Uchwała Nr ZO 75/15 w sprawie reklamy firmy Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 75/15
z dnia 28 maja 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/14/15

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Andrzej Garapich – przewodniczący,
2) Małgorzata Augustyniak – członek,
3) Paweł Wiśniewski – członek,

na posiedzeniu w dniu 28 maja 2015 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/14/15 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/14/15
Przedmiotem skargi była reklama internetowa suplementu diety o nazwie Limitki.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:
„produkt: Suplement diety limitki
opis reklamy: Produkt hamujący apetyt u dzieci http://limitki.pl/

Treść skargi: Skandalicznym jest, że w czasach, w których coraz więcej osób cierpi na zaburzenia odżywiania wprowadza się preparat hamujący apetyt u dzieci! To kreuje niewłaściwe wzorce, skupia uwagę dzieci na tym jak wyglądają, pobudza w nich krytyczną samoocenę. Mówię to jako osoba, która po 12 latach zwyciężyła anoreksję, mam nadzieję, że do końca życia.”. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Ponadto, wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu. Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„Odpowiadając na zawarte w piśmie z dnia 4.05.2015 roku zarzuty uznania reklamy Limitki tabletki do ssania za sprzeczną z art. 2 i art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy wskazuję, że reklama ta w żaden sposób nie jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, jest prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji. Ponadto reklama nie nadużywa zaufania odbiorcy ani nie wykorzystuje jego braku doświadczenia lub wiedzy.
Należy zauważyć, że tabletki Limitki nie służą hamowaniu apetytu u dzieci w ogóle, lecz mają na celu jedynie powstrzymanie apetytu na słodycze. Jest to w sposób wyraźny wskazany na stronie internetowej, gdzie nie tylko widnieje duży napis, że składniki produktu ograniczają apetyt na słodycze u dzieci, ale gdzie zostało umieszczone także zdjęcie opakowania, które także zawiera wyraźne hasło „zmniejsza apetyt na słodycze”. Cała strona internetowa odnosi się również do tematu nadmiernego apetytu na słodycze u dzieci.

Limitki
Nie można zatem zgodzić się ze Skarżącym, który przypisuje produktowi Limitki zupełnie inne zastosowanie niż ono ma w rzeczywistości, wobec czego wnoszę o oddalenie skargi jako bezzasadnej.”- pisownia oryginalna.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu zarzucanych przez Skarżącą i uznał, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i zgodnie z dobrymi obyczajami.

Zespół Orzekający stwierdził, że reklama nie nadużywa zaufania odbiorców i nie wykorzystuje ich braku doświadczenia lub wiedzy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2013r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.