Uchwała Nr ZO 72/17 w sprawie reklamy internetowej Sklep-intymny.pl

Uchwała Nr ZO 72/17
z dnia 2 października 2017 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/72/17

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Beata Cywińska-Durczak – przewodnicząca,
2) Krystyna Jarosz – członek,
3) Tomasz Michalik – członek,

na posiedzeniu w dniu 2 października 2017 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/72/17 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie w formie emailingu firmy INTERIA.PL z siedzibą w Krakowie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/72/17.

Przedmiotem skargi była reklama w formie e-mail.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:

„Mail wysyłany z adresu mailing@interia.pl do użytkowników darmowych kont pocztowych w domenie interia.pl (na zlecenie: Sklep-intymny.pl, Andriollego 16, 05-300 Mińsk Mazowiecki) zawiera animację prezentującą poruszający się wibrator. Mimo, że animacja nie pokazuje żadnych osób, zawiera treści odnoszące się do sfery intymnej.
W regulaminie korzystania z konta pocztowego nie widzę ograniczenia odnośnie wieku użytkownika. Zatem konto może mieć osoba niepełnoletnia. Treści zawarte w mailu reklamującym seksualizują.” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 25 Kodeksu Etyki Reklamy, według którego „reklamy skierowane do dzieci lub młodzieży muszą uwzględniać stopień ich rozwoju oraz nie mogą zagrażać ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi”.

Ponadto, arbiter-referent poinformował, że zgodnie z art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy „przepisy zawarte w art. 22-31 stosuje się odpowiednio również do reklam, które nie są bezpośrednio skierowane do dzieci, jednak dzieci są ich odbiorcami ze względu na formę oraz miejsce i sposób prezentowania reklam. Dotyczy to w szczególności reklam emitowanych w telewizji w sąsiedztwie audycji dla dzieci, reklam wyświetlanych w kinach przed seansami filmów dla dzieci oraz reklamy zewnętrznej”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„Dzień dobry, przesyłam wyjaśnienie dotyczące skargi.
Informuję, że osoba która otrzymała reklamę wyraziła zgodę na otrzymywanie takich treści reklamowych od firmy Interia zgodnie z punktem II.5. «Regulaminu świadczenia usług udostępniania kont pocztowych».
Dodatkowo mailingi są wysyłane tylko i wyłącznie do bazy hazardowej 18+.
«5.INTERIA.PL udziela zgody na korzystanie z Usługi w ramach infrastruktury teleinformatycznej INTERIA.PL za pomocą dowolnego programu – klienta oraz stron Serwisu: na warunkach licencji w przypadku Kont Bezpłatnych nieodpłatnej pod warunkiem wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych na Adres Elektroniczny nadany w systemie informatycznym INTERIA.PL.»
W celu potwierdzenia można skontaktować się bezpośrednio z firmą Interia: pomoc@firma.interia.pl, +48 12 646 28 12″ – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający wziął pod uwagę postanowienia regulaminu świadczenia usług udostępniania kont pocztowych i nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia normy art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy i uznał, że przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

Zgodnie z oświadczeniem reklamodawcy przedmiotowa reklama była adresowana wyłącznie do dorosłych użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie takich treści reklamowych, tym samym Zespół Orzekający nie dopatrzył się naruszenia art. 25 w zw. z art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy uznając, że przedmiotowa reklama nie była skierowana do dzieci lub młodzieży.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.