokwitowań, jak również ostrzeżeń i informacji dla konsumentów wymaganych na podstawie innych przepisów, instrukcji obsługi oraz informacji o właściwościach towarów i usług, z zastrzeżeniem ust. 3. Obowiązek używania języka polskiego w informacjach o właściwościach towarów i usług dotyczy też reklam.
2. Obcojęzyczne opisy towarów i usług oraz obcojęzyczne oferty, ostrzeżenia i informacje dla konsumentów wymagane na podstawie innych przepisów w zakresie, o którym mowa w art. 7, muszą być jednocześnie sporządzone w polskiej wersji językowej, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Nie wymagają opisu w języku polskim ostrzeżenia i informacje dla konsumentów wymagane na podstawie innych przepisów, instrukcje obsługi oraz informacje o właściwościach towarów, jeżeli są wyrażone w powszechnie zrozumiałej formie graficznej; jeżeli formie graficznej towarzyszy opis, to opis ten powinien być sporządzony w języku polskim.
Art. 7b. Kontrolę używania języka polskiego w zakresie, o którym mowa w art. 7 i 7a, sprawuje, odpowiednio do zakresu swoich zadań, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcja Handlowa oraz powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów, jak również Państwowa Inspekcja Pracy.”

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„W imieniu firmy SiroScan Sp. z o.o. oficjalnego dystrybutora marki Paco Rabanne w Polsce informuję że przyjęliśmy do wiadomości skargę konsumencką o numerze K/47/14. Chciałabym podkreślić że zawsze staramy się adaptować kreacje reklam do warunków krajowych. Czasami jednak możliwości są ograniczone np. poprzez formę lektora i wtedy nie jest możliwa pełna adaptacja treści reklamy na język polski. Ponadto przekaz w spocie reklamowym jest zrozumiały w obrębie grupy celowej do której jest adresowany.” – pisownia oryginalna.

Podczas posiedzenia Skarżony wskazał, że zdaje sobie sprawę z niedopatrzenia i że zamierza reklamę poprawić poprzez dodanie napisów w języku polskim. Skarżony potwierdził, że zmiany te zostaną wprowadzone do reklamy niezwłocznie.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający, biorąc pod uwagę szeroki krąg osób, do których reklama jest skierowana, stwierdził, że uzasadniony jest zarzut, że przekaz jest niejasny, co jest niezgodne z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

Zdaniem Zespołu Orzekającego w przedmiotowej reklamie należy wprowadzić zmiany np. poprzez dodanie napisów w języku polskim, aby reklama była zrozumiała.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit d) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 30 października 2013r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.