Uchwała Nr ZO 74/18/30u w sprawie reklamy internetowej produktu Junior Box Play

Uchwała Nr ZO 74/18/30u
z dnia 27 czerwca 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/72/18

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Paweł Wiśniewski – przewodniczący,
2) Teresa Wierzbowska – członek,
3) Krystyna Jarosz – członek,

na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2018 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/72/18 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę z uwagi na brak dowodów naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt K/72/18.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa produktu Junior Box Play opublikowana na portalu Facebook.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze poinformowała:

„Witam w reklamie Junior Box firmy Play w Tv u nich na stronie i na fb jest że Junior Box jest w zestawie. Chciałam zamówić przez Internet, ale nie mogłam przenieść numeru więc napisałam do Pana na czacie. Zaproponował, że On przeniesie mi numer i wyśle. Zamówiłam 2 zestawy Junior Box jeden numer przeniesiony jeden nowy. I gdy przyszła paczka byłam w szoku przyszły same telefony reklamowanych wszędzie głośników nie było. Pisałam i dzwoniłam do Play, jedyne co mi zaproponowano to zerwanie umowy i podpisanie nowej. To co ja mam teraz zabrać telefon który był jako prezent i odesłać żeby zrezygnować z umowy to jest oszukiwanie ludzi ponieważ w reklamie wszędzie jest to jako zestaw.

Reklama wprowadza ludzi w błąd ponieważ nigdzie nie mówione jest że trzeba wspomnieć, że chce się głośnik a ich pracownik o to nie pyta. Sama zakupiłam 2 zestawy Junior Box będąc pewna że to zestawy i nie trzeba zgłaszać że się chce głośniki i dostałam same telefony.”– pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.
Wzniósł także o uznanie reklamy za niezgodną z art. 10 ust.1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego reklamy nie mogę wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:

a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty, produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„Działając w imieniu spółki pod firmą P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanej też dalej «P4» lub «Spółką»), na podstawie załączonego pełnomocnictwa, w związku z treścią pisma z dnia 11 maja 2018 r., wnoszę o:
oddalenie skargi z uwagi na brak naruszenia Kodeksu Etyki Reklamy.

UZASADNIENIE

Promocja z głośnikami i dotycząca jej komunikacja reklamowa rozpoczęła się 6 kwietnia 2018 r. Poniżej załączamy stosowny wycinek z załączonego regulaminu.

play

Z powyższego wynika, że każda osoba, która skorzysta z reklamowanej promocji, otrzyma głośnik za 1 zł – niezależnie od modelu telefonu, który zakupiła. Emitowana reklama w związku z powyższym jest prawdziwa.

Jednocześnie informujemy, że we wskazanej w skardze dacie (29 marca) reklama oferty Junior Box uwzględniająca głośnik nie była emitowana. Załączony zrzut ekranu pochodzi z późniejszej daty.
Nie jesteśmy w stanie zweryfikować twierdzenia skarżącej dotyczącego nieotrzymania głośnika. Nie ma to jednak wpływu na prawdziwość reklamy, która jest zgodna z warunkami promocji, która w praktyce jest realizowana.

Ponieważ nie mamy żadnych szczegółów dotyczących rzekomej umowy skarżącej, nie jesteśmy w stanie zweryfikować jakiegokolwiek jej twierdzenia. A jeżeli nawet w jej przypadku doszło do opisanych nieprawidłowości, to nie jest to kwestia komunikacji reklamowej, tylko jednostkowego błędu przy wykonywaniu umowy, który nie jest objęty kognicją Rady Reklamy.

Załączniki:
1. odpis pełnomocnictwa – (dane w aktach sprawy)
2. odpis pełnomocnictwa – (dane w aktach sprawy)
3. odpis pełny KRS
4. regulamin oferty promocyjnej.”– pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącego.

Zespół Orzekający zwrócił uwagę, że treść skargi nie zgadza się z faktami. Zgodnie z oświadczeniem Skarżonego w dniu jej złożenia w promowanym zestawie nie było głośników. Zespół Orzekający oddalił skargę ze względu na brak dowodów naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit b Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37, 37¹, 37² oraz 37³.