Uchwała Nr ZO 81/13 w sprawie reklamy firmy BRE Bank S.A.


Uchwała Nr ZO 81/13
z dnia 25 czerwca 2013 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/28/13

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Melania Popiel – przewodnicząca,
2) Teresa Wierzbowska – członek,
3) Wojciech Kowalczyk – członek,

na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2013 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/28/13 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy telewizyjnej

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/28/13.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna mBanku promująca ekonto z premią.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż „narusza zasadę poszanowania dla religii. Nikt nie reaguje gdyż reklama dotyka buddyzmu; godzi w jedną z najważniejszych doktryn buddyzmu – nirwany w reklamie zależy od wybrania konta w danym banku. Proszę pod postać buddy podstawić Jezusa i spróbować przewidzieć reakcje widzów – bycie dobrym chrześcijaninem zależy od tego czy masz konto w naszym banku.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

W imieniu BRE Bank S.A. – mBanku w odpowiedzi na pismo z dnia 22 maja 2013 r. o sygnaturze K/28/13, doręczone bankowi w dniu 24 maja 2013 r., Skarżony wniósł o oddalenie w całości skargi w sprawie wymienionej w powyższym piśmie.
Skarżony poinformował, że nie zgadza się z opinią jakoby kampania mBanku promująca eKONTO z premią naruszała jakiekolwiek zapisy Kodeksu Etyki Reklamy.

Skarżony wyjaśnił, że kampania mBanku prowadzona pod hasłem „Poczuj jak dobro do Ciebie wraca” miała za zadanie skutecznie zakomunikować ofertę konta z premią, w ramach której Klient otwierający konto w mBanku mógł zarobić 2 zł za każdą transakcję kartą powyżej 10 zł, a w skali roku zyskać nawet do 600 zł. Motyw „powrotu dobra” nawiązujący do znanych w kulturze od dawna motywów zaczerpniętych z filozofii Dalekiego Wschodu nie stanowi bezpośredniego nawiązania do doktryny religijnej.

Zdaniem Skarżonego, przedmiotowa reklama nie zawierała również treści dyskryminujących w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość. Dla jej odczytania wystarczająca jest znajomość języka polskiego będącego językiem urzędowym na terenie RP. Reklama w żadnym zakresie nie odnosi się do przekonań religijnych odbiorców, jest to kwestia indyferenta i pozbawiona znaczenia dla jej odbioru.

Według Skarżonego, przekaz przedmiotowej reklamy należy traktować jako metaforę, która z racji szerokiej grupy docelowej kampanii i masowego medium jakim jest telewizja musi być zrozumiała dla przeciętnego widza i z tego powodu posługuje się pewnymi uproszczeniami, uogólnieniami czy symbolami wizualnymi rozpoznawalnymi dla każdego przeciętnego odbiorcy. Takim symbolem jest postać Mistrza, ubranego w pomarańczowe szaty, która stanowi „alter ego” i wewnętrzny glos głównego bohatera (w obie role wciela się z resztą ten sam aktor). W żadnym razie postać ta nie jest wcieleniem Buddy, jak sugeruje osoba skarżąca. Postać Mistrza, dbając o równowagę w życiu głównego bohatera reklamy, podpowiada mu jak postępować, by osiągnąć ów cel. Rady udzielane przez Mistrza nie są w żaden sposób powiązane z ideologią buddyjską, a mówią jedynie o ofercie mBanku, która pozwala zachować równowagę pomiędzy wydatkami a wpływami na konto z tytułu premii od mBanku.

Skarżony poinformował, że każda nowa reklama mBanku jest gruntownie badana i tak też było w przypadku przedmiotowego spotu, który uzyskał bardzo wysokie oceny na reprezentatywnej próbie Polaków w badaniu ilościowo-jakościowym, jakie na zlecenie Banku przeprowadził instytut badawczy Ipsos ASI. We wspomnianym badaniu nie odnotowano, by spot ranił uczucia religijne czy był odbierany jako godzący w doktrynę buddyzmu.

W związku z powyższym Skarżony postuluje o oddalenie skargi konsumenckiej wskazanej w piśmie z dnia 22 maja 2012 r.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami. Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nie zawiera treści umniejszających jakiejkolwiek religii.

W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama mieści się w ramach przyjętych norm etycznych i nie przekracza dopuszczalnych granic.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.