Uchwała Nr ZO/76/19/32o w sprawie reklamy internetowej Cupsell.pl

Uchwała Nr ZO/76/19/32o

z dnia 17 lipca 2019 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie sygn. akt:

KER/126/19

Uchwała KER – w sprawie skargi na przekaz reklamowy nie-sygnatariusza

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy
ul. Puławska 39/77 
02-508 Warszawa

Komisja Etyki Reklamy, Zespół Orzekający w składzie:

1) Małgorzata Domaszewicz – przewodnicząca,

2) Anna Gumkowska – członek,

3) Jacek Pawlak – członek,

DO:

Konsument (bliższe dane w aktach sprawy), zwany dalej „Wnioskodawcą”

Cupsell Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Reklamodawcą”

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

Dnia 17 lipca 2019 r. na podstawie pkt. 374 Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, będącej organem Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, zwanego dalej „Zespołem”, w składzie wyżej wymienionym, powołanym w celu badania zgodności przekazu reklamowego z powszechnie przyjętymi zasadami etyki, rozpatrzył zgłoszenie Wnioskodawcy, złożone prawidłowo według wzorca stanowiącego Załącznik nr 2 pod nazwą „Formularz skargi dla konsumentów”, zwany dalej – odpowiednio – „Formularzem” i „Wnioskiem”, dotyczące rozpowszechnianej reklamy internetowej koszulek opatrzonej hasłem: „Pokażę cycki jak dasz mi ciastko”, prowadzonej przez Reklamodawcę, w zakresie ewentualnego naruszenia w reklamie norm Kodeksu Etyki Reklamy, zwanego dalej „Kodeksem”, wskazanych w zapytaniu skierowanym do Reklamodawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Regulaminu rozpatrywania skarg.

W ocenie Zespołu, wyłonionego z członków Komisji Etyki Reklamy, zaskarżona w powyższy sposób reklama:

– nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej;

– nie jest zgodna z następującymi powszechnie przyjętymi zasadami etyki, sformułowanymi w Kodeksie, których treść expressis verbis przytoczono w uzasadnieniu poniżej, zaś: oceniany przekaz reklamowy narusza dobre obyczaje, a nadto nie dochowano w nim wymaganej w takich przypadkach należytej staranności. Zespół  przy tym uznał, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i  zawiera treści, które mogą dzieci i młodzież wprowadzać w błąd poprzez wykorzystywanie ich naturalnej ufności i braku doświadczenia.

Uzasadnienie

Komisja Etyki Reklamy, działając w celu wytyczania i promowania powszechnie przyjętych zasad etyki oraz dobrych praktyk rynkowych będących podstawą akceptacji treści reklamowych, podjęła się dokonania oceny przekazu reklamowego wskazanego powyżej z uwagi na treść argumentów podniesionych w Formularzu, zarzucającym jej w szczególności:

„Treść skargi: Reklama przedstawia dziewczynkę w koszulce z napisem “Pokażę cycki jak dasz mi ciastko”.

Reklama jest po prostu obrzydliwa i nie na miejscu. Nic więcej nie muszę chyba dodawać bo widać w załączonym screenie tą pseudośmieszną reklamę.

Firma przyznała się do tej reklamy i zamieściła oświadczenie (załącznik 2).” – pisownia oryginalna za Formularzem złożonym przez Wnioskodawcę.

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance (EASA) oraz mając na celu ochronę interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi.

We Wniosku dotyczącym reklamy internetowej, podniesiono naruszenie przez reklamę powszechnie przyjętych zasad etyki będących podstawą akceptacji treści reklamowych przez środowisko reklamodawców oraz konsumentów poprzez ewentualność potencjalnego naruszenia dyspozycji poniższych norm Kodeksu brzmiących, jak następuje:

– „Działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji,”

– „ Stosownie do treści art. 8 i art. 10 reklama skierowana do dzieci lub młodzieży nie może

wprowadzać w błąd poprzez wykorzystywanie ich naturalnej ufności i braku doświadczenia,”

– przy czym w niniejszej sprawie, w związku z treścią normy przytoczonej w drugim tiret, należy w niniejszej sprawie odnieść się dodatkowo – na zasadzie wyjątku – do poniższego postanowienia Kodeksu:

 – „Przepisy zawarte w art. 22-31 stosuje się odpowiednio również do reklam, które nie są bezpośrednio skierowane do dzieci, jednak dzieci są ich odbiorcami ze względu na formę oraz miejsce i sposób prezentowania reklam. Dotyczy to w szczególności reklam emitowanych w telewizji w sąsiedztwie audycji dla dzieci, reklam wyświetlanych w kinach przed seansami filmów dla dzieci oraz reklamy zewnętrznej.

Reklamodawca nie wyraził zgody na uczestnictwo w postępowaniu przed Komisją Etyki Reklamy, jednakże nadesłał stanowisko o poniższej treści:

„Szanowni Państwo, w imieniu Cupsell Sp. z o. o. uprzejmie informujemy, iż nie wyrażamy woli uczestnictwa w postępowaniu przed Komisją Etyki Reklamy. Równocześnie pragniemy z całą mocą podkreślić, że Cupsell.pl jest platformą e-commerce dającą jej użytkownikom wygodne narzędzie do oferowania konsumentom swoich produktów, jednakże nasza Spółka w żaden sposób nie popiera ani nie promuje haseł umieszczanych na oferowanych do sprzedaży materiałach. Wykorzystanie kontrowersyjnego produktu w reklamie nastąpiło w wyniku niefortunnego działania algorytmu, z którego korzysta Cupsell.pl, automatycznie wybierającego produkty z liczącego 2 miliony pozycji katalogu i wyświetla je dynamicznie dostosowując do profilu konsumenta.

Podzielamy pogląd, że produkt widoczny w skarżonej reklamie przekracza granice dobrego smaku. Platforma Cupsell.pl służyć ma promowaniu przedsiębiorczości i kreatywności projektantów. Prowadząca ją spółka Cupsell Sp. z o.o. stanowczo sprzeciwia się działaniom naruszającym przepisy prawa i dobre obyczaje. W związku z tym prowadzimy obecnie wzmożone działania zmierzające do wyeliminowania z oferty produktów, które nie spełniają tych standardów, w szczególności pracujemy nad wprowadzeniem narzędzi kontrolujących jakość przekazów reklamowych wśród naszych partnerów biznesowych i podwykonawców.

Przedmiotowy produkt został niezwłocznie usunięty z serwisu, podobnie jak inne produkty, które mogły budzić wątpliwości z punktu widzenia obowiązujących przepisów i dobrych obyczajów. Wyrażamy ubolewanie z powodu zdarzenia, które wywołało skargę rozpatrywaną przez Komisję Etyki Reklamy.”– pisownia oryginalna

Zdaniem Zespołu przedmiotowa reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej. W opinii Zespołu oceniany przekaz reklamowy narusza dobre obyczaje, a nadto nie dochowano w nim wymaganej w takich przypadkach należytej staranności. Zespół  przy tym uznał, że reklama zawiera treści, które mogą dzieci i młodzież wprowadzać w błąd poprzez wykorzystywanie ich naturalnej ufności i brak doświadczenia.

Komisja Etyki Reklamy nie jest organem właściwym do oceny zgodności z przepisami prawa, dlatego poleca Biuru Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy poinstruowanie Wnioskodawcy o możliwości zwrócenia się do właściwych organów w celu dokładnego zbadania oraz dokonania wiążącej oceny przekazu reklamowego pod kątem jego zgodności z prawem.

W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl. Postaramy się udzielić wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce. 

W związku z powyższym, mając na uwadze treść Wniosku oraz na podstawie pkt. 374 Regulaminu rozpatrywania skarg, Zespół ocenił przedmiotową reklamę, jak w osnowie niniejszej Uchwały.