Uchwała Nr ZO 75/10 w sprawie reklamy firmy Bank Pocztowy S.A.

Uchwała Nr ZO 75/10 z dnia 24 listopada 2010 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/111/10

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń
Rada Reklamy, w składzie:

1) Igor Kaleński — przewodniczący,
2) Anna Grzelońska — członek,
3) Marek Janicki — członek,

na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2010 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/111/10 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy telewizyjnej


postanawia

skargę oddalić.2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt K/111/10.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna usług finansowych Banku Pocztowego.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podnosiła, że „jest oburzona najnowszą reklamą Banku Pocztowego – która pokazuje rodzinę Nowaków jako niespełna inteligentnych ludzi. Nazwisko Nowak w Polsce jest najbardziej znanym jak i największy procent Polaków to nazwisko posiada. Ja sama 3 tygodnie temu poślubiłam Nowaka, zmieniłam nazwisko i jestem oburzona. Oto link do tej reklamy i informacji na stronie banku pocztowego: http://media.pocztowy.pl/pr/168927/nie-trzymaj-wyplaty-w-kieszeni-zaloz-konto-w-banku-pocztowym. Pracuję w bankowości i nie wyobrażam sobie, aby moje Nazwisko było dalej przedstawiane w TV jako nie do końca rozumiejących znaczenie banków w Polsce ludzi. W pracy koledzy się ze mnie śmieją, że jako “nowa Nowakowa” na pewno też piorę brudne pieniądze- czyli nie tylko ta reklama informuje ludzi o tym, że nie korzysta, z usług bankowych ale również sugeruje pranie brudnych pieniędzy- czyli precedens nie zgodny z prawem- a dla mnie takie sugestie mogą skończyć się w pracy nieprzyjemnie. Proszę o oficjalne stanowisko w tej sprawie. Czuję się pokrzywdzona. Na pewno nigdy nie zostanę klientem Banku Pocztowego, a idąc dalej mam nadzieję, że żaden Nowak również. Pomysł marketingowy banalny i niestety okropny i dla mnie poniżający.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, co jest niezgodne z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.

Arbiter – referent poinformował, że w myśl art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93) „dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i uczestniczył w posiedzeniu.

W odpowiedzi na skargę konsumencką K/111/10 wniesioną przeciwko Bankowi Pocztowemu S.A., Skarżony wniósł o oddalenie skargi przez Zespół Orzekający, jako niezasadnej z uwagi na brak naruszenia postanowień Kodeksu Etyki Reklamy i wyjaśnił, co następuje.
Skarżony poinformował, że w dniu 22 września 2010 r. konsumentka o nazwisku Nowak wniosła na adres e-mail Banku Pocztowego S.A. informacja@pocztowy.pl skargę na reklamę telewizyjną Banku Pocztowego S.A. emitowaną przez stację TVN w paśmie reklamowym, domagając się przedstawienia oficjalnego stanowiska Banku Pocztowego S.A. pod rygorem skierowania sprawy do właściwych organów. W odpowiedzi na złożoną skargę Bank Pocztowy S.A. w dniu 24 września 2010 r. wystosował oficjalne stanowisko na adres e-mail konsumentki o nazwisku Nowak, w którym wyjaśnił, że intencje zawarte w reklamie telewizyjnej Banku Pocztowego S.A. zostały źle odebrane przez Skarżącą, bowiem celem Banku Pocztowego S.A. nie było obrażenie kogokolwiek noszącego nazwisko Nowak, czy też sugerowanie, że osoby te nie są świadome zalet usług finansowych świadczonych przez banki. Przeciwnie, zgodnie z treścią reklamy, to rodzina Nowaków korzysta z produktów bankowych Banku Pocztowego S.A., zna ich zalety i zachęca do korzystania z nich swoich sąsiadów. Skarżony poinformował, że podobne wyjaśnienie, jak i dokładny opis fabuły zaskarżonej reklamy znajduje się w przywołanym przez Skarżącą komunikacie prasowym Banku Pocztowego S.A. z dnia 15 września 2010 r. umieszczonym na stronie internetowej Banku Pocztowego S.A.

Ponadto Skarżony podniósł, że nazwisko Nowak, obok nazwiska Kowalski jest najczęściej wykorzystywanym nazwiskiem dla określenia statystycznego Polaka i jest wielokrotnie wykorzystywane nie tylko w reklamach, ale też jako przykładowe dane osobowe wpisywane na wzorach urzędowych formularzy, wykorzystywanych m.in. przez Pocztę Polską S.A. Uzasadnione jest to popularnością nazwiska, bowiem zgodnie z danymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji osób noszących nazwisko Nowak jest 98.497, podczas gdy osób noszących nazwisko Kowalski jest 67.747, jest to zatem najbardziej reprezentatywna grupa Polaków.
Jednocześnie Skarżony zwrócił uwagę, że reklama nie zawiera żadnych treści dyskryminujących, o których mowa w art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy oraz nie przedstawia ani nie odnosi się do jakiejkolwiek osoby fizycznej, o której mowa w art. 12 Kodeksu Etyki Reklamy. Wszelkie postacie występujące w reklamie są fikcyjne, stworzone przez Bank Pocztowy S.A. na potrzeby prowadzonej kampanii reklamowej produktów bankowych, mające na celu zobrazowanie typowej, statystycznej rodziny.

Z uwagi na powyższe, Skarżony wniósł o oddalenie skargi w całości, z uwagi na brak naruszenia postanowień Kodeksu Etyki Reklamy oraz brak znamion znieważenia Skarżącej występujących w zaskarżonej reklamie.


3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający biorąc pod uwagę fakt, że reklama jest utrzymana w konwencji żartobliwej, stwierdził, iż reklama nie zawiera treści sprzecznych z dobrymi obyczajami.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie treści dyskryminujących, ani treści zagrażających dobrom osobistym człowieka.

Zespół Orzekający podkreślił, że dopuszczalna przesada jest dozwolona w reklamach utrzymanych w tego typu konwencji, pod warunkiem, że jest ona zgodna ze stanem faktycznym i prawnym. W tym przypadku, w ocenie Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama powinna zostać przez adresatów zrozumiana właściwie.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 czerwca 2008r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.