Uchwała Nr ZO 78/16 w sprawie reklamy firmy Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 78/16
z dnia 12 października 2016 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/69/16

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Andrzej Garapich – przewodniczący,
2) Witold Trzciński – członek,
3) Paweł Wiśniewski – członek,

na posiedzeniu w dniu 12 października 2016 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/69/16 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że reklama narusza normy art. 2 ust. 1, art. 8 i art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/69/16.
Przedmiotem skargi była reklama internetowa zestawu w formie konsoli Playstation 4 1TB wraz z grą Uncharted 4 Kres Złodzieja 4 oraz grami GTA V i Driveclub opatrzona hasłem „Pierwsza komunia? Pierwsza konsola!”

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:
„Witam, Proszę zwróćcie uwagę na reklamę Media Markt na stronie Gazety Wyborczej http://www.gazeta.pl/0.0.html. Załącznik pokazuje, że dla 9 latków jest polecana gra GTA V.
Czy kartele narkotykowe, morderstwa, prostytutki, to jest to co powinno się reklamować na komunijny prezent?
Proszę o interwencję Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Konsumenta, oraz reklamodawcę i wydawcę.
Z góry dziękuję za odpowiedź.” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu etyki Reklamy, z uwagi na to, że „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Ponadto zarzucił niezgodność reklamy z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 21 września 2016 roku (otrzymane 22 września 2016 r.), wzywające Media Saturn Holding Polska Sp. z o. o. (zwana dalej jako: „Spółka”) dotyczące skargi konsumenckiej w przedmiocie reklamy konsoli i gry, informujemy, iż Spółka nie zgadza się ze stanowiskiem skarżącego.
Konsument w ww. skardze zarzucił Spółce jakoby ta promowała pośród 9-latków, na stronie Gazety Wyborczej, gry GTA V cyt. „Załącznik pokazuje, że dla 9 latków jest polecana gra GTA V. Czy kartele narkotykowe, morderstwa, prostytutki, to jest to co powinno się reklamować na komunijny prezent? “.
Należy stanowczo zaznaczy, iż wskazana przez Konsumenta reklama była reklamą urządzenia – konsoli, a nie gry. Spółka Reklama miała na celu zachęcić osoby dorosłe, w tym rodziców dzieci do dokonania zakupu konsoli. Spółka swoją reklamą z całą pewnością nie nawoływała do zachowań niestosownych tudzież czynów zabronionych. Hasło „Pierwsza komunia? Pierwsza konsola!” miało wywołać wśród odbiorców pozytywne skojarzenia z prezentami otrzymywanymi na komunię, które długo pozostają w pamięci. Zakup konsoli miał być w ten sposób odebrany – w sposób niezapomniany, przypominający czasy dzieciństwa i marzenia o wyjątkowych prezentach. Reklama wpisana była w kampanię Media Markt „Obudź w sobie dziecko”.
Podkreślenia wymaga to, że głównym produktem promowanym w reklamie była konsola, na co zresztą wskazuje podana w reklamie cena 1699 złotych. Pośród odbiorców reklamy, mogli się oczywiście znaleźć rodzice dziecka, którzy robili w tym okresie zakupy z okazji pierwszej komunii.
Istotnym elementem każdej reklamy są informacje prawne, które zostały dodane przez Spółkę również w przypadku omawianej reklamy. Proszę zwrócić uwagę, że gra dołączona do zestawu posiadała odpowiednie oznaczenie, wskazujące kategorię wiekową produktu. W tym przypadku gra posiadała oznaczenie 18+, co zatem wyklucza skierowanie jej do odbiorcy małoletniego.
Skarżący zapomina, że reklama jest tylko formą przekazu, a de facto wykorzystanie produktu leży po stronie kupującego, którym jest w przeważającej większości osoba pełnoletnia. Spółka nie może zatem wziąć na siebie odpowiedzialności za rodzica dziecka, który odpowiedzialny jest za opiekę i nadzór nad dzieckiem, aż do uzyskania przez nie pełnoletności, w tym odpowiedzialności rodzica za dostęp dziecka do rzeczy nieprzeznaczonych dla młodych odbiorców.
W uzupełnieniu powyższego, informujemy że reklama była reklamą okolicznościową, emitowaną wyłącznie w trakcie okresu kupowania prezentów z okazji komunii świętej (maj 2016 r.) i w związku z zakończeniem powyższego okresu nie będzie już emitowana.
Biorąc pod uwagę ww. argumenty, wnosimy o zaniechanie prowadzenia dalszego postępowania jako bezprzedmiotowego, w tym zaniechanie nakładania na Spółkę jakichkolwiek sankcji.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

W opinii Zespołu Orzekającego promowanie w reklamie zestawu na pierwszą komunię, w skład którego wchodzą: konsola Playstation 4 1TB oraz gra GTA V, przeznaczona dla pełnoletnich użytkowników, może nadużywać zaufania odbiorców i wykorzystywać ich brak doświadczenia lub wiedzy, co jest niezgodne z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama wprowadzała odbiorców w błąd co do właściwości reklamowanego produktu sugerując zakup zestawu na prezent z okazji Pierwszej Komunii.

Zespół Orzekający uznał także, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.