Uchwała Nr ZO 73/17 w sprawie reklamy telewizyjnej “Fox Comedy wymiata”

Uchwała Nr ZO 73/17
z dnia 2 października 2017 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/91/17

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Beata Cywińska-Durczak – przewodnicząca,
2) Krystyna Jarosz – członek,
3) Tomasz Michalik – członek,

na posiedzeniu w dniu 2 października 2017 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/91/17 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy Fox Networks Group Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/91/17.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa „Fox Comedy wymiata”.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:

„«niewinna» reklama stacji telewizyjnej Fox Comedy. Reklama sugeruje widzowi luzackie podejście do życia, a co za tym idzie brak barier i ograniczeń, które powinny chronić inne jednostki. W trakcie reklamy widzimy jak mężczyzna próbuje łapać młodą kobietę za tyłek. Reklama powinna nieść jakąś wartość, a nie podświadomie sugerować młodym (i nie tylko) mężczyznom, że mogą tak zachowywać się na ulicy.
Cała reklama jest tutaj: (link YouTube)
Opisana reklama to kompletny brak gustu, smaku, wyczucia i jakichkolwiek dobrych manier.
Reklama emitowana jest na stronach Onet.pl, np.(link vod.pl) – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„Szanowni Państwo, w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 31 sierpnia 2017 r., w sprawie sygn. akt K/91/17, wzywające Zarząd spółki Fox Networks Group Poland Sp. z o.o. (dalej:, «Fox») do zajęcia stanowiska w sprawie skargi konsumenckiej dotyczącej reklamy autopromocyjnej «Fox Comedy wymiata», wyemitowanej w dniu 09.06.2017r., niniejszym informujemy:
Nadawcą kanału Fox Comedy jest spółka Fox Networks Group (UK) Limited (dalej: ..Fox UK») z siedzibą pod adresem: Third Floor, 10 Hammersmith Grove, Hammersmith, Londyn, W6 7AP, Wielka Brytania. Fox jest spółką wspierającą działania operacyjne Fox UK na terytorium Polski. W związku z powyższym, Fox nie nadaje kanału Fox Comedy i nie ponosi odpowiedzialności za treści tam prezentowane. Wszelkie zastrzeżenia w tym przedmiocie powinny być kierowane do Fox UK.

Niemniej, w celu przyspieszenia postępowania w niniejszej sprawie, pragniemy przedstawić Państwu następujące stanowisko:
Materiał telewizyjny będący przedmiotem skargi konsumenckiej dotyczy promocji kanału telewizyjnego Fox Comedy, który jest kanałem o tematyce komediowej. Stąd też, ramówka tego kanału obejmuje wyłącznie seriale komediowe i tzw. sitcomy, o lekkiej tematyce, pozostające w konwencji żartu, opierające się na humorze sytuacyjnym itd.

Przedmiotowy materiał autopromocyjny stanowił 2 – minutową kompilację seriali kluczowych dla stacji, tj:
1. «Współczesna Rodzina»;
2. «Cioteczka Mick »;
3. «Jak Poznałem Waszą Matkę»;
4. «Simpsonowie»;
5. «Will i Grace».

Tematyka wszystkich w/w seriali odnosi się do współczesności, jednakże przedstawiona w nich rzeczywistość jest wielokrotnie ukazana w sposób przerysowany, tak by rozśmieszyć widza. Należy jednak pamiętać, iż patrzenie na świat z lekkim przymrużeniem oka jest typowe dla seriali komediowych, podobnie jak lekka treść i żywa akcja, oparta na komicznych, często nieprawdopodobnych sytuacjach, które mają wywołać uśmiech, wprowadzić widza w pogodny nastrój itp.

Pragniemy także podkreślić, iż wszystkie seriale, na których oparty jest materiał autopromocyjny, zostały zakwalifikowane jako programy nadające się dla osób powyżej 12 roku życia.
Mając powyższe na uwadze, stanowczo nie zgadzamy się z zarzutami wskazanymi w skardze konsumenckiej, jakoby materiał autopromocyjny «sugerował widzowi luzackie podejście do życia, a co za tym idzie brak barier i ograniczeń, które powinny chronić inne jednostki».

Po pierwsze, jak zostało już wskazane, przedmiotowy materiał filmowy dotyczył promocji kanału Fox Comedy i opierał się na serialach komediowych i sitcomach. Nie byty to więc reportaże, czy programy o tematyce poradnikowej, a filmy pozostające w konwencji żartu. Stąd też zarzut sugerowania niewłaściwego, pozbawionego wartości życia jest całkowicie chybiony.

Po drugie, przyjęcie punktu widzenia autora skargi oznaczałoby całkowite wykluczenie z ramówki telewizyjnej seriali komediowych, nie mówiąc już o innych programach przeznaczonych dla widza 16 – letniego, czy pełnoletniego. Doszlibyśmy do absurdu, iż pokazując serial kryminalny stacja sugeruje popełnienie przestępstw, a pokazując serial wojenny zachęca do wywoływania wojen itd.
Zarząd Spółki Fox całkowicie zgadza sie z tym, iż telewizja ma swoje granice i powinna być odpowiedzialna za przekazywane treści. Spółki z grup\ Fox dokładają wszelkich starań, by nadawane materiały nie zawierały treści, które są niedozwolone przez przepisy prawa. Dotyczy to wszystkich materiałów emitowanych na naszych kanałach, nie wyłączając reklam i materiałów autopromocyjnych. Także promo «Fox Comedy wymiata», którego dotyczy skarga, było pod tym kątem badane i uzyskało pozytywną akceptację.

Po trzecie, należy podkreślić, iż scena z serialu «Współczesna rodzina», będąca głównym przedmiotem skargi, została źle zinterpretowana i wyrwana z kontekstu całego filmu. Claire i Phil są serialowym małżeństwem, będącym częścią wielopokoleniowej i wielokulturowej amerykańskiej rodziny. W odcinku włączonym do promo bohaterowie odwieźli swoją najstarszą córkę do college’u i pomagają jej umeblować pokój w akademiku. W kluczowej scenie Phil chcąc zaskoczyć odwróconą tyłem i sprzątającą pokój córki Claire, próbuje ją uszczypnąć.
Scena ta w żaden sposób nie jest więc obsceniczna, lub wulgarna; nie jest też nośnikiem nieodpowiednich, czy niemoralnych treści. W żaden sposób nie można też zgodzić się z tym, iż «podświadomie sugeruje młodym mężczyznom, że mogą tak zachowywać się na ulicy». Gest aktora skierowany był bowiem do jego żony, co przedstawia całą sytuację w zupełnie innym świetle, niż wskazuje autorka skargi, twierdząc, iż «W trakcie reklamy widzimy jak mężczyzna próbuje łapać młodą kobietę za tyłek».

Mając powyższe na uwadze stoimy na stanowisku, iż przedmiotowy materiał autopromocyjny nie naruszył artykułu 2 lub 4 Kodeksu Etyki Reklamy.
Na podstawie promo «Fox Comedy wymiata» nie można zarzucić nadawcy braku należytej staranności, naruszenia dobrych obyczajów lub prowadzenia działań w sposób sprzeczny z zasadami poczucia odpowiedzialności społecznej lub uczciwej konkurencji.

Brak jest także jakichkolwiek podstaw do przyjęcia, iż promo kanału Fox Comedy zawierało treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.
Odnosząc się zaś do strony formalnej skargi, chcielibyśmy wskazać, iż zasadniczo zawiera ona jedynie szereg ogólników i zarzutów opartych na subiektywnych odczuciach autora (np. «Opisana reklama to kompletny brak gustu, smaku, wyczucia i jakichkolwiek dobrych manier»). Brakuje w niej konkretnych przykładów wskazujących na rzekome naruszenie przez spółkę Fox Kodeksu Etyki Reklamy.

Jedyny konkretny przykład podniesiony w skardze to błędnie odczytana scena z serialu «Współczesna rodzina», do której ustosunkowaliśmy się powyżej.
Z uwagi na przedstawioną wyżej argumentację – wnosimy o oddalenie przedmiotowej skargi konsumenckiej.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający wziął pod uwagę, że przedmiotowa reklama jest utrzymana w żartobliwej konwencji i jest kompilacją scen z seriali komediowych emitowanych na antenie Fox Comedy. Zespół Orzekający nie dopatrzył się w reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącego. W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, z należytą starannością oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

Zespół Orzekający oddalił również zarzut naruszenia art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy. W opinii Zespołu Orzekającego, przedmiotowa reklama nie zawiera treści dyskryminujących kobiety.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.