Uchwała Nr ZO 74/10 w sprawie reklamy Grupy Żywiec S.A.


Uchwała Nr ZO 74/10

z dnia 24 listopada 2010 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie sygn.

Akt: K/105/10


1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Igor Kaleński — przewodniczący,
2) Anna Grzelońska — członek,
3) Marek Janicki — członek,

na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2010 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/105/10 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Grupa Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy internetowej

postanawia
uznać, że w reklamie powinny być wprowadzone zmiany w taki sposób, aby usunąć naruszenie norm Kodeksu.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. akt K/105/10.
Przedmiotem skargi była reklama internetowa piwa Żywiec. Reklama zawierała hasło „Nie masz ukończonych 18 lat, ale Najlepsze przed Tobą.”. W reklamie przedstawiony został także kufel z logiem piwa Żywiec, napełniony piwem.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, że „reklama internetowa na stronie www.tvn24.pl wyskakująca jako rozszerzony skrypt zasłaniający większość ekranu, zachowując charakterystyczny kształt czcionki dla reklam Żywiec, zadaje pytanie czy mam skończone 18 lat. Po zaznaczeniu odpowiedzi NIE, otwiera się strona reklamowa zywiec.pl – pojawia się informacja: “Nie masz ukończonych 18 lat, ale NAJLEPSZE przed Tobą” obok napisu widoczny kufel piwa – uważam, że zwrot ten ma moc oddziaływania na potencjalnego nieletniego, sugerujący, że wraz z osiągnięciem wieku pełnoletniego NAJLEPSZY jest oferowany produkt – zatem jest to reklama teoretycznie z odroczeniem oferty produktu, jednakże celowana w osoby niepełnoletnie – wbrew zasadom wychowania w trzeźwości.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Arbiter-referent podniósł również, że zgodnie z art. 9 załącznika nr 1 do Kodeksu Etyki Reklamy, „reklama piwa nie może być w jakikolwiek sposób, ani poprzez jej treść, ani poprzez sposób przekazu, skierowana do osób poniżej 18 roku życia. W tym zakresie w stosunku do reklamy piwa nie obowiązuje treść Rozdziału IV „Reklama skierowana do dzieci i młodzieży”.

Arbiter-referent wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 11 pkt. 3) załącznika nr 1 (Standardy Reklamy Piwa) do Kodeksu Etyki Reklamy zgodnie z którym „reklama piwa nie może:
3) sugerować, iż spożywanie piwa jest niezbędne do osiągnięcia dorosłości lub do odnoszenia sukcesów w pracy, jak również jakiejkolwiek innej dziedzinie społecznej aktywności.”.

Arbiter-referent poinformował, iż zgodnie z art. 16. ust. 1. pkt. 1) ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. nr 153 poz.1503 z późn. zm.) „czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności:
1) reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka;”.
Arbiter-referent przypomniał, iż zgodnie z art. Art. 131. ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. nr 70, poz. 473 z późn. zm.) „zabrania się na obszarze kraju reklamy i promocji napojów alkoholowych, z wyjątkiem piwa, którego reklama i promocja jest dozwolona, pod warunkiem że:
1) nie jest kierowana do małoletnich,”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

W odpowiedzi na otrzymane zawiadomienie, datowane na dzień 21 września 2010 roku, w przedmiocie skargi konsumenckiej o sygnaturze K/105/10 skierowanej przeciwko Grupie Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu, a dotyczącej reklamy internetowej piwa Żywiec, Skarżony poinformował, że wskutek omyłki zamieszczono niewłaściwy komunikat dotyczący uzyskania dostępu do prezentowanej w internecie Reklamy.

Skarżony poinformował, że omyłka ta została skorygowana i obecnie nie zachodzi sytuacja, która podniesiona została w skardze konsumenckiej. Potwierdzeniem powyższego jest prezentowana Reklama w internecie na stronie: www.zywiec.com.pl

Mając na uwadze powyższe, Skarżony wyraził opinię, iż nie zachodzi sytuacja naruszania norm Kodeksu Etyki Reklamy przez Grupę Żywiec S.A. w związku z prezentowaną Reklamą.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy. Zespół Orzekający dopatrzył się naruszenia dobrych obyczajów i uznał, że reklama nie mieści się w ramach przyjętych norm etycznych.

Zespół Orzekający dopatrzył się również w reklamie sprzeczności z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama w obecnej postaci nadużywa zaufania odbiorców i wykorzystuje ich brak doświadczenia lub wiedzy.

Biorąc powyższe pod uwagę, Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama wymaga modyfikacji. Jednocześnie, Zespół Orzekający docenił działania reklamodawcy, który natychmiast po otrzymaniu skargi zmodyfikował przekaz reklamowy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1 lit d) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 30 czerwca 2010r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.