Uchwała Nr ZO 75/18/31u w sprawie reklamy zewnętrznej batonika marki Kinder Pingui

Uchwała Nr ZO 75/18/31u
z dnia 27 czerwca 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/73/18

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Paweł Wiśniewski – przewodniczący,
2) Teresa Wierzbowska – członek,
3) Krystyna Jarosz – członek,

na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2018 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/73/18 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie zewnętrznej Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt K/73/18.

Przedmiotem skargi była reklama zewnętrzna batonika marki Kinder Pingui opatrzona hasłem reklamowym «Mamy wiedzą co dobre!».

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował:

„Reklama przedstawia słodycze i hasło “Matki wiedzą co dobre”. Powiązanie jakichkolwiek słodyczy, a szczególnie takich, które mają w swoim składzie substancje, które mogą przy dłuższym spożywaniu szkodzić zdrowiu, z hasłem «Matki wiedzą co dobre» jest naganne etycznie. Reklama działa także na psychikę dzieci, ponieważ powtarzają potem to hasło kiedy chcą wymusić kupno reklamowanego produktu.
Nie jestem jedyną osobą która tak uważa, wystarczy prześledzić wątek:

https://www.facebook.com/calanaprzodmpd/photos/a.140574709923334.1073741828.140403796607092/162473887733416/?type=3 “– pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„Szanowni Państwo,w związku z pismem z dnia 11 maja 2018 r. informującym o wpłynięciu skargi konsumenckiej na reklamy produktów Kinder Pingui oraz Kinder Mleczna Kanapka («Produkty»), Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. («Spółka») pragnie zwrócić uwagę na następujące okoliczności, podkreślając, iż w ocenie Spółki przedmiotowa reklama nie narusza postanowień Kodeksu Etyki Reklamy.
Zdaniem Arbitra – referenta, skarga konsumencka dotyczy zarzutu naruszenia art. 2 oraz art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy. Zgodnie z nimi działania reklamowe mają być wykonywane «z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, i w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji», a sama reklama «nie może nadużywać zaufania odbiorców, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy».

Zarzuty Skarżącego sprowadzają się do twierdzenia, że Spółka hasłem «Matki (w prawidłowym brzmieniu – Mamy) wiedzą co dobre!” promuje produkty „które mają w swoim składzie substancje, które mogą przy dłuższym spożywaniu szkodzić zdrowiu”, co w jego ocenie jest naganne etycznie. Zdaniem Skarżącego hasło to wpływa na psychikę dzieci, które chcą wymusić kupno Produktów.

Odnosząc się do tak postawionych zarzutów Spółka pragnie w pierwszej kolejności podkreślić, że skład Produktów w pełni odpowiada rygorystycznym wymogom prawnym. Produkty są bezpieczne dla zdrowia, powstają z wysokiej jakości składników i nie zawierają substancji konserwujących ani barwników. Składniki i substancje dodatkowe używane w Produktach dopuszczone są do stosowania na terenie całej Unii Europejskiej i w żaden sposób nie szkodzą zdrowiu. Argumentacja Skarżącego w tym zakresie jest bezpodstawna i nie zasługuje na uwzględnienie.

Podkreślenia wymaga również okoliczność, że zakwestionowane Produkty należą do kategorii słodyczy i nigdy nie były reklamowane lub prezentowane jako zamiennik pełnowartościowego posiłku. Tak są też postrzegane na rynku. Nie sposób więc uznać, by Spółka działała w sposób naruszający poczucie odpowiedzialności społecznej lub dobre obyczaje dotyczące prawidłowego żywienia, tj. z naruszeniem art. 2 Kodeksu Etyki Reklamy.

Odnosząc się zaś do treści samego hasta „Mamy wiedzą co dobre!” i zarzutu nadużycia zaufania odbiorcy / wykorzystania jego braku doświadczenia lub wiedzy podkreślić należy, iż słowo „dobre” jest w tym haśle użyte przede wszystkim jako oczywisty synonim słowa „smaczne”. Słowo to odnosi się również do jakości Produktów oraz ich renomy. Słowo to jest powszechnie stosowane w reklamie dóbr konsumpcyjnych, nie tylko środków spożywczych – w załączeniu Spółka przesyła przykłady reklam z wykorzystaniem tego słowa.

Reklama nie sugeruje więc w żaden sposób prozdrowotnych właściwości Produktów ani nie nakłada obowiązku ich zakupu. Decyzja o zakupie Produktów należy zawsze do konsumenta, w tym do mam, które podejmują świadomą decyzję o tym, co kupić swojemu dziecku, jak zadbać o jego zbilansowaną dietę itp., na podstawie wszystkich dostępnych informacji, w tym informacji dostępnych na opakowaniach Produktów.

Nie ma zatem podstaw do przyjęcia, by w przypadku przedmiotowej reklamy doszło do nadużycia zaufania/wykorzystania braku doświadczenia lub wiedzy mam, skoro jedyną treścią przekazu reklamowego jest stwierdzenie, że mamy wiedzą, iż reklamowane Produkty są dobre (tj. smaczne, jakościowe, renomowane). Nie sposób więc uznać, by Spółka działała z naruszeniem art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy.

Mając na uwadze powyższe, Spółka wnosi o uznanie skargi za bezzasadną.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie potwierdzenia zarzutów Skarżącego i tym samym naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącego.

Zespół Orzekający zwrócił uwagę, że w przedmiotowej reklamie dochowano należytej staranności. Zespół Orzekający uznał również, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit b Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37, 37¹, 37² oraz 37³.