Uchwała Nr ZO 72/10 w sprawie reklamy firmy OSHEE Polska Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 72/10 z dnia 17 listopada 2010 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/102/10

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Christian Lainer — przewodniczący,
2) Krystyna Jarosz — członek,
3) Melania Popiel — członek,

na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2010 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/102/10 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko OSHEE Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy zewnętrznej


postanawia

oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. akt K/102/10.
Przedmiotem skargi była reklama zewnętrzna napoju OHSEE. Reklama zawierała hasło „O żyj i zwyciężaj! OSHEE ISOTONIC SPORTS DRINK”. Reklama była umieszczona na hotelu Forum.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, że „dziś, gdy jechałem z Budzowa na dworzec Główny w Krakowie, przejeżdżałem obok Wawelu i na hotelu Forum zauważyłem, że ponownie właściciel powierzchni reklamowej stroi sobie żarty ze śmierci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Otóż widnieje tam napis “O Żyj i zwyciężaj”. W kontekście poprzednio zgłaszanego przeze mnie skandalu z reklamą piwa Lech w tym samym miejscu nie mam podstaw, by wierzyć, że to “przypadkowe skojarzenie”, jak tłumaczono poprzednio, a jestem pewien, że to ma na celu celowo obrazić pamięć o zmarłym Prezydencie i obrazić całą rzeszę Polaków. Uważam, że zarówno firma reklamująca, jak i właściciel powierzchni reklamowej powinien ponieść konsekwencje na tyle dotkliwe, by takie “żarty” nie opłaciły im się w przyszłości. Robią to by uzyskać “darmowy rozgłos”, a już to samo w sobie jest skandalem. Taka postawa firm reklamujących się i właściciela powierzchni reklamowej bardzo mnie bulwersuje jako Polaka i ośmiesza nas w oczach całego świata, bo kto nie szanuje swoich władz, ten nie jest szanowany na świecie. Proszę o zdecydowaną reakcję.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.
Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Arbiter-referent podniósł również, iż zgodnie z art. 16. ust. 1. pkt. 1) ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. nr 153 poz.1503 z późn. zm.) „czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności:
1) reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka;”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

W nawiązaniu do skargi konsumenckiej o sygnaturze K/102/10 przeciwko OSHEE Polska Sp. z o.o. Skarżony wyraził ubolewanie z powodu oburzenia konsumenta i ustosunkować się do przedmiotu skargi

Skarżony podkreślił, że celem kampanii promocyjnej napoju OSHEE nie było urażenie uczuć osób pielęgnujących pamięć o tragicznie zmarłym Prezydencie Lechu Kaczyńskim. Kampania marketingowa dotycząca tej marki została zaplanowana szczegółowo i przyjęta do realizacji na początku roku 2010, długo przed wydarzeniami, do których doszło 10 kwietnia 2010 r. Wtedy też zostało zatwierdzone hasło “Żyj i zwyciężaj” wraz z poprzedzającym je symbolem marki OSHEE w kształcie litery „O”.

Skarżony wyraził pełne zrozumienie okoliczności, w których lokalizacja jednego spośród setek wynajętych dla celów kampanii billboardów i reklam wielkopowierzchniowych w pobliżu nekropolii królów Polskich na Wawelu, wzbudziła u osoby składającej skargę tak dalekosiężne skojarzenia. A w konsekwencji uczucie wzburzenia i żalu, które zostało wyrażone w przesłanej skardze. Skarżony poinformował, że z pewnością nie było intencją ani celem działań jego działań „żartowanie” czy też „wyrażanie braku szacunku dla władz”. Œwiadczy o tym wyraźnie fakt, że cała koncepcja kampanii reklamowej została zaplanowana przed 10 kwietnia 2010 r. Powierzchnia na Hotelu Forum jako jedna z lepszych ekspozycji reklamowych w Krakowie, wykorzystywana jest przez Skarżonego jako element wielu nośników w tej kampanii. Decyduje o tym nie tylko sąsiedztwo licznie odwiedzanego przez turystów Wawelu ale również fakt, że OSHEE Sp. z o.o. jest marką związana mocno z Krakowem – tutaj jest siedziba firmy Skarżonego. Było dla Skarżonego zupełnie naturalne, że właśnie ta lokalizacja powinna także wspierać kampanię. Skarżony nie zgodził się zatem z argumentacją, że tę lokalizację oraz hasło chciał połączyć z konkretną osobą lub traktować ją jako odpowiedź na konkretne zdarzenie, w tym tragiczną katastrofę z 10 kwietnia. Skarżony wyraził zrozumienie, że na niefortunne skojarzenie złożyło się, oprócz umiejscowienia reklamy, także hasło kampanii. Skarżony podkreślił, że marka OSHEE i symbol „O” komunikuje w sposób otwarty działania jego produktu, napoju izotonicznego dla osób czynnie uprawiających sport: pobudzić organizm do życia i dalszego wysiłku fizycznego podczas intensywnych treningów. Marka OSHEE oraz symbol O odnosi się do wartości witalnych i jest zapowiedzią zwycięstwa osiąganego w drodze sportowej rywalizacji. Hasło „Żyj i zwyciężaj” to zatwierdzone na początku roku hasło przewodnie letniej kampanii reklamowej. W dwóch słowach komunikuje ono tożsamość i obietnicę marki napojów OSHEE. Przesłanie to jest spójne z działaniami, które Skarżony prowadził w sierpniu i wrześniu 2009 roku i jest utożsamiane z marką OSHEE od początku jej istnienia, to jest od roku 2008. Dlatego hasło “Żyj i zwyciężaj” nie powinno być kojarzone z żadną konkretną sytuacją ani osobą.

Skarżony wyraził opinię, iż przestrzeń wokół Wawelu jest jednocześnie dogodną przestrzenią reklamową ze względu na centralną lokalizację w Krakowie. Hasło Marki OSHEE “Żyj i zwyciężaj”, podobnie jak hasła wielu innych napojów i produktów, afirmują życie, aktywność, witalność, osiąganie sukcesów. Skarżony wyraził nadzieję, że odwoływanie się do tych wartości w pobliżu Wawelu nie obraża pamięci o tragicznie zmarłym Prezydencie, Œp. Lechu Kaczyńskim i innych pochowanych na Wawelu osobistościach.

Skarżony jeszcze raz mocno podkreślił, że nie było jego intencją budzenie jakichkolwiek skojarzeń pomiędzy marką OSHEE a tragicznie zmarłym Prezydencie, Sp. Lechu Kaczyńskim.


3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie podzielił zarzutów Skarżącego, uznając, że przedmiotowa reklama nie zawiera treści dyskryminujących.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się również naruszenia dobrych obyczajów i uznał, że reklama mieści się w ramach przyjętych norm etycznych.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.


Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 30 czerwca 2010r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.