Uchwała Nr ZO 71/18/27u w sprawie reklamy internetowej produktu K2 Roton z udziałem Krzysztofa Hołowczyca

Uchwała Nr ZO 71/18/27u
z dnia 27 czerwca 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/67/18

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Paweł Wiśniewski – przewodniczący,
2) Teresa Wierzbowska – członek,
3) Krystyna Jarosz – członek,

na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2018 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/67/18 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej Melle Sp. z. o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt K/67/18.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa produktu K2 Roton z udziałem Krzysztofa Hołowczyca.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze poinformowała:

„Uważam, że reklama zawiera treści dyskryminujące ze względu na narodowość i jest ksenofobiczna.”– pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy według którego „reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„Działając w imieniu Melle Sp. z o.o., w odpowiedzi na pismo z dnia 24 kwietnia (sygnatura akt K/67/18), przesyłamy naszą odpowiedź, niniejszym ustosunkowując się do skargi na reklamę internetową «Roton».
Zdaniem skarżącego reklama «zawiera treści dyskryminujące ze względu na narodowość i jest ksenofobiczna», co narusza Art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy. Jak się możemy domyślać, skarżący wyraża swoją opinię w związku ze słowami reklamy «on jest ze wschodu», które to skarżący odnosi do osób innej narodowości, prawdopodobnie pochodzących zza wschodniej granicy Polski.

Wykreowana postać mechanika, wobec której zostało użyte wyrażenie «on jest ze wschodu», w żadnym aspekcie nie przedstawia osoby innej narodowości. Ani ze względu na wygląd, ani strój czy styl wymowy, którym się aktor posługuje wypowiadając słowa «trochę za mało bursztynu».

Pod uwagę należy też wziąć brak negatywnych reakcji i komentarzy w stosunku do filmu, dotyczących zarzucanej dyskryminacji. Ta sama reklama była emitowana równolegle w serwisie Facebook, gdzie, w przeciwieństwie do YouTube (format reklamowy in-Stream), każdy z widzów może skomentować film oraz pokazać swoją reakcję. Zgodnie ze stanem na dziś, na 136 komentarzy pojawił się jeden związany z wypowiedzią aktora, jednak bez zarzucania dyskryminacji. Z kolei na 1 154 reakcji tylko 2 reakcje są negatywne («angry», brak reakcji «sad»).

Nie podzielamy stanowiska skarżącego. Brak jest podstaw do uznania, że reklama dyskryminuje osoby ze względu na narodowość oraz że jest ksenofobiczna. W związku z tym wnosimy o oddalenie skargi.
Jednocześnie informujemy, iż wyrażamy zgodę na udział w postępowaniu przed Komisją Etyki Reklamy.”– pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącego.

Zespół Orzekający zwrócił uwagę, że w przedmiotowej reklamie jednoznaczna ocena narodowości jednego z bohaterów nie jest możliwa, a kwestie pochodzenia nie są poruszane w negatywnym kontekście. Zespół

Orzekający uznał, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit b Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37, 37¹, 37² oraz 37³.