Uchwała Nr ZO 83/18/38u w sprawie odwołania od uchwały Nr ZO/46/18/07u dotyczącej reklamy telewizyjnej samochodu marki Volvo

Uchwała Nr ZO 83/18/38u
z dnia 10 lipca 2018 roku
Zespołu Odwoławczego
w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały nr ZO/46/18/07u
dotyczącej skargi o sygn. akt: K/26/18

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko – przewodnicząca,
2) Beata Cywińska-Durczak – członek,
3) Wojciech Piwocki – członek,

na posiedzeniu w dniu 10 lipca 2018 roku, po rozpatrzeniu Odwołania od Uchwały z dnia 8 maja 2018 roku nr ZO 46/18/07u dotyczącej skargi o sygnaturze akt K/26/18, złożonego na podstawie pkt. 50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez Skarżącego (bliższe dane w aktach sprawy)

postanawia oddalić odwołanie.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęło Odwołanie Skarżącego od uchwały nr ZO 46/18/07u dotyczącej skargi o sygnaturze akt K/26/18.

Zespół Odwoławczy uznał, że przedstawiony materiał nie spełnia przesłanek określonych w pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg, zgodnie z którym podstawę Odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Po zapoznaniu się z przedstawionym Odwołaniem, Zespół Odwoławczy stwierdził, że nie pojawiły się nowe okoliczności mające znamiona nowych faktów i dowodów w rozumieniu powołanego powyżej postanowienia Regulaminu rozpatrywania skarg.

Biorąc również pod uwagę treść skargi, Zespół Odwoławczy uznał, że przedstawione w niej informacje, nie są takimi faktami ani dowodami. Zespół Odwoławczy stwierdził, że polemika z uchwałą Zespołu Orzekającego nie może zostać uznana jako nowy fakt i dowód w przedmiotowej sprawie.

Zespół Odwoławczy wskazał, że stanowisko Rzecznika Praw Dziecka z 25 listopada 2016 r. dotyczące Dezyderatu nr l0 Komisji do Spraw Petycji do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ograniczenia reklam z udziałem małoletnich oraz reklam do nich kierowanych z dnia 22 września 2016 r., nie nosi znamion nowych faktów i dowodów nieznanych zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały z dnia 8 maja 2018 r.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 54 a) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Odwoławczy orzekł jak w pkt. 1 uchwały.