Uchwała Nr ZO 72/15 w sprawie reklamy firmy Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 72/15
z dnia 28 maja 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/11/15

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Andrzej Garapich – przewodniczący,
2) Małgorzata Augustyniak – członek,
3) Paweł Wiśniewski – członek,

na posiedzeniu w dniu 28 maja 2015 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/11/15 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej firmy Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/11/15
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna suplementu diety o nazwie Sesja.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
„opis reklamy: Kamera wędruje po pokojach w akademiku, gdzie ukazują nam się studenci będący przykładami problemów z nauką: „Concentratus brakus”, „Pamiecinum zanikum”, „Sennus Maximus”. Następnie z ust narratora całej reklamy padają słowa „Po co się masakrować? Ja kupiłem Sesję, w aptece. Sesja zmniejsza senność, poprawia koncentrację, wspomaga pamięć. Sesja – i egzamin masz zdany, ot tak”. Na końcu reklamy pojawia się jeszcze napis i słowa lektora “Studencie kup sobie sesję”.

Treść skargi: Reklama wprowadza odbiorców w błąd, zapewniając iż łykanie suplementu diety gwarantuje zdanie egzaminu – takiej gwarancji oczywiście nie ma. Stwierdzenie „Sesja – i egzamin masz zdany, ot tak” sugeruje wręcz, że nie potrzeba się uczyć aby zdać egzamin. Również hasło finalne „Studencie kup sobie sesję” poprzez dwuznaczność propaguje zachowania korupcyjne, które powinny być piętnowanie. „Kupowanie sesji” w środowiskach studenckich i akademickich jest bowiem zjawiskiem patologicznym i karygodnym, które nie powinno być elementem przekazu reklamowego sugerującego zdanie egzaminu – nawet jeśli jest to efekt zamierzonej lub niezamierzonej dwuznaczności.”. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Ponadto, wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Zarzucił także niezgodność reklamy z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu. Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„Odpowiadając na zawarte w piśmie z dnia 4.05.2015 roku zarzuty uznania reklamy produktu Sesja za sprzeczną z art. 2, art. 8 oraz art. 10 Kodeksu Etyki Reklamy wskazuję, że reklama ta nie narusza wymienionych przepisów. Nie jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, jest prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, nie nadużywa zaufania odbiorcy ani nie wykorzystuje jego braku doświadczenia lub wiedzy, w żaden sposób nie wprowadza w błąd co do cech, właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia reklamowanego produktu.
Reklama produktu Sesja skierowana jest do uczniów i studentów i posługuje się językiem charakterystycznym dla tej grupy wiekowej. Jak wskazuje na to sam Skarżący w spocie zawarty jest tekst: „Ja kupiłem Sesję – w aptece”, zatem nie chodzi tu o żadne propagowanie zachowań korupcyjnych, lecz zachęcanie do zakupu suplementu diety pod nazwą Sesja, który jest sprzedawany w aptekach. Końcowe hasło reklamy „Kup sobie Sesję” nawiązuje zatem tylko i wyłącznie do tej części reklamy i należy odczytywać sens tego hasła tylko w taki sposób. Nieprawdą jest również, że reklama Sesji wprowadza w błąd poprzez zapewnienie zdania egzaminu pod warunkiem zażycia suplementu diety Sesja. Użycie sformułowania: „Sesja, i egzamin masz zdany – ot tak” jest kontynuacją wcześniejszego fragmentu spotu, w którym wymienia się właściwości suplementu, którego składniki wspomagają pamięć, poprawiają koncentrację oraz zmniejszają senność. W ten właśnie sposób Sesja przyczynia się do bardziej efektywnej nauki, która skutkuje zdaniem egzaminu. Należy podkreślić, że reklamę należy oceniać jako całość, a nie dokonywać interpretacji wyrwanym z kontekstu fragmentom, którym Skarżący przypisuje znaczenie w oderwaniu od ogólnej formy spotu reklamowego i całej treści w niej zawartej.
Wobec powyższego wnosimy o oddalenie skargi jako bezzasadnej.”- pisownia oryginalna.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu zarzucanych przez Skarżącego i uznał, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i zgodnie z dobrymi obyczajami.

Zespół Orzekający stwierdził, że reklama nie nadużywa zaufania odbiorców i nie wykorzystuje ich braku doświadczenia lub wiedzy.

Zespół Orzekający oddalił zarzut Skarżącego dotyczący wprowadzania konsumentów w błąd co do właściwości reklamowanego produktu i wyraził opinię, iż w tym zakresie przedmiotowa reklama w sposób odpowiedni przedstawiała cechy reklamowanego produktu.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2013r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.