Uchwała Nr ZO 79/19/48u w sprawie reklamy telewizyjne Nestle Polska

Uchwała Nr ZO 79/19/48u

z dnia 31 lipca 2019 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie sygn. akt:

KER/138/19, KER/139/19 i KER/140/19

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń

Rada Reklamy, w składzie:

1) Maciej Korobacz – przewodniczący,

2) Donata Wolińska – członek,

3) Elżbieta Kondzioła – członek,

na posiedzeniu w dniu 31 lipca 2019 roku, po rozpatrzeniu skarg o sygnaturze akt: KER/138/19, KER/139/19 i KER/140/19złożonych, na podstawie pkt. 7 Regulaminu rozpatrywania skarg, przez konsumentów (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej i reklamie telewizyjnej Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia

oddalić skargi.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygnaturze akt KER/138/19, KER/139/19 i KER/140/19.

Przedmiotem skarg była reklama internetowa i reklama telewizyjna przyprawy marki Maggi/Winiary.

Skarżący w prawidłowo złożonych skargach poinformowali:

KER/138/19

„typ reklamy: Internetowa

opis reklamy: https://www.youtube.com/watch?v=5ebPiV03lwU

Przedmiotowe traktowanie mężczyzn

Treść skargi: Przedmiotowe traktowanie mężczyzn.” – pisownia oryginalna

KER/139/19

„typ reklamy: Internetowa

opis reklamy: https://youtu.be/5ebPiV03lwU

Treść skargi: Reklama w sposób przedmiotowy traktuje mężczyzn.” – pisownia oryginalna

KER/140/19

„typ reklamy: Telewizyjna

opis reklamy: Reklama przyprawy Maggi w kuchni.

Treść skargi: Przedmiotowe traktowanie mężczyzn przez kobiety.” – pisownia oryginalna

Powyższe skargi zostały złożone prawidłowo. Na podstawie pkt. 5 lit. d Regulaminu Rozpatrywania Skarg skargi zostały rozpatrzone łącznie przez jeden Zespół Orzekający.

W toku posiedzenia skargi przedstawiał i popierał arbiter – referent.

W sprawach KER/138/19, KER/139/19 i KER/140/19 Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego „Reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu. Skarżony potwierdził, że reklama internetowa była tożsama z reklamą telewizyjną.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargi o następującej treści:

„Szanowni Państwo, w odpowiedzi na pisma z dnia 13 maja 2019r. uprzejmie informujemy, iż wyrażamy zgodę na  uczestnictwo w postępowaniu przed Komisją Etyki Reklamy w oparciu o Kodeks Etyki Reklamy oraz Regulamin Rozpatrywania Skarg.

Jednocześnie odnosząc się do przesianych nam skarg wskazujemy, iż kwestionowana reklama Maggi/Winiary (dalej: Reklama) nie zawierała jakichkolwiek treści, które mogłyby mieć charakter dyskryminujący, w szczególności zaś treści, z których wynikałoby, że mężczyzna w niej występujący traktowany był w tej Reklamie w sposób przedmiotowy. Celem Nestle nie było prezentowanie treści, które w jakikolwiek sposób mogłyby zostać uznane za dyskryminujące, a w konsekwencji naruszające art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy. Reklama ta stanowi kontynuację wcześniejszej, prowadzonej od dwóch lat, kampanii, która opiera się na żartobliwym i czasami niejednoznacznym dialogu pomiędzy postaciami występującymi w reklamach, jak również na dokonywanej w sposób żartobliwy i humorystyczny hiperbolizacji efektu zaskoczenia związanego z użyciem przyprawy Maggi w nieznanych dotąd lub niepowszechnych zastosowaniach kulinarnych w odniesieniu do innych sytuacji postrzeganych również jako zaskakujące.

W przedmiotowej Reklamie główna bohaterka Reklamy w odpowiedzi na zapytanie koleżanek „Przywiozłaś coś sobie z tej Kaliforni?” odpowiada jedynie żartobliwie „Przywiozłam” mając na myśli „kogoś” czyli mężczyznę, który pojawia się w Reklamie zaraz po wypowiedzeniu przez nią tych słów (nie mówi natomiast w odniesieniu do tegoż mężczyzny, że przywiozła „coś”). 

Wskazać również należy, że mężczyzna występujący w Reklamie jest otaczany w niej uczuciem ze strony głównej bohaterki Reklamy i podziwem ze strony jej koleżanek, towarzyszy mu atmosfera adoracji, a sam mężczyzna występujący w Reklamie zdaje się być zadowolony z towarzystwa głównej bohaterki i odwzajemniać jej uczucie, tym samym nie może być mowy o przedmiotowym, dyskryminującym czy lekceważącym jego traktowaniu.

W świetle powyższego przedstawione w skargach dotyczących Reklamy zarzuty uznać należy za nieuzasadnione.” – pisownia oryginalna

 

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

 

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowych reklamach naruszenia normy Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanej przez Skarżących. Zdaniem Zespołu Orzekającego granica dyskryminacji ze względu na płeć nie została przekroczona. Zespół Orzekający biorąc pod uwagę konwencję reklam nie dopatrzył się  treści dyskryminujących mężczyzn.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit b) Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

 

Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu rozpatrywania skarg, Skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt.  37, 37¹, 37² oraz 37³.