Uchwała Nr ZO 73/16 w sprawie odwołania od uchwały nr ZO 55/16 dotyczącej reklamy firmy Carrefour Polska Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 73/16
z dnia 4 października 2016 roku
Zespołu Odwoławczego
w sprawie odwołania od uchwały nr ZO 55/16
dotyczącej skargi o sygnaturze akt

K/39/16

1. Zespół Odwoławczy Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Rafał Karski – przewodniczący,
2) Teresa Wierzbowska – członek,
3) Marcin Kozłowski – członek,

na posiedzeniu w dniu 4 października 2016 roku, po rozpatrzeniu Odwołania od uchwały z dnia 21 lipca 2016 roku nr ZO 55/16 dotyczącej skargi o sygnaturze akt K/39/16, złożonego na podstawie pkt. 50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez Skarżącego (bliższe dane w aktach sprawy)

postanawia oddalić Odwołanie.

2. Zespół Odwoławczy ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęło Odwołanie Skarżącego od uchwały nr ZO 55/16 dotyczącej skargi o sygnaturze akt K/39/16.
Zespół Odwoławczy uznał, że przedstawiony materiał nie spełnia przesłanek określonych w pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg z dnia 4 listopada 2014r., zgodnie z którym podstawę Odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Po zapoznaniu się z przedstawionym Odwołaniem, Zespół Odwoławczy stwierdził, że nie pojawiły się nowe okoliczności mające znamiona nowych faktów i dowodów w rozumieniu powołanego w pkt. 1. powyżej postanowienia Regulaminu rozpatrywania skarg.
Biorąc również pod uwagę treść skargi, Zespół Odwoławczy uznał, że przedstawione w niej informacje, nie są takimi faktami ani dowodami. Zespół Odwoławczy stwierdził, że polemika z uchwałą Zespołu Orzekającego nie może zostać uznana jako nowy fakt i dowód w przedmiotowej sprawie.
W związku z powyższym, na podstawie pkt. 54 a) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Odwoławczy orzekł jak w pkt. 1 uchwały.