Uchwała Nr ZO 84/13 w sprawie reklamy firmy ITI Neovision Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 84/13

z dnia 27 czerwca 2013 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie sygn. Akt:

K/42/13

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Dawid Borowiec – przewodniczący,

2) Wojciech Piwocki – członek,

3) Andrzej Garapich – członek,

na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2013 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/42/13 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko ITI Neovision Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy telewizyjnej

postanawia uznać, że reklamie należy wprowadzić zmiany, aby reklama nie naruszała norm Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/42/13.

Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna pakietu NC+.

Warstwa dźwiękowa reklamy, zawiera informację: „w NC+ możesz mieć pakiet z CANAL + JUŻ OD 59 zł”, a informacja wyświetlana w tym samym czasie na ekranie wskazuje: „Promocja „Poznaj CANAL+” (kupując pakiet UNIVERSE+ otrzymujesz na okres do 2 m-cy pakiet CANAL+SILVER z programami CANAL+ Family i CANAL+ Family2), która po upływie okresu promocji przechodzi w opcję płatną”

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż „podają informację, że pakiet Canal+ dają w abonamencie od 59 zł, ale nie ma informacji, że są to tylko kanały C+ Family i C+ Family 2 i tylko na 2 miesiące w prezencie”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Ponadto zarzucił niezgodność reklamy z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:

a)    istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i uczestniczył w posiedzeniu.

W odpowiedzi na przekazaną przez Związek Stowarzyszeń Radę Reklamy przy piśmie datowanym 4 czerwca 2013r. skargę konsumenta zarejestrowaną pod numerem K/42/13,z dotyczącą reklamy usług ITI Neovision Sp. z o.o. – promocja „Poznaj Canal +”, Skarżony poinformował, że reklama tej promocji zawiera rzetelną informację o jej warunkach, w szczególności wskazuje, które programy Canal+ są w niej dostępne i na jakich warunkach.

Skarżony podniósł, że w reklamie podana jest informacja, iż jest to promocja „Poznaj CANAL+” – kupując pakiet UNIVERSE+ konsument otrzymuje na okres do 2 miesięcy pakiet CANAL+ SILVER z programami CANAL+ Family i CANAL+Family2, która po upływie okresu promocji przechodzi w opcję płatną. Powyższa informacja podana jest bezpośrednio z informacją o wysokości abonamentu, wskazanej przez konsumenta.

Zdaniem Skarżonego, podanie powyższej informacji – zarówno treść, jak i miejsce zamieszczenia powoduje, że reklama jest prawidłowa i zgodna z zasadami uczciwej konkurencji, nie nadużywa zaufania odbiorcy, ani nie wykorzystuje jego braku doświadczenia lub wiedzy, a także nie wprowadza w błąd co do reklamowanej usługi. Według Skarżonego, twierdzenie konsumenta, że reklama nie zawiera informacji, iż są to kanały C+ Family i C+Family2 i tylko na 2 miesiące w prezencie, jest nieprawdziwa.

Na dowód powyższego Skarżony  załączył:

1)       pełne nagranie reklamy (informacja o promocji wskazanej przez konsumenta rozpoczyna się od 20 sekundy),

2)       wydruk zrzutu widoku reklamy zawierającego informacje o promocji „Poznaj CANAL+”.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający podzielił zarzut Skarżącego, uznając, że oceniana reklama narusza Kodeks Etyki Reklamy. Zespół Orzekający, biorąc pod uwagę krąg osób, do których reklama jest skierowana, stwierdził, że uzasadniony jest zarzut, że przekaz jest nieczytelny i może wprowadzać odbiorców w błąd.

Zdaniem Zespołu Orzekającego, w sytuacji gdy warstwa dźwiękowa reklamy, nie jest tożsama z informacją wyświetlaną na ekranie, mamy do czynienia z wprowadzeniem odbiorców w błąd. Z uwagi na fakt, że informacja wyświetlana na ekranie zawęża zakres oferty komunikowanej w warstwie dźwiękowej, Zespół Orzekający stwierdził, że informacje precyzujące zakres oferty powinny być prezentowane na tyle długo, aby pozwalało to konsumentom na zapoznanie się z nimi. W przedmiotowym spocie reklamowym, zapis precyzujący ofertę nie był czytelny dla odbiorców z uwagi na wielkość i kolor czcionki oraz prezentowany był zbyt krótko, by dać widzom czas na zapoznanie się z jego treścią.

Z uwagi na powyższe, Zespół Orzekający stwierdził, że w tym zakresie reklama wymaga modyfikacji, aby przekaz reklamowy w sposób rzetelny, przejrzysty i czytelny prezentował istotne informacje precyzujące zakres oferty.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit d) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.