Uchwała Nr ZO 85/12 w sprawie reklamy firmy Triumph International Polska Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 85/12 z dnia 18 lipca 2012 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/48/12/01-02

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Andrzej Garapich — przewodniczący,
2) Małgorzata Augustyniak — członek,
3) Marcin Senderski — członek,

na posiedzeniu w dniu 18 lipca 2012 roku, po rozpatrzeniu skarg o sygnaturze akt K/48/12/01-02 złożonych, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumentów (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Triumph International Polska z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczących reklamy zewnętrznej

postanawia oddalić skargi.


2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygn. K/48/12/01-02.
Przedmiotem skarg była reklama zewnętrzna typu billboard bielizny marki Triumph.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż „wnoszę o usunięcie reklamy bielizny Triumph, która widnieje na billboardzie na ul. Krakowskiej (okolice Okęcia) przy C.H Real, Agata Meble jadąc w stronę Centrum Warszawy oraz Al. Krakowska 110/114. Tego typu reklama ukazuje kobiety w sposób definitywnie klasyfikujący je jako obiekt seksualny co narusza godność kobiet. Może mieć negatywny wpływ na rozwój psychiczny oraz moralny dzieci i młodzieży.”.

Druga Skarżąca podniosła, że „reklama znajduje się przy skrzyżowaniu dwóch dużych ulic, głównych arterii komunikacyjnych Wawra, w odległości ok.200 m. od szkoły podstawowej. Codziennie przejeżdżają tamtędy rodzice wraz z dziećmi, wioząc je do największego w okolicy zespołu edukacyjnego – przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i ośrodka socjoterapeutycznego sióstr Felicjanek. Jako mama dwójki małych dzieci ubolewam, że tego typu reklama, która NIE JEST PRZEZNACZONA DLA DZIECIÊCYCH OCZU, zawisła w mojej okolicy. Pani w obcisłym stroju, w nienaturalnej pozie – prowokującej, promuje przedwczesne rozbudzanie wśród dzieci zachowań seksualnych, a jednocześnie kojarzy, bardzo mylnie, kobiecość czy piękno wyłącznie z atrakcyjnością seksualną.”.

W czasie posiedzenia skargi przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Arbiter-referent wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego, „reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.
Zarzucił także niezgodność reklamy z art. 25 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy skierowane do dzieci lub młodzieży muszą uwzględniać stopień ich rozwoju oraz nie mogą zagrażać ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi.”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargi i nie uczestniczył w posiedzeniu.

W związku z otrzymanym zawiadomieniem z dnia 10 maja br., Skarżony przedstawił swoje stanowisko w sprawie skarg, jakie wpłynęły. Skargi te dotyczyły reklamy bielizny Shape Sensation firmy TRIUMPH.

Skarżony poinformował, że jest dystrybutorem i producentem bielizny damskiej i działając na rynku polskim jako dystrybutor prowadzimy także działania reklamowe naszych wyrobów. Z racji charakteru swoich produktów pokazywanie ich na modelkach jest rzeczą naturalną i oczekiwaną, jeżeli chodzi o nasze konsumentki. Gdyby firma TRIUMPH produkowała towary niezwiązane z bielizną trudno było by się nie zgodzić, że eksponowanie kobiecego ciała w reklamie jest nieadekwatne, ale w wypadku tych towarów jest to w pełni uzasadnione. Szczególnie, że nawet przy charakterze towarów, Skarżony nie wykracza poza przyjęte w branży bieliźniarskiej normy.

Skarżony wyjaśnił, że celem tworzenia kreacji reklamowych jest pokazywanie produktów i dalecy jesteśmy od uprzedmiotowiania kobiety, szczególnie, że kobiety są naszymi klientkami, cenimy je i mamy do nich ogromny szacunek.

Skarżony poinformował, że reklamy robi ze smakiem, żeby nie naruszyć godności swoich konsumentek. Skarżony wskazał, że ma na celu elegancką prezentację produktu, uważa na to, żeby nie urazić nikogo z osób, do których kierowana jest reklama. Skarżony nadmienił także, że odbiorcami jego reklam są osoby pełnoletnie – taka jest grupa celowa przy konstruowaniu kampanii, co wynika z faktu, że produkujemy staniki, a te noszone są przez osoby dorosłe, jednakże charakter kampanii (OOH) powoduje, iż widziane są one przez szerszą grupę, niż ta do której chcemy dotrzeć. Wiedząc to, Skarżony fotografuje modelki w taki sposób, aby nie wzbudzać kontrowersji w osobach spoza naszej grupy konsumentów (przywołana reklama obrazuje modelkę, która nie tylko ma na sobie pełen komplet bielizny, ale także bodydress, która zakrywa większość powierzchni ciała)

Poza wszystkim, Skarżony poinformował, że kampania trwała miesiąc (skończyła się w dniu 31 maja) i plakaty nie wiszą już w podanych lokalizacjach.3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.

W szczególności w przedmiotowej reklamie, Zespół Orzekający nie dopatrzył się treści naruszających godność kobiet.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

W opinii Zespołu Orzekającego reklama nie promuje również negatywnych wzorców mających wpływ na fizyczny, psychiczny lub moralny dalszy rozwój dzieci i młodzieży.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 25 listopada 2010r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.