Uchwała Nr ZO 77/16 w sprawie reklamy firmy Multi Ice Radosław Charubin


Uchwała Nr ZO 77/16
z dnia 12 października 2016 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/67/16

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Andrzej Garapich – przewodniczący,
2) Witold Trzciński – członek,
3) Paweł Wiśniewski – członek,

na posiedzeniu w dniu 12 października 2016 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/67/16 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy Multi Ice Radosław Charubin z siedzibą w Białymstoku (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/67/16.
Przedmiotem skargi była reklama internetowa lodów marki Bonano.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:
„opis reklamy: https://www.youtube.com/watch?v=7BW_7zE_GZU
Treść skargi: Reklama zawiera scenę przemocy kobiety wobec dziecka i moim zdaniem powinna być wycofana.” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 5 Kodeksu Etyki Reklamy, gdyż „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zachęcają do aktów przemocy.”.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„Odnosząc się do treści zarzutów przedstawionych w piśmie z dnia 21 września 2016 r. (sygnatura akt K/67/16), uprzejmie informuję, że firma Multi Ice Radosław Charubin stoi na stanowisku, że kwestionowana reklama nie narusza prawa, ponadto wykonana została z należytą starannością oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Na wstępie pragniemy już wyjaśnić, że reklama przywołana przez osobę wnoszącą skargę, nie ma nic wspólnego z łamaniem zasad dobrego smaku oraz obyczajowości, tym samym nie narusza art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy. Pragniemy podkreślić, że już sam ustawodawca poprzez zapis w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jasno określił kiedy mamy do czynienia z działaniami sprzecznymi z prawem lub dobrymi obyczajami. Wskazany przepis stanowi, iż o działaniach niezgodnych z dobrymi obyczajami możemy mówić, jeśli zagrażają one lub naruszają interes innego przedsiębiorcy lub klienta.
Wyjaśniamy, że celem naszej kampanii było zasygnalizowanie klientom, że ciepłe, słoneczne letnie dni, to doskonały moment aby sięgali po lody marki Lody Bonano. Do tematu podeszliśmy w sposób humorystyczny – w spocie reklamowym występował aktor który delektował się smakiem naszych lodów. Jego wyjątkowość oraz niepowtarzalność spowodowała, że odciął się od otaczającej go rzeczywistości – reszta to zwyczajnie żartobliwa scenka sytuacyjna, która w żaden sposób nie nawołuje do aktów przemocy.
Mając więc na uwadze powyższe, w żaden sposób nie można wyciągnąć wniosków, aby przedmiotowa kampania zawierała elementy zachęcające do aktów przemocy. Tym samym nienaruszony został, przywołany przez Państwa, art. 5 Kodeksu Etyki Reklamy.
Na koniec, chcielibyśmy wyjaśnić, że reklama będąca przedmiotem niniejszej sprawy jest skierowana do przeciętnego konsumenta, a przeciętny konsument, wg Trybunału Sprawiedliwości to konsument, który jest dostatecznie dobrze poinformowany, uważny i ostrożny. Konsument jest więc osobą świadomą i rozsądną, która potrafi z rozwagą przyjmować kierowane do niego informacje.
Firma Multi Ice Radosław Charubin realizując reklamę nie złamała postanowień prawa. Treść skargi konsumenckiej jest jedynie subiektywnym odczuciem jednostkowego klienta. Wskazane przez osobę wnoszącą skargę zarzuty, należy uznać jako nadinterpretację reklamy, tym samym naruszenie art. 2 oraz art. 5 Kodeksu Etyki Reklamy jest bezzasadne.
Mając więc na uwadze powyższe, firma Multi Ice Radosław Charubin wnosi o oddalenie przedmiotowej skargi.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający uznał, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami. W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama utrzymana w konwencji żartu mieści się w ramach przyjętych norm etycznych.

Zdaniem Zespołu Orzekającego forma reklamy nie jest równoznaczna z zachęcaniem do aktów przemocy, dlatego Zespół Orzekający nie dopatrzył się w reklamie naruszenia art. 5 Kodeksu Etyki Reklamy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.