Uchwała Nr ZO/75/19/47u w sprawie reklamy internetowej Kompanii Piwowarskiej S.A.

Uchwała Nr ZO/75/19/47u

z dnia 17 lipca 2019 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie sygn. akt:

KER/114/19 i KER/147/19

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń

Rada Reklamy, w składzie:

1) Małgorzata Domaszewicz – przewodnicząca,

2) Anna Gumkowska – członek,

3) Jacek Pawlak – członek,

na posiedzeniu w dniu 17 lipca 2019 roku, po rozpatrzeniu skarg o sygnaturze akt:

KER/114/19 i  KER/147/19 złożonych, na podstawie pkt. 7 Regulaminu rozpatrywania skarg, przez konsumentów (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej Kompania Piwowarska SA  z siedzibą w Poznaniu (dalej: Skarżony)

postanawia

w sprawie KER/114/19 – oddalić skargę.

w sprawie KER/147/19 – uznać, że reklama narusza normę art. 9 Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygnaturze akt KER/114/19 i KER/147/19.

Przedmiotem skarg była reklama internetowa piwa marki Tyskie.

Skarżący w prawidłowo złożonych skargach poinformowali:

KER/114/19

„opis reklamy: Materiał “Z sąsiadem na ty” przedstawia smutnych mieszkańców bloku żalących się na zanik więzi międzyludzkich, atomizację, samotność itp. Ktoś pomysłowy montuje w windzie bar i częstuje mieszkańców piwem tyskim. Skutek jest taki, że ludzie nawiązują więzi (także międzypokoleniowe), przyjaźnie, i dzięki piwu z Tych ich życie radykalnie zmienia się na lepsze. Odzyskują energię, sens i radość życia… (Reklama była także emitowana w kinach, np. w lutym br. w warszawskiej Kinotece przed seansem filmu o walce z nałogami “Mój piękny syn”.)

Treść skargi: Wykorzystując fakt, że chorobą współczesności jest zanik więzi międzyludzkich, samotność wśród ludzi, atrofia uczuć, atomizacja itp. zjawiska – a w konsekwencji wzrost stanów depresyjnych w skali społecznej, reklama “Z sąsiadem na ty” podaje “lekarstwo”, dzięki któremu w prosty sposób możemy odbudować więzi społeczne, odzyskać optymizm, radość życia, wiarę w drugiego człowieka. Tym “lekarstwem” – zwodniczym i oszukańczym – ma być piwo tyskie… W Polsce, gdzie alkoholizm – i wszelkie patologie jakie się z nim wiążą – jest istotnym problemem społecznym; w kraju przodującym w Europie w spożywaniu alkoholu na głowę mieszkańca, oszukańcza i cyniczna reklama wmawia ludziom, że picie piwa rozwiąże ich problemy i uczyni ich szczęśliwymi… W kinie oglądałem tę reklamę z osobą uzależnioną, która stwierdziła, że gdyby poddała się sugestii autorów reklamy, zniszczyłaby lata wysiłku swej walki z chorobą. W sytuacji, gdy siedzimy w wypełnionej widzami, wyciemnionej sali kinowej, niełatwo jest po prostu opuścić kino… Podsumowując, ta reklama w perfidny i cyniczny sposób, dla zwiększenia dochodów, wykorzystuje realne problemy, lęki i fobie, próbując manipulować emocjami ludzi.” – pisownia oryginalna

KER/147/19

„Treść skargi: Reklama piwa jest dostępna dla osób niezalogowanych a więc również dla nieletnich co widać na pierwszym screenie.” – pisownia oryginalna

Powyższe skargi zostały złożone prawidłowo. Na podstawie pkt. 5 lit. d Regulaminu Rozpatrywania Skarg skargi zostały rozpatrzone łącznie przez jeden Zespół Orzekający.

W toku posiedzenia skargi przedstawiał i popierał arbiter – referent.

W sprawie KER/114/19

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, zgodnie z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie Reklamy za niezgodną z art. 6 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „Bez uzasadnionej konieczności powodowanej np. względami społecznymi i profilaktyką, reklamy nie mogą motywować do zakupu produktu poprzez wykorzystywanie zdarzeń losowych, wywoływanie lęku lub poczucia strachu.”.

W sprawie KER/147/19

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 9  Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „reklamodawca, promujący, pośrednik i środki przekazu, każdy wyłącznie w zakresie swojej działalności dotyczącej reklamy, będzie przestrzegał zasady, aby odbiorca reklamy powstałej lub rozpowszechnianej z jego udziałem mógł zawsze zidentyfikować, że dany przekaz jest reklamą.”.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemne odpowiedzi na skargi o następującej treści:

W sprawie KER/114/19

„Szanowni Państwo, Działając w imieniu Kompanii Piwowarskiej S.A. (dalej zwanej KP S.A.), powołując się na załączone pełnomocnictwo, niniejszym ustosunkowuję się do treści Państwa pisma z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Z powołanej powyżej korespondencji wynika, że skierowaliście Państwo do rozpatrzenia przez Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, skargę dotyczącą reklamy piwa marki Tyskie, w postaci filmu reklamowego udostępnionego w Internecie.

Przedmiotowa reklama będzie rozpatrywana jako naruszająca art. 2 oraz art. 6 Kodeksu Etyki Reklamy, a arbiter-referent zarzuci, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Konsument składający skargę zarzucił, że przedmiotowa reklama przedstawia piwo Tyskie jako „lekarstwo” na budowanie więzi społecznych oraz, że „w perfidny i cyniczny sposób, dla zwiększenia dochodów, wykorzystuje realne problemy, lęki i fobie, próbując manipulując emocjami ludzi.”

Treść filmu reklamowego oraz intencje KP S.A.

Ustosunkowując się do postawionych zarzutów, należy na wstępie opisać, jakie treści i obrazy przedstawia film reklamowy, będący przedmiotem postępowania.

Treść filmu jest następująca:

1.            Akcja reklamy rozpoczyna się od pokazania typowego osiedla mieszkaniowego oraz zaprezentowania informacji, iż „Co drugi Polak, nie zna imienia swojego sąsiada.”

2.            W kolejnej scenie bohaterowie – mieszkańcy jednego bloku – wspominają lepsze czasy z przeszłości, kiedy więzi sąsiedzkie były bardzo dobre, ludzie znali się między sobą, wzajemnie sobie pomagali i spędzali ze sobą także czas wolny np. oglądali telewizję.

3.            W następnych scenach bohaterzy, mówią o tym, jak dzisiaj wyglądają relacje między sąsiadami. Z wypowiedzi tych wynika, że aktualnie, w większości przypadków nie znają swoich imion, mijają się obojętnie, wymieniają poglądy za pośrednictwem karteczek przyklejanych na drzwi, a o imionach swoich sąsiadów mogą się dowiedzieć tylko z Facebooka.

4.            W windzie zostaje przygotowany bar z piwem Tyskie.

5.            Kolejne sceny pokazują mieszkańców jak wchodzą do windy, są pozytywnie zaskoczeni jej nowym, estetycznym wystrojem. Niektórzy z nich chcą skosztować Tyskiego, przy okazji podróży winda poznają się z sąsiadami i przechodzą wzajemnie na „TY”. Niektóre osoby odmawiają piwa podróżując windą.

6.            W dalszej części filmu widzimy korytarz w bloku oraz spotkanie sąsiadów, którzy poznali się dzięki wydarzeniu w windzie i są z tego powodu bardzo radośni i w tym nastroju wypowiadają się pozytywnie o swoim nieoczekiwanym spotkaniu. Pada stwierdzenie jednego z bohaterów, który podsumowuje to następująco – „Tego, co się dzisiaj działo, nie da się cofnąć, na szczęście.”

7.            Następnie pojawia się napis z informacją – „Wszyscy, którzy weszli dzisiaj do windy, przeszli na TY”.

8.            Koleje sceny prezentują bohaterów wymawiających swoje imiona. .

Intencje KP S.A. i założenia filmu i kampanii reklamowej:

Kampania reklamowa marki Tyskie realizowana pod hasłem „Przejdźmy na TY” zauważa wagę relacji społecznych w naszym otoczeniu . Różne kultury to różne podejścia do nawiązywania nowych relacji. Mimo odmiennych zwyczajów, niepodważalnym pozostaje fakt, że w naturę człowieka wpisana jest chęć bycia częścią społeczności i potrzeba przebywania wśród ludzi. Potrzebujemy kontaktu z drugą osobą, zarówno w pracy, na osiedlu, jak i w codziennych, czasami przypadkowych sytuacjach. Współcześnie, w zmieniającym się społeczeństwie, pojawia się jednak coraz więcej barier, wynikających z ogólnie panujących norm czy subiektywnych przekonań.

Okazje dające szansę na zawieranie nowych znajomości, czy choćby kurtuazyjne wymiany uprzejmości, pojawiają się w naszym życiu praktycznie codziennie. W ciągu doby spotykamy dziesiątki ludzi: na ulicach, w sklepach czy w autobusach. Niestety w natłoku spraw na większość z nich nie zwracamy nawet uwagi. Zapominamy, że wystarczą proste gesty, jak pozdrowienie mijanych na klatce sąsiadów czy przywitanie napotkanych w windzie biurowca pracowników sąsiedniej firmy. Pojawiają się w nas obawy przed życzliwością okazaną obcym osobom. Częstą reakcją jest odwracanie głowy lub ignorowanie spontanicznych uprzejmości. Zjawiska te pojawiają się zarówno wśród starszego, jak i młodszego pokolenia. Taki obraz społeczeństwa może dziwić. Jeszcze dwie, trzy dekady temu spędzaliśmy u sąsiadów równie dużo czasu, co we własnym domu. W wielu przypadkach obecny model życia sprowadza się do tego, że niezależnie od wieku, zamykamy się we własnych mikroświatach, z dala od reszty ludzi. W naszej świadomości istnieją bowiem bariery, które nie pozwalają na przełamywanie wewnętrznych obaw dotyczących otwartości na innych. W wielu sytuacjach brak interakcji z mijanymi osobami jest też wypadkową braku czasu i zabiegania.

Bariery, które pojawiają się w społeczeństwie, coraz częściej stają się tematem dyskusji i działań w przestrzeni publicznej. To właśnie tego tematu dotyka kampania „Przejdźmy na Ty”. Zgodnie z założeniem akcji, wyzwaniem dla społeczeństwa jest odbudowanie potrzeby otwierania się na innych, a w następstwie poznawania się i spontanicznego przechodzenia przez Polaków na „Ty”. Bez względu na różnice polityczne, kulturowe czy status społeczny. Celem Tyskiego jest jednoczenie i zbliżanie ludzi oraz zachęcanie do inicjowania kontaktów, rozmów i dyskusji.

Intencją KP S.A. było w tym przypadku zwrócenie uwagi na to, jak wiele radości i korzyści przynosi poprawienie wzajemnych relacji sąsiedzkich i jak bardzo pozytywne emocje mogą temu towarzyszyć. Temu celowi służyło przygotowanie całego wydarzenia w windzie i realizację filmowej relacji z jego przebiegu. Całość jest konsekwentną realizacją opisanych powyżej założeń kampanii „Przejdźmy na Ty”.

Stanowisko KP S.A. w sprawie postawionych zarzutów

W ocenie KP S.A., zarzuty dotyczące przedmiotowej reklamy są nieuzasadnione. Stanowczo sprzeciwiam się opisanemu w skardze rozumieniu i postrzeganiu tej reklamy, a w szczególności insynuowaniu KP S.A. intencji, które nigdy nie stanowiły podstawy jakichkolwiek działań marketingowych Spółki.

Na wstępie należy podnieść, że KP S.A. przy pomocy przedmiotowego filmu, nie promuje piwa Tyskie, jako „lekarstwa” (zwodniczego i oszukańczego), które pozwala na odbudowanie więzi społecznych, odzyskanie optymizmu i radości życia, czy wiary w drugiego człowieka.

Jak wyraźnie wynika z opisanej powyżej treści reklamy, źródłem radości mieszkańców nie jest fakt, że napili się piwa w związku z wydarzeniem windzie przygotowanym przez markę Tyskie. Bohaterzy nie gloryfikują Tyskiego i jego udziału w całym wydarzeniu. Źródłem ich pozytywnych emocji i radości, jest w tym przypadku wyłącznie fakt poznania sąsiadów, zbudowania relacji, miłych i interesujących rozmów, w których uczestniczyli. Wypowiedzi mieszkańców w drugiej części filmu, a w szczególności następujące: „Tego, co się dzisiaj działo, nie da się cofnąć, na szczęście” oraz kontekst tej wypowiedzi, a także informacja „Wszyscy, którzy weszli dzisiaj do windy, przeszli na TY”, jednoznacznie wskazują, że piwo Tyskie nie jest wskazywane jako czynnik pozytywnych zmian w otoczeniu mieszkańców. Nie wszyscy też, spożywali Tyskie w windzie. Piwo Tyskie uczestniczy w tym wydarzeniu (współwystępuje) i jest to fakt bezsporny, niektórzy sąsiedzi korzystają z niego i wznosząc toast przechodzą na TY, jednakże należy wyraźnie podkreślić, że w żadnej scenie i w żadnej wypowiedzi piwo Tyskie nie zostało przedstawione jak „lekarstwo” na poprawę relacji. Wręcz przeciwnie z treści filmu wynika, że są nimi rozmowa, spotkanie, zauważenie drugiego człowieka, życzliwość, otwartość, ciekawość innych ludzi, tolerancja. W kwestionowanym materiale marketingowym nie znajdziemy jakiejkolwiek treści, które pozwalałyby w tym przypadku na postawienie tezy, że pomiędzy piciem piwa Tyskie, a poprawą relacji sąsiedzkich zachodzi związek przyczynowy. W ocenie KP S.A. takie twierdzenie jest całkowicie nieuprawnione i krzywdzące, a ponadto niespójne z przedstawionymi powyżej założeniami kampanii reklamowej „Przejdźmy na TY” oraz całą treścią zaskarżonego filmu.

Należy zatem podnieść, że KP S.A. dochowała należytej staranności, aby jej materiał marketingowy został przygotowany zgodnie z prawem oraz z zachowaniem dobrych obyczajów i odpowiedzialności społecznej.

Nie ma także jakichkolwiek podstaw do stwierdzenia, że reklama motywuje do zakupu piwa Tyskie, poprzez wykorzystywanie zdarzeń losowych, wywoływanie lęku lub poczucia strachu. Takie treści nie występują w przedmiotowej reklamie.

Zdaniem KP S.A., Skarżący odnosi się w swojej skardze, wyłącznie do swojego subiektywnego wyobrażenia o reklamie, a nie do jej rzeczywistej treści, bowiem analizując szczegółowo reklamę nie można stwierdzić, że spożycie piwa Tyskie jest „lekarstwem” na budowanie więzi społecznych, jak również, że reklama ta „w perfidny i cyniczny sposób, dla zwiększenia dochodów, wykorzystuje realne problemy, lęki i fobie, próbując manipulując emocjami ludzi.”

Mając na względzie przedstawioną powyżej argumentację, nie powinno budzić wątpliwości, że film nie narusza Kodeksu Etyki Reklamy, żadnego przepisu prawa, jak również zapisów wewnętrznych kodeksów KP S.A.

Patrząc racjonalnie, nie sposób doszukać się w filmie treści społecznie nieodpowiedzialnych, naruszających dobre obyczaje. 

Mając powyższe na uwadze, skarga złożona przez Konsumenta jest całkowicie bezzasadna i wnoszę o jej oddalenie w całości.” – pisownia oryginalna

W sprawie KER/147/19

„Szanowni Państwo,

Działając w imieniu Kompanii Piwowarskiej S.A. (dalej zwanej KP S.A.), powołując się na załączone pełnomocnictwo, niniejszym ustosunkowuję się do treści Państwa pisma z dnia 13 maja 2019 r.

Zgodnie z otrzymanym od Państwa zawiadomieniem skierowaliście Państwo do rozpoznania przez Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy skargę konsumencką dotyczącą reklamy piwa marki Tyskie, która została zamieszczona na portalu Youtube.com.

Przedmiotowa reklama będzie rozpatrywana jako naruszająca art. 9 Kodeksu Etyki Reklamy. Zgodnie z powołanym artykułem „Reklamodawca, promujący, pośrednik i środki przekazu, każdy wyłącznie w zakresie swojej działalności dotyczącej reklamy, będzie przestrzegał zasady, aby odbiorca reklamy powstałej lub rozpowszechnianej z jego udziałem mógł zawsze zidentyfikować, że dany przekaz jest reklamą.”

Konsument składający skargę zarzucił, że przedmiotowa reklama „jest dostępna dla osób niezalogowanych a więc również dla nieletnich, co widać na pierwszym screenie”.

1.            Treść filmu reklamowego

Ustosunkowując się do postawionych w skardze zarzutów, należy na wstępie opisać, jakie treści i obrazy przedstawia film reklamowy, będący przedmiotem postępowania.

Treść filmu jest następująca:

1.            Akcja reklamy rozpoczyna się od pokazania typowego osiedla mieszkaniowego oraz zaprezentowania informacji, iż „Co drugi Polak, nie zna imienia swojego sąsiada.”

2.            W kolejnej scenie bohaterowie – mieszkańcy jednego bloku – wspominają lepsze czasy z przeszłości, kiedy więzi sąsiedzkie były bardzo dobre, ludzie znali się między sobą, wzajemnie sobie pomagali i spędzali ze sobą także czas wolny np. oglądali telewizję.

3.            W następnych scenach bohaterzy, mówią o tym, jak dzisiaj wyglądają relacje między sąsiadami. Z wypowiedzi tych wynika, że aktualnie, w większości przypadków nie znają swoich imion, mijają się obojętnie, wymieniają poglądy za pośrednictwem karteczek przyklejanych na drzwi, a o imionach swoich sąsiadów mogą się dowiedzieć tylko z Facebooka.

4.            W windzie zostaje przygotowany bar z piwem Tyskie. 

5.            Kolejne sceny pokazują mieszkańców jak wchodzą do windy, są pozytywnie zaskoczeni jej nowym, estetycznym wystrojem. Niektórzy z nich chcą skosztować Tyskiego, przy okazji podróży winda poznają się z sąsiadami i przechodzą wzajemnie na „TY”. Niektóre osoby odmawiają piwa podróżując windą.

6.            W dalszej części filmu widzimy korytarz w bloku oraz spotkanie sąsiadów, którzy poznali się dzięki wydarzeniu w windzie i są z tego powodu bardzo radośni i w tym nastroju wypowiadają się pozytywnie o swoim nieoczekiwanym spotkaniu. Pada stwierdzenie jednego z bohaterów, który podsumowuje to następująco – „Tego, co się dzisiaj działo, nie da się cofnąć, na szczęście.”

7.            Następnie pojawia się napis z informacją – „Wszyscy, którzy weszli dzisiaj do windy, przeszli na TY”.

Koleje sceny prezentują bohaterów wymawiających swoje imiona.

Intencje KP S.A. i założenia filmu i kampanii reklamowej są następujące:

Kampania reklamowa marki Tyskie realizowana pod hasłem „Przejdźmy na TY” zauważa wagę relacji społecznych w naszym otoczeniu . Różne kultury to różne podejścia do nawiązywania nowych relacji. Mimo odmiennych zwyczajów, niepodważalnym pozostaje fakt, że w naturę człowieka wpisana jest chęć bycia częścią społeczności i potrzeba przebywania wśród ludzi. Potrzebujemy kontaktu z drugą osobą, zarówno w pracy, na osiedlu, jak i w codziennych, czasami przypadkowych sytuacjach. Współcześnie, w zmieniającym się społeczeństwie, pojawia się jednak coraz więcej barier, wynikających z ogólnie panujących norm czy subiektywnych przekonań.

Okazje dające szansę na zawieranie nowych znajomości, czy choćby kurtuazyjne wymiany uprzejmości, pojawiają się w naszym życiu praktycznie codziennie. W ciągu doby spotykamy dziesiątki ludzi: na ulicach, w sklepach czy w autobusach. Niestety w natłoku spraw na większość z nich nie zwracamy nawet uwagi. Zapominamy, że wystarczą proste gesty, jak pozdrowienie mijanych na klatce sąsiadów czy przywitanie napotkanych w windzie biurowca pracowników sąsiedniej firmy. Pojawiają się w nas obawy przed życzliwością okazaną obcym osobom. Częstą reakcją jest odwracanie głowy lub ignorowanie spontanicznych uprzejmości. Zjawiska te pojawiają się zarówno wśród starszego, jak i młodszego pokolenia. Taki obraz społeczeństwa może dziwić. Jeszcze dwie, trzy dekady temu spędzaliśmy u sąsiadów równie dużo czasu, co we własnym domu. W wielu przypadkach obecny model życia sprowadza się do tego, że niezależnie od wieku, zamykamy się we własnych mikroświatach, z dala od reszty ludzi. W naszej świadomości istnieją bowiem bariery, które nie pozwalają na przełamywanie wewnętrznych obaw dotyczących otwartości na innych. W wielu sytuacjach brak interakcji z mijanymi osobami jest też wypadkową braku czasu i zabiegania.

Bariery, które pojawiają się w społeczeństwie, coraz częściej stają się tematem dyskusji i działań w przestrzeni publicznej. To właśnie tego tematu dotyka kampania „Przejdźmy na Ty”. Zgodnie z założeniem akcji, wyzwaniem dla społeczeństwa jest odbudowanie potrzeby otwierania się na innych, a w następstwie poznawania się i spontanicznego przechodzenia przez Polaków na „Ty”. Bez względu na różnice polityczne, kulturowe czy status społeczny. Celem Tyskiego jest jednoczenie i zbliżanie ludzi oraz zachęcanie do inicjowania kontaktów, rozmów i dyskusji.

Intencją KP S.A. było w tym przypadku zwrócenie uwagi na to, jak wiele radości i korzyści przynosi poprawienie wzajemnych relacji sąsiedzkich i jak bardzo pozytywne emocje mogą temu towarzyszyć. Temu celowi służyło przygotowanie całego wydarzenia w windzie i realizację filmowej relacji z jego przebiegu. Opisany film reklamowy jest konsekwentną realizacją założeń kampanii „Przejdźmy na Ty”, kierowanej wyłącznie do osób pełnoletnich.

2. Stanowisko KP S.A. w sprawie postawionych zarzutów

W ocenie KP S.A., zarzuty dotyczące przedmiotowego filmu reklamowego są całkowicie nieuzasadnione. Po pierwsze, z treści opisanego powyżej przekazu jasno i wyraźnie wynika, że film ten jest reklamą (filmem reklamowym/marketingowym) piwa marki Tyskie. „Przejdźmy na Ty” – to duża i rozpoznawalna kampania reklamowa marki Tyskie, występująca we wszystkich mediach. Tym samym odbiorca przedmiotowego filmu z łatwością może rozpoznać, że stanowi on reklamę piwa marki Tyskie.

Po drugie, ani forma, ani treść, ani założenia reklamy marki Tyskie, zamieszczonej na portalu Youtube.com, której dotyczy skarga konsumenta, nie daje podstaw do twierdzenia, że została skierowana do osób małoletnich. Reklama ta nie przedstawia małoletnich, jak również nie zawiera zwrotów ani obrazów, które byłyby atrakcyjne dla osób małoletnich. Reklama przedstawia wyłącznie świat osób dorosłych, często są to również osoby starsze wiekiem, sąsiedzi.

Pragnę zauważyć, iż samo umieszczenie reklamy w medium ogólnodostępnym (tj. dostępnym potencjalnie również dla małoletnich) nie jest równoznaczne ze skierowaniem jej do osób małoletnich. Odmienne stanowisko wiązałoby się z zakazem jakiejkolwiek reklamy piwa w telewizji czy na tradycyjnych nośnikach reklamowych (np. na plakatach ulicznych), z uwagi na fakt, iż potencjalnymi (przypadkowymi) jej odbiorcami mogą być małoletni.

KP S.A. dokłada najwyższych starań, aby reklamy jej produktów były pod każdym względem zgodne z obowiązującymi przepisami oraz wewnętrznymi zasadami komunikacji marketingowej, jak również Kodeksem Etyki Reklamy, zwracając szczególną uwagę na treść, formę i miejsce ich publikacji.

Ponadto, K.P. S.A., dbając o poszanowanie przepisów prawa, jak również pragnąc wyznaczać najwyższe standardy w zakresie reklamy piwa, zastrzega w swojej Polityce Komunikacji Marketingowej, iż:

„komunikat marketingowy można zamieścić w druku, w radiu, telewizji, wszystkich rodzajach mediów cyfrowych, w tym w Internecie i wiadomościach SMS, tylko wówczas, gdy można zasadnie spodziewać się, że przynajmniej 75% odbiorców tego komunikatu jest pełnoletnia (lub w wieku 18 lat, jeśli ograniczenia wiekowe związane z zakupem alkoholu nie obowiązują). Umieszczenie komunikatu w środkach przekazu będzie uważane za prawidłowe, jeśli dane dotyczące profilu odbiorców, przeanalizowane przed umieszczeniem komunikatu, spełniają kryteria jego umieszczenia i są na ten czas najlepszymi dostępnymi danymi dla tego środka przekazu.”

Co istotne, zgodnie z wynikami badania portalu Youtube.com przeprowadzonego przez GEMIUS/PBI, uzyskanymi przez Kompanię Piwowarską S.A., wynika, iż odsetek osób pełnoletnich odwiedzających portal Youtube przewyższał istotnie odsetek przewidziany w ww. Polityce. Albowiem aż 86 % odwiedzających ww. portal w kwietniu 2019 r. stanowiły osoby pełnoletnie (wyniki opisanego badania zostały załączone do niniejszego pisma).

Biorąc pod uwagę, iż potencjalnie jedynie 14% odbiorców portalu stanowiły osoby małoletnie, ryzyko przypadkowego zobaczenia filmu na portalu Youtube przez osobę poniżej 18 roku życia jest  bardzo ograniczone. Tym samym zarzut, iż przedmiotowa reklama piwa marki Tyskie skierowana jest do osób małoletnich uznać należy za bezzasadny.

Dodatkowo w komunikacji marketingowej KP S.A. stosuje znaczki odpowiedzialnościowe, w tym znaczek „18+”. Oznacza on, że treści marketingowe skierowane są wyłącznie dla osób powyżej 18 roku życia. Taki znaczek występował także na przedmiotowym materiale marketingowym w trakcie odtwarzania.

W świetle powyższego nie powinno budzić wątpliwości, że KP S.A. jako producent piwa dokłada wszelkich starań, aby promować odpowiedzialne wzorce konsumpcji a także, aby przekazy reklamowe nie docierały do małoletnich. W żadnym przypadku nie kieruje przekazów marketingowych do małoletnich.

Mając na względzie przedstawioną powyżej argumentację nie powinno budzić wątpliwości, że objęta skargą reklama nie narusza Kodeksu Etyki Reklamy, żadnego przepisu prawa, jak również zapisów wewnętrznych kodeksów KP S.A.

Powyższe okoliczności potwierdzają, że skarga złożona przez konsumenta jest całkowicie bezzasadna i wnoszę o jej oddalenie w całości.

Jednocześnie wnoszę o rozpoznanie przedmiotowej skargi na jednym posiedzeniu w dniu 17.07.2019r., łącznie ze skargą KER 114/19, gdyż obie dotyczą tej samej reklamy.

Zał. wyniki badania strony Youtube.com przeprowadzonego przez GEMIUS/PBI.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

W sprawie KER/114/19

Zespół Orzekający uznał, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz  zgodnie z dobrymi obyczajami i nie dopatrzył się w reklamie treści, które mogą motywować do zakupu produktu poprzez wykorzystywanie zdarzeń losowych, wywoływanie lęku lub poczucia strachu.

W sprawie KER/147/19

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie braku oznaczenia / ostrzeżenia przed emisją przekazu reklamowego, że przekaz jest skierowany do osób pełnoletnich.

Jednocześnie, Zespół Orzekający docenił, że reklamodawca zmodyfikował reklamę poprzez dodanie planszy weryfikującej wiek „Zaloguj się, aby potwierdzić swój wiek” zanim reklama zostanie wyświetlona.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

 

Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu rozpatrywania skarg, Skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt.  37, 37¹, 37² oraz 37³.