Uchwała Nr ZO/74/19/45u w sprawie reklamy internetowej Mondelez Europe Services GmbH

Uchwała Nr ZO/74/19/45u

z dnia 17 lipca 2019 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie sygn. akt:

KER/34/19

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń

Rada Reklamy, w składzie:

1) Małgorzata Domaszewicz – przewodnicząca,

2) Anna Gumkowska – członek,

3) Jacek Pawlak – członek,

na posiedzeniu w dniu 17 lipca 2019 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/34/19 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej Mondelez Europe Services GmbH (Sp. z o.o.) – Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie  (dalej: Skarżony)

postanawia

oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/34/19.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa czekolady Milka opatrzonej hasłem „Milka Sercem z Naszymi” i hasztagiem #sercemznaszymi.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował:

„produkt: Reklama czekolady Milka przez Polskich Skoczków

opis reklamy: Reklama przedstawia Polskich skoczków narciarskich reklamujących Czekoladę Milka z hasłem (Sercem z naszymi.

Treść skargi: Moim zdaniem hasło reklamowe ‘Milka sercem z naszymi ‘, które odnosi się do Polskich skoczków jest nie na miejscu , ponieważ Milka należy do koncernu mondelēz , który nie pochodzi z Polski .W Polsce sprzedaje wyroby cukiernicze to, że posiada swój oddział w Polsce nie czyni jej Polskiej. To jest tak jakby przywłaszczenie”– pisownia oryginalna

W toku posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter – referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę KER/34/19 o następującej treści:

„Szanowni Państwo, w odpowiedzi na poniższe zawiadomienie nt. skargi konsumenckiej o sygnaturze KER/34/19 dotyczącej reklamy opublikowanej na Instagramie w ramach kampanii „Milka. Sercem z naszymi”, poniżej przesyłamy naszą odpowiedź:

Nigdzie w reklamie nie jest napisane/sugerowane, że Milka jest polską marką czy też firma Mondelēz International pochodzi z Polski. Kampania nawiązuje do rozpoczętej strategicznej współpracy z Polskim Związkiem Narciarskim, dzięki której Milka jest oficjalnym partnerem Polskiej Reprezentacji Skoczków Narciarskich Kadry A. Kampania ta ma charakter aktywacji konsumenckiej i umożliwia wyrażenie poparcia dla skoczków poprzez wybór marki ich sponsorującej. Zatem hasło „Sercem z naszymi” dotyczy kibicowania skoczkom przez polskich konsumentów, i jako takie jest w pełni uprawnione.

Pragniemy także zwrócić uwagę, iż spółka Mondelez Polska Sp. z o.o. jest spółką założoną w Polsce zatrudniającą kilkaset pracowników, zaś cała grupa spółek Mondelez z siedzibą w naszym kraju zatrudnia kilka tysięcy pracowników, w tym wielu zagorzałych zwolenników sportów zimowych. Mondelez w Polsce produkuje m.in. czekoladę Milka obecną na polskich półkach i oferowaną do sprzedaży polskim konsumentom. Koncern Mondelez sponsoruje skoki narciarskie, które odbywają się w Polsce, wspierając w ten sposób polskich skoczków. Nie widzimy zatem podstaw do uznania skargi konsumenta i jego niesłusznej oceny, odbierającej polskiej spółce prawo do wspierania inicjatyw mających miejsce w Polsce.   

Dodatkowo, warto wspomnieć, że marka Milka jest obecna w skokach narciarskich od wielu lat, włączając w to sponsoring turniejów w różnych krajach jak Norwegia, Austria czy Polska. Wieloletnie wspieranie skoków narciarskich oraz obecne partnerstwo z PZN, czyni markę wiarygodną i w pełni uprawnioną do komunikowania sponsoringu polskich skoczków narciarskich.”– pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia normy art. 2 ust. 1  Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanej przez Skarżącego.

Zespół Orzekający uznał, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, zgodnie z dobrymi obyczajami oraz zgodnie  z zasadami uczciwej konkurencji. W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt.  37, 37¹, 37² oraz 37³.