Uchwała Nr ZO/83/19/53u w sprawie reklamy internetowej Pay

Uchwała Nr ZO 83/19/53u

z dnia 24 lipca 2019 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie sygn. akt:

KER/136/19

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń

Rada Reklamy, w składzie:

1) Zuzanna Warowna-Toruńska – przewodnicząca,

2) Joanna Łodygowska – członek,

3) Rafał Ciszewski  – członek,

na posiedzeniu w dniu 24 lipca 2019 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/136/19 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia

odrzucić skargę z uwagi na brak kompletnego skarżonego przekazu reklamowego.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/136/19.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa oferty NON STOP 5 GB.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze poinformowała:

„opis reklamy: Na stronie Play przy pakiecie Noce Bez Limitu GB jest podana informacja, iż jeśli mój internet zwolnił a posiadam aktywny pakiet bez limitu GB to mogę dodatkowo aktywować pakiet NON STOP 5 GB za 5zł.

Treść skargi: Dzień dobry,

W dniu dzisiejszym wchodząc na stronę https://www.play.pl/uslugi/pik-noce-bez-limitu-gb/ zauważyłam, iż przy pakiecie Noce Bez Limitu na stronie Play pod opisem jak aktywować tę usługę są 3 dodatkowe opcje:

– Wolisz pakiet jednorazowy? Sprawdź, jak go włączyć.

– Twój internet zwolnił?

– Korzystasz z innej wersji pakietu?

Jeśli wejdziecie w opcję “Twój internet zwolnił? Aktywuj pakiet NON STOP 5 GB i odzyskaj pełną prędkość transmisji danych.” podana jest też informacja “Usługa kosztuje 5 zł i dostępna jest dla pakietów bez limitu GB (!!) “. Dopiero po wejściu w Regulamin tej usługi dowiecie się, że pakiet NON STOP 5 GB nie jest aktywny dla pakietu Noce Bez Limitu GB!! Jeśli tak, to jest to celowe wprowadzanie klienta w błąd. Jeśli dana usługa nie jest dostępna dla Nocy Bez Limitu to nie powinna być tutaj reklamowana. Podczas rozmowy z 3 różnymi konsultantami Play dwóch z nich powiedziało mi, że mogę aktywować usługę a dopiero ostatni powiedział, że nie mogę gdyż nie jest ona dostępna dla Nocy Bez Limitu. W załączniku skany ze strony Play. Proszę o sprawdzenie strony – podałam Państwu linka. Przez dodatkowe wprowadzenie mnie w błąd przez 2 konsultantów, próbowałam aktywować usługę, która tak naprawdę nie jest aktywna dla Nocy Bez Limitu, pomimo informacji na stronie, że usługa dostępna jest dla pakietów bez limitu GB.. Znowu klient musi wchodzić w regulaminy danych usług aby zobaczyć, że pakietu NON STOP 5 GB nie powinno się reklamować przy Nocach Bez Limitu. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy,”

Wniósł także o uznanie Reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu

do:

a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości,

pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony w odpowiedzi na skargę poinformował:

„ODPOWIEDŹ NA SKARGĘ

Działając w imieniu spółki pod firmą P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanej też dalej „P4” lub „Spółką”), na podstawie załączonego pełnomocnictwa, w związku z treścią pisma z dnia 3 lipca 2019 r., wnoszę o:

– oddalenie skargi z uwagi na fakt, że kwestionowane treści nie stanowią reklamy, a z ostrożności – również z uwagi na brak naruszenia Kodeksu Etyki Reklamy.

UZASADNIENIE

Skarga dotyczy informacji zawartej na stronie internetowej play.pl, w zakładce FAQ, która pozbawiona jest jakiegokolwiek elementu zachęty. Jest to wyłącznie sucha informacja, która nie może zostać uznana za reklamę. Nie ma ona też na celu zwiększenie zbytu, ponieważ dotyczy opcji dostępnej dla osoby, która już korzysta z usług Spółki. Jeżeli nawet uznać, że opisuje opcję, z której abonent danej taryfy nie może skorzystać – to nadal o zwiększeniu zbytu nie można mówić, bo „zbyt” (skorzystanie z usługi) nie jest możliwy.

Niezależnie od powyższego P4 podtrzymuje stanowisko, zgodnie z którym wyrażamy wolę uczestnictwa w postępowaniu przed Komisją Etyki Reklamy z następującym zastrzeżeniem- nie zgadzamy się na upublicznienie uchwały (w tym jej publikację na Państwa stronie internetowej) bez naszej zgody. Publikowanie przez Państwa wypowiedzi w tej sprawie będzie rozpatrywane przez P4 w kontekście naruszenia dóbr osobistych osoby prawnej. Zdaniem P4 działalność instytucji takich jak Państwa nie powinna wkraczać w obszar spraw, w których decydujące znaczenie ma unormowany w przepisach wzorzec przeciętnego konsumenta.

Przede wszystkim zaś procedura wydawania opinii, w razie odmowy wzięcia udziału w postępowaniu lub nie uwzględnienia powyższych zastrzeżeń, jest i będzie postrzegana przez P4 jako bezprawna, z czym może wiązać się podjęcie stosownych kroków prawnych.

Udział w postępowaniu zamierzamy wziąć tylko z uwagi na wynikającą z Państwa pisma zapowiedź ferowania ocen w debacie publicznej (opinia) z poziomu organu quasi samoregulacyjnego bez naszej zgody.” – pisownia oryginalna

 

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający uznał, że skarżona reklama przedstawiona przez Skarżącą jest niepełna  i z uwagi na to, że przedstawiony materiał dowodowy nie jest kompletny, Zespół nie mógł podjąć się oceny przekazu reklamowego. 

Odnosząc się do odpowiedzi na skargę, Zespół Orzekający stwierdził, iż nie znajduje podstaw do uwzględnienia wniosku o niepublikowanie Uchwały. Zespół Orzekający zwrócił uwagę, że zgodnie z pkt. 42 Regulaminu rozpatrywania skarg, „wszystkie uchwały Zespołu Orzekającego są publikowane w serwisie informatycznym (internetowym) Rady Reklamy w terminie siedmiu dni od daty sporządzenia uchwały na piśmie.”

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit a) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt.  37, 37¹, 37² oraz 37³.