Uchwała Nr ZO 82/17 w sprawie reklamy radiowej suplementu diety Litorsal firmy Natur Produkt Zdrovit

Uchwała Nr ZO 82/17
z dnia 18 października 2017 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/105/17

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko – przewodnicząca,
2) Anna Jakubowski – członek,
3) Joanna Łodygowska – członek,

na posiedzeniu w dniu 18 października 2017 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/105/17 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie radiowej firmy Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/105/17.

Przedmiotem skargi była reklama radiowa produktu marki Litorsal.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:

„Narrator informuje o niebezpiecznych skutkach odwodnienia, w tle słychać rytmiczne «bip» (dźwięk imitujący pracę aparatury ratującej życie), po podaniu nazwy suplementu zmienia się muzyka na łagodną i radosną.
Dźwięk w tle imitujący aparaturę medyczną oraz podawanie przez narratora skutków odwodnienia tonem ostrzeżenia może wzbudzać strach u słuchającego i jestem przekonana że jest to zabieg celowy, a więc jest to niezgodne z Art.6. Kodeksu Etyki Reklamy.” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 6 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego „bez uzasadnionej konieczności powodowanej np. względami społecznymi i profilaktyką, reklamy nie mogą motywować do zakupu produktu poprzez wykorzystywanie zdarzeń losowych, wywoływanie lęku lub poczucia strachu”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i uczestniczył w posiedzeniu.

„Działając w imieniu Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nocznickiego 31, zaprzeczam w całości zarzutom sformułowanym z skardze konsumenckiej dotyczącej reklamy produktu o nazwie Zdrovit Litorsal, wyemitowanej w dniu 4 lipca 2017 r. w radiu Chilli Zet.
Uzasadnienie
Zarzut konsumenta dotyczący straszenia w reklamie jest bezzasadny, gdyż:
1. Zdrovit Litorsal to produkt sklasyfikowany jako żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Stosowany jest do postępowania dietetycznego w:
• Odwodnieniu spowodowanym wymiotami, biegunkami, upałami,
• Odwodnieniu i utracie elektrolitów spowodowanych nadużyciem alkoholu
• Utracie wody i elektrolitów w trakcie treningów.
2. Reklama miała za zadanie zwrócić uwagę konsumentów (co zresztą przyznał sam konsument twierdząc, «…. oraz podawanie przez narratora skutków odwodnienia tonem ostrzeżenia…») , te podczas upałów organizm bardzo szybko traci wodę co jest niebezpieczne. Poniżej przytaczamy całą treść reklamy a nie wyrwane z kontekstu zdania, które mogłyby sugerować wzbudzanie strachu:
Treść reklamy Zdrovit Litorsal była następująca:
«Upały to nie są żarty! Osłabienie, złe samopoczucie, ciągłe pragnienie i brak energii. Organizm się odwadnia. Sama woda nie wystarczy! Potrzebujesz elektrolitów i glukozy! Jest na to sposób! Litorsal w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Dostępny w aptekach».
Jak widać z powyższego, reklama informowała o możliwych wielu przyczynach powstającego w organizmie odwodnienia. Jednocześnie firma dopełniła staranności poinformowania o statucie produktu konsumentów w reklamie.
Statut produktu, zgodnie z art. 5 ust 2 pkt. e «ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/128 z dnia 25 września 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących składu żywności specjalnego przeznaczenia medycznego oraz informacji na jej temat»
…ust. 2 Oprócz obowiązkowych danych szczegółowych wymienionych w art. 9 ust. 1
rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 dodatkowe obowiązkowe dane szczegółowe w odniesieniu do żywności specjalnego przeznaczenia medycznego są następujące:….
e) stwierdzenie «do postępowania dietetycznego…», gdzie w wolne miejsce należy wpisać nazwę choroby, zaburzenia lub schorzenia, których dotyczy zamierzone zastosowanie produktu;
pozwalał na użycie w reklamie słowo «odwodnienie» co nie oznaczało straszenia konsumentów. Dodatkowo należy wskazać, iż dźwięk w reklamie miał zwrócić na nią baczniejszą uwagę, natomiast dźwięk aparatury medycznej jest zupełnie inny niż odebrała go konsumentka.
Reklama, której treść jest przedmiotem skargi w niniejszej sprawie była emitowana w radiu w miesiącu lipcu 2017 r. i nie jest obecnie emitowana.
Biorąc pod uwagę powyższe uzasadnienie faktyczne i prawne, wnoszę o oddalenie skargi w całości w przedmiotowej sprawie.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

Zespół Orzekający oddalił zarzut naruszenia art. 6 Kodeksu Etyki Reklamy. W opinii Zespołu Orzekającego, przedmiotowa reklama nie zawiera elementów, które mogłyby zachęcać do aktów przemocy, wykorzystywać zdarzenia losowe, wywoływać lęk lub poczucie strachu.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.