Uchwała Nr ZO 71/16 w sprawie reklamy firmy Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 71/16
z dnia 22 września 2016 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/51/16

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Marta Macke – przewodnicząca,
2) Krystyna Jarosz – członek,
3) Joanna Łodygowska – członek,

na posiedzeniu w dniu 22 września 2016 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/51/16 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie radiowej firmy Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/51/16.
Przedmiotem skargi była reklama radiowa suplementu diety Lokomotiv.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:

„opis reklamy: W reklamie dziewczynka opowiada swoją historię dotyczącą jazdy samochodem i dolegliwości jakie ją przy tym spotykały. W drugiej części reklamy dowiadujemy się, że na wszystkie dolegliwości pomógł jej Lokomotiv.

Treść skargi: W reklamie używane są wyrażenia typowe dla języka potocznego: “masakra”, “przymulona”. Wydaje mi się, że takie wyrażenia nie powinny pojawiać się na antenie radiowej, ponieważ powodują degradację języka polskiego, szczególnie że narratorem jest dziecko, przez co reklama wzbudza szczególne zainteresowanie wśród małych dzieci, które dopiero uczą się języka i przez kontakt z taką reklamą ich słownictwo ulega zubożeniu.”- pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„Szanowni Państwo, odpowiadając na zawarte w piśmie z dnia 28.07.2016 roku zarzuty uznania reklamy suplementu diety Lokomotiv za sprzeczną z art. 2 Kodeksu Etyki Reklamy wskazujemy, że ww. reklama w żaden sposób nie narusza wskazanego przepisu.
Skarżący kwestionuje używanie słów charakterystycznych dla języka potocznego takich jak „masakra” i „przymulona”. Nie istnieją przepisy, które zakazywałyby zawierania w spotach reklamowych stów używanych potocznie, tym bardziej, że nie są to słowa wulgarne. Co więcej, należy wziąć pod uwagę charakter przekazu jakim jest reklama, która bardzo często zawiera środki wyrazu takie jak: przerysowania, zdrobnienia, metafory czy też właśnie wyrażenia zaczerpnięte z języka potocznego. Zwracamy uwagę, że nawet w serwisach informacyjnych stosowane jest słownictwo typowe dla języka potocznego.
W tym stanie rzeczy, wnosimy o oddalenie skargi jako bezzasadnej.” – pisownia oryginalna.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia normy art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanej przez Skarżącą.

W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.