Uchwała Nr ZO 79/16 w sprawie reklamy Grupy Żywiec S.A.


Uchwała Nr ZO 79/16
z dnia 12 października 2016 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/70/16

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Andrzej Garapich – przewodniczący,
2) Witold Trzciński – członek,
3) Paweł Wiśniewski – członek,

na posiedzeniu w dniu 12 października 2016 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/70/16 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej Grupy Żywiec SA z siedzibą w Żywcu (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/70/16.
Przedmiotem skargi była reklama internetowa produktu marki Desperados.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
„opis reklamy: https://www.facebook.com/desperados.Pol/posts/480385385489039
Celowy błąd językowy, zła odmiana przez przypadki słowa “złoty”
Treść skargi: Reklama celowo używa złej formy odmiany słowa “złoty”, czym propaguje niepoprawne używanie polszczyzny.” – pisownia oryginalna
W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„W odpowiedzi na zawiadomienie z dnia 21 września 2016 r. w przedmiocie skargi konsumenckiej skierowanej przeciwko Grupie Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu, a dotyczącej reklamy produktu Desperados (dalej „Skargi”), w oparciu o dyspozycję pkt 37, ppkt 1, lit. b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg, wnoszę o oddalenie Skarg w całości.
UZASADNIENIE
1. Przedmiotem Skarg jest reklama produktu Desperados (dalej „Reklama”). W ocenie konsumenta „reklama celowo używa złej formy odmiany słowa „złoty”, czym propaguje niepoprawne używanie polszczyzny”. W oparciu o tak sformułowaną Skarg, arbiter referent wniesie o uznanie Reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1. Kodeksu Etyki Reklamy.
2. W odpowiedzi na Skargę informujemy, że użycie słowa „złoty” było celowym zabiegiem kreatywnym. Słowo „złoty” to również: 1. zrobiony ze złota; wyglądający tak, jakby był zrobiony ze złota; o medalach, odznaczeniach itp.: stanowiący najwyższe wyróżnienie; 2. mający kolor złota, żółtopomarańczowy o silnym połysku, złocisty; 3. piękny, doskonały, idealny źródło: http://sjp.pl/złoty).
3. Poprzez grę słów i skojarzenie kwoty ze złotem i nagrodą chcieliśmy, aby konsumenci zrozumieli, że marka w kampanii zachęca do realizowania nawet najbardziej szalonych pomysłów, a hasła nie należy odczytywać w sposób dosłowny. Ponadto podczas kampanii prowadzonej na profilu marki na portalu społecznościowym Facebook wielokrotnie tłumaczyliśmy, że to sformułowanie „złoty” jest zabawą słowem, a cała komunikacja jest utrzymana w żartobliwym tonie.
4. Dla oceny Reklamy istotny jest również fakt, że kampanie reklamowe marki Desperados kierowane są do młodych dorosłych konsumentów, używających w swoich wypowiedziach mowy potocznej, która charakteryzuje się większą swobodą. Ponadto, warto podkreślić, że podobne zabiegi kreatywne w swojej komunikacji stosują także inne marki, jak choćby Danone i hasło „Metoda na głoda”, czy Łomża oraz sformułowanie „łomżing”.
5. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, Grupa Żywiec S.A. nie naruszyła jakichkolwiek zasad – norm objętych Kodeksem Etyki Reklamy, jak również przepisów obowiązującego powszechnie prawa.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający uznał, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama w formie zabawy słowem „złoty” mieści się w ramach przyjętych norm etycznych.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.