Uchwała Nr ZO 74/11 w sprawie reklamy firmy Polska Telefonia Cyfrowa S.A.

Uchwała Nr ZO 74/11 z dnia 4 października 2011 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/84/11

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Tomczak — przewodniczący,
2) Krystyna Jarosz — członek,
3) Olgierd Cygan — członek,

na posiedzeniu w dniu 4 października 2011 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/84/11 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Polska Telefonia Cyfrowa S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy telewizyjnej

postanawia uznać, że w reklamie powinny być wprowadzone zmiany, aby reklama nie naruszała norm Kodeksu.


2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/84/11.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna sieci telefonii komórkowej T-Mobile.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż „na ostatnim ekranie u dołu reklamy T-Mobile pojawia się napis. Zakładam, że jest on dla widza istotny, skoro się tam pojawił. Niestety jednak napisany jest tak małą czcionką, że nikt nie jest w stanie go przeczytać. Moje prośba dotyczy sprawdzenia, czy reklamodawca spełnił wymogi wielkości tekstu. Jeśli tak, to czuję się niekomfortowo z faktem przedstawiania widzowi informacji, która z pewnością jest dla oferty handlowej istotna, ale nie można się z tą informacją zapoznać. W dodatku przyjmuje się zapewne założenie, że reklamodawca poinformował widza o konkretnym fakcie, bo tekst pojawił się w reklamie.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego, „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony poinformował, że w związku z zawiadomieniem z dnia 21 lipca 2011 r. o skierowaniu do rozpatrzenia przez Zespół Orzekający skargi konsumenta przeciwko Polskiej Telefonii Cyfrowej (dalej również jako: „PTC” lub „Spółka”) wnosi o oddalanie skargi w całości.

Skarżony przypomniał, że w dniu 21 lipca 2011 r. Spółce został doręczony wraz z powyższym zawiadomieniem odpis skargi konsumenta K/84/11, złożonej przez stronę internetową, dotyczącej telewizyjnej reklamy usług PTC emitowanej w telewizji TVN 17 lipca 2011 r. o godz. 21:15. Jak ustaliła Spółka, skarga dotyczy usług prepaid TakTak w T-Mobile, Warunków Oferty Promocyjnej „Kolejny rok bezpłatnych rozmów z osobą wybraną w usłudze ‘Między Nami”‘ dla Użytkowników Tak Tak T-Mobile na kartę. W załączeniu spot na płycie CD i Warunki Oferty Promocyjnej.

Skarżony wskazał, iż Skarżący podaje, że nie może przeczytać napisu, który pojawia się w reklamie u dołu (Skarżący nie podaje, o który napis dokładnie chodzi), ponieważ – według opinii Skarżącego – jest on napisany małą czcionką. W skardze Skarżący wyraża też swoją prośbę sprawdzenia (jak należy przypuszczać przez Radę Reklamy) czy reklamodawca spełnił wymogli wielkości tekstu.

Jak przyjęła Spółka, Skarżący poddaje w wątpliwość czytelność dla niego napisu, który jest przedstawiony w spocie reklamowym wraz z wizualizacją startera (od 22 sekundy spotu). Napis jest w brzmieniu: „Krajowe połączenia głosowe pomiędzy kartami SIM zakupionymi w ramach jednego Startera Między Nami są bezpłatne przez okres 366 dni od daty wykonania pierwszego połączenia z karty SIM aktywowanej przez Użytkownika, jako pierwsza. Pierwsze 30 minut każdego krajowego połączenia głosowego miedzy numerami z tego samego startera jest bezpłatne, od 31 minuty naliczana jest opłata zgodna z cennikiem”.

Zdaniem Skarżonego, skarga Skarżącego zasługuje w całości na oddalenie, ponieważ reklama nie jest sprzeczna z Kodeksem Etyki Reklamy. Ani Kodeks Etyki Reklamy ani żaden akt prawny nie zawiera przepisów regulujących wielkość czcionki, jaką należy użyć w reklamie telewizyjnej.

Skarżony podniósł, iż Kodeks Etyki Reklamy wskazuje jedynie, że reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców w tym w szczególności w odniesieniu do istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia reklamowanego produktu. W niniejszej sytuacji nie można uznać, że materiał wprowadza w błąd, ponieważ w sposób rzetelny i przejrzysty wskazuje na główne założenia oferty. Jako zachęta, reklama wskazuje na najbardziej istotne warunki produktu i nie jest możliwe, aby zawierała wszystkie postanowienia ewentualnej umowy. Ponadto obecnie powszechną i uznaną praktyką jest odesłanie w reklamie i to niezależnie od formy tej reklamy do strony WWW, na której przedsiębiorca zamieszcza wszelki szczegóły dotyczące oferty.

Skarżony poinformował, że udostępnia publicznie w Internecie na swojej stronie
www.t-mobile.pl regulaminy i cenniki ofert, z którymi w prosty sposób potencjalny klient może się zapoznać.

Skarżony nadmienił, że skarga została złożona przez Skarżącego za pomocą elektronicznego formularza przez Internet, zatem należy uznać, że Skarżący korzysta z tego medium, a co za tym idzie ma możliwość zapoznania się z ofertą. Dowodzi to faktu, że PTC posiada prawidłowo zorganizowany proces informacji klientów i potencjalnych klientów o swoich usługach – każdy konsument ma możliwość nieskrępowanego zapoznania się z warunkami świadczenia usług w ramach danej oferty. Zdaniem Skarżonego, klient uważny i świadomy weryfikuje ofertę przed zawarciem umowy niezależnie od tego za pośrednictwem jakiego przekazu reklamowego się o niej dowiedział.

W opinii Skarżonego, poprzez zapewnienie dostępności do regulaminów i cenników usług świadczonych przez Skarżonego, Spółka czyni zadość obowiązkowi prowadzenia działalności zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, przejrzystości oraz dobrymi obyczajami. Spółka także, jako profesjonalista, dołożyła staranności, aby materiał reklamowy zachęcając do zakupu produktów Spółki, był zgody z przepisami.

Zdaniem Skarżonego, o ile można uznać, że informacja zawarta w napisie może być istotna, to nie można jednak zgodzić się ze Skarżącym, że Spółka nie dała możliwości zapoznania się jego treścią. Napis jest możliwy do odczytania i pojawia się dostatecznie długo. Należy ponadto zauważyć, że z charakteru medium, jakim jest telewizja wynikają pewne ograniczenia jak chociażby długość spotu, które uniemożliwiają zawarcie w krótkim spocie wszystkich postanowień oferty natomiast te, które zostały zawarte w materiale są przedstawione w dostatecznie zrozumiałej formie.

Wobec powyższego zdaniem Skarżonego jego wniosek o oddalenie w całości skargi konsumenta jest zasadny.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm kodeksu.

Zespół Orzekający nie zgodził się z twierdzeniem Skarżonego, iż reklama jest czytelna. W opinii Zespołu Orzekającego przedstawiony małą i białą czcionką tekst umieszczony został na tle jasnej kamienicy, co dodatkowo utrudnia jego odczytanie.

Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nadużywa zaufania odbiorców. Zespół Orzekający dodatkowo zwrócił uwagę, iż tekst odczytywany przez lektora, nie jest tożsamy z treścią reklamy pojawiającą się na ekranie.

W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama wprowadza konsumentów w błąd, ponieważ samo dołączenie do T-Mobile nie spowoduje, że konsument będzie mógł rozmawiać bez limitu.

Zespół Orzekający w trosce o rzetelność przekazu reklamowego zalecił modyfikację reklamy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit d) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.


Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 25 listopada 2010r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.