Uchwała Nr ZO 84/19/54u w sprawie reklamy internetowej Club Wesele Żurawia

Uchwała Nr ZO 84/19/54u

z dnia 24 lipca 2019 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie sygn. akt:

KER/144/19

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń

Rada Reklamy, w składzie:

1) Zuzanna Warowna-Toruńska – przewodnicząca,

2) Joanna Łodygowska – członek,

3) Rafał Ciszewski  – członek,

na posiedzeniu w dniu 24 lipca 2019 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/144/19 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej D.J Bar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia

uznać, że reklama narusza normy art. 2 ust. 1 i art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/144/19.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa Clubu Wesele Żurawia przedstawiająca wizerunek kobiety trzymającej test ciążowy z napisem „Ten Hiszpan był Ukraińcem”.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze poinformowała:

„produkt: Club Wesele Żurawia

opis reklamy: Post na profilu facebook.

Treść skargi: Kolejna obraźliwa, seksistowska reklama warszawskiego Clubu Wesele. Poprzednia mówiła o kobietach w kontekście “pasztetu”. Proszę o interwencję. Takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony w odpowiedzi na skargę poinformował:

„Działając w imieniu “DJ BAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: “DJ BAR”), prowadzącej w ramach działalności gospodarczej Club Wesele przy ul. Żurawiej 32/34, 00-515 Warszawa, w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 13.05.2019r. wyrażamy wolę uczestnictwa w postępowaniu przed Komisją Etyku Reklamy w związku ze złożoną skargą (sygn. akt KER /144/19) i zwracamy się z prośbą o informowanie nas o wszelkich czynnościach w tej sprawie.

Jednocześnie wskazujemy na to, że złożona do tut. ZSRR skarga nie została w żaden sposób uzasadniona, w szczególności nie zawiera uzasadnienia, z którego wynikałoby w jaki sposób i dlaczego przedmiotowa reklama narusza przyjęte zasady etyki i /lub dobre praktyki rynkowe

Uzasadnienie to powinno się znaleźć, szczególnie zgodnie z obowiązującym w Państwa Związku wzorem formularza skargi opublikowanym jako załącznik do Regulaminu rozpatrywania skargi. W przesłanej zaś skardze znajduje się głównie opis poprzedniej reklamy, której sprawa została w pełni wyjaśniona i zamknięta. W tym kontekście odwoływanie się do niej jest niedopuszczalne, a jednocześnie w żaden sposób nie uzasadnia skargi na reklamę będącą przedmiotem złożonej skargi.

Autor/ka skargi w ogóle nie uzasadnił/ła, czy i w jaki sposób w jej/jego opinii przesłana reklama jest niezgodna z ww. zasadami etyki i praktykami rynkowymi. Tym samym brak jest możliwości merytorycznego odniesienia się przez nas do tej skargi oraz zgłoszenia stosownych wniosków dowodowych. Na obecnym etapie możemy jedynie podnieść, że reklama będąc przedmiotem skargi nie narusza powszechnie uznawanych standardów reklamowych.

Po otrzymaniu uzasadnienia skargi zastrzegamy sobie możliwość zajęcia szczegółowego stanowiska i zgłaszania wniosków dowodowych, co jest prawem zastrzeżonym w obowiązującym Regulaminie.” – pisownia oryginalna

 

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w reklamie naruszenia norm art. 2 ust. 1 i art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącą.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej. W opinii Zespołu Orzekającego oceniany przekaz reklamowy zawierający treści seksistowskie, narusza dobre obyczaje, a nadto nie dochowano w nim należytej staranności. 

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt.  37, 37¹, 37² oraz 37³.