Uchwała Nr ZO 73/14 w sprawie reklamy firmy Klinika La Perla Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 73/14
z dnia 10 września 2014 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/53/14/01-02

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko – przewodnicząca,
2) Paweł Wiśniewski – członek,
3) Wojciech Piwocki – członek,

na posiedzeniu w dniu 10 września 2014 roku, po rozpatrzeniu skarg o sygnaturze akt K/53/14/01-02 złożonych, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumentów (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie zewnętrznej firmy Klinika La Perla Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargi.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygn. K/53/14/01-02.
Przedmiotem skarg była reklama zewnętrzna usług kosmetycznych Kliniki La Perla.

Skarżący w prawidłowo złożonych skargach podnieśli, iż:
„produkt: Klinika La Perla
opis reklamy: Koloru szarego, przedstawia leżącą w erotycznej pozie nagą kobietę
Treść skargi: Reklama narusza art. 2 KER, ponieważ jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, a kampania nie jest prowadzona w poczuciu społecznej odpowiedzialności. Zgodnie z art. 32 KER, jej odbiorcami są dzieci i młodzież, ponieważ jest to reklama zewnętrzna, usytuowana w dodatku miejsca najbardziej uczęszczanego również przez dzieci (widoczna jest z przystanków itp.) Reklama jest przykładem uprzedmiotowienia wizerunku kobiety i poniżenia jej godności. Tym samym łamany jest art. 4 KER. Reklama łamie art. 25, gdyż zagraża dalszemu psychicznemu i moralnemu rozwojowi dzieci, będąc przykładem seksualizacji wizerunku kobiety (przedstawiona naga kobieta w erotycznej pozie). Jak dowodzą badania naukowe na temat seksualizacji (m.in. tak renomowanych organizacji jak American Psychology Association), seksualizacja negatywnie wpływa na rozwój dzieci i młodzieży, a także obniża u dziewcząt poczucie własnej godności i wartości, które są niezbędne dla prawidłowego kształtowania się osobowości. Dlatego reklama ta jest niezgodna z KER.”- pisownia oryginalna.

W czasie posiedzenia skargi przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Ponadto, wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Wniósł także o uznanie reklam za niezgodne z art. 25 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy skierowane do dzieci lub młodzieży muszą uwzględniać stopień ich rozwoju oraz nie mogą zagrażać ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi.”.

Arbiter-referent poinformował również, że zgodnie z art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy „Przepisy zawarte w art. 22-31 stosuje się odpowiednio również do reklam, które nie są bezpośrednio skierowane do dzieci, jednak dzieci są ich odbiorcami ze względu na formę oraz miejsce i sposób prezentowania reklam. Dotyczy to w szczególności reklam emitowanych w telewizji w sąsiedztwie audycji dla dzieci, reklam wyświetlanych w kinach przed seansami filmów dla dzieci oraz reklamy zewnętrznej.”.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargi o następującej treści:
„W odniesieniu do pisma z dnia 26 czerwca 2014 r. Sygn. akt K/53/14 wzywającego do odniesienia się do zarzutów dotyczących skargi na reklamę usług Kliniki La Perla Sp. z o.o., która została umieszczona na budynku przy ul. Nowogrodzkiej 31, w dniu 14.03.2014 r. Kliniki La Perla Sp. z o.o zauważa co następuje:
Klinika La Perla Sp. z o.o. świadczy głównie usługi kosmetyczne, usługi odnowy biologicznej, medycyny estetycznej, anti-aging i inne związane z poprawą urody i utrzymaniem dobrostanu. Niewątpliwie są to usługi związane z ciałem ludzkim, których celem jest poprawa wyglądu, samopoczucia oraz zdrowia fizycznego i psychicznego osób korzystających z takich usług. Biorąc pod uwagę, że reklama ma na celu dostarczenia potencjalnemu klientowi rzetelnej informacji o towarze jak również skłonienie go do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług reklama zabiegów na ciało aby mogła być skuteczna musi koncentrować się na ciele ludzkim. Podstawowym mechanizmem stosowanym w reklamie jest ekspozycja korzyści jakie potencjalny klient uzyska po skorzystaniu z reklamowanych usług. Treści oferty reklamowej została odpowiednio przemyślana do potrzeb dobranej grupy docelowej jaką są kobiety dlatego nasza reklama ukazuje piękno ciała kobiety, sugerując, że takie ciało może mieć każda kobieta, która skorzysta z usług Kliniki LA PERLA. Nie było naszym celem poniżenia godności kobiety ani jej uprzedmiotowienie. Wizerunek kobiety, który znajduje się na zdjęciu ma na celu promowanie piękna zdrowego oraz zadbanego ciała ludzkiego, nie ukazując żadnych intymnych części ciała.
Nie można zgodzić się założeniem, że jest to reklama pośrednio skierowana do dzieci. Najbliższa szkoła znajduje się w odległości 700 metrów od budynku, na którym znajdowała się reklama, i osoby które używają transportu publicznego celem codziennego dojazdu do szkoły nie korzystają z przystanku, który znajduje się w najbliższym sąsiedztwie reklamy gdyż następny przystanek znajduje się bliżej szkoły, a jest to około 500 metrów od reklamy. W przekonaniu Kliniki La Perla Sp. z o.o. nie mogło zatem dojść do seksualizacji dzieci.
Niemniej jednak w związku ze skargami jakie wpłynęły, Klinika, kierując się dobrem publicznym oraz w poczuciu społecznej odpowiedzialności, nie czując się absolutnie liderem w łamaniu zasad obyczajowości i nie mając na celu stosowania takich praktyk, zwraca się z prośbą o wskazanie wytycznych odnośnie możliwości ukazywania ciała ludzkiego w reklamach usług Wellness&SPA, w sposób nie urażający uczuć odbiorców i zgodnie z wytycznymi przyjętymi przez Radę Reklamy.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu zarzucanych przez Skarżących. Zdaniem Zespołu Orzekającego wykorzystanie wizerunku kobiecego ciała w przedmiotowej reklamie było uzasadnione.

W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nie narusza dobrych obyczajów i była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

W opinii Zespołu Orzekającego, przedmiotowa reklama nie zawiera treści dyskryminujących kobiety czy też treści erotycznych.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się również w reklamie treści zagrażających fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi dzieci lub młodzieży.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 30 października 2013r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.